https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: you / vos

Details for word meaning category "you / vos":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00445. Kinyamwezi F22   βɛ̀ɛ̀βɛ́ P SUBST     you (sg)
00446. Kinyamwezi F22   ììŋwɛ́ P SUBST     you (pl)
01745. Basaa A.43a   ɓèé P      
02234. Asu G.22   P      
02235. Asu G.22   úɲwí P      
02600. Koyo C.24   nɔ́ P      
03056. Rumanyo (Gciriku) K.38   òßé P      
03057. Rumanyo (Gciriku) K.38   ànwé P      
03428. Lega D.25   ʊ̀gwè P      
03852. Tswana S.30   wɛ̀ná P      
03853. Tswana S.30   lʊ̀ná P      
04289. Yao P.21   mmwé P      
00923. Bukusu E.31c è- N 9, 10    
00924. Bukusu E.31c è- ɲwè P      
04290. Yao P.21 váɲà- mmwè P 2a    

15 entries found

Save Data: