https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: boundary / limite, frontière

Details for word meaning category "boundary / limite, frontière":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01804. Asu G.22 hàká N 3    
01392. Basaa A.43a lì-/mà- súk N 5, 6    
00978. Bemba M.42 ùmú pàkwá N      
00526. Bukusu E.31c lú- lw- ààxà N 11, 10    
00527. Bukusu E.31c lúù- màkò N 11   boundary, enclosure
00051. Kinyamwezi F22 lʊ̀/mààlʊ̀ βɩ̀ɩ́mbɩ́ N 11, 6 +    
02292. Koyo C.24   ndò N 9-6    
03107. Lega D.25 mw- àgá N 3, 4    
02671. Rumanyo (Gciriku) K.38 rúdì N 3, 10    
03484. Tswana S.30 mʊ̀- lɩ́lwànɩ́ N 3    
03905. Yao P.21 ǹ- ʧìnʤììkà N 3    
03906. Yao P.21 m̀- pìká N 3    

12 entries found

Save Data: