https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: break wind / péter

Details for word meaning category "break wind / péter":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01810. Asu G.22   íʃùtà V      
01397. Basaa A.43a ǹ-/mìǹ- sùl N 3, 4    
00984. Bemba M.42   sùl V      
02297. Koyo C.24 ì ɲàgà V      
02676. Rumanyo (Gciriku) K.38   bíʃùrà V      
03489. Tswana S.30   pʰìɲà V      

6 entries found

Save Data: