https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: calf of leg / mollet

Details for word meaning category "calf of leg / mollet":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00069. Kinyamwezi F22 lʊ̀/n sàkʊ̀ N 11,10    
00070. Kinyamwezi F22 Ø/Ø sàlútǎ N 9a, 10a    
00547. Bukusu E.31c èèn- dùùmbù N 9, 10    
00996. Bemba M.42 páfù N      
01408. Basaa A.43a hì-/dì- tók N 19, 13    
01826. Asu G.22   sàfù N 9    
02308. Koyo C.24 ɔ̀ mbɔ́ndɔ́ N 3-4    
02690. Rumanyo (Gciriku) K.38 tútò N 3, 10+    
03121. Lega D.25 mw- ɩ̌ndɩ́ N 3, 4    
03502. Tswana S.30   tɬʰàfù N 9    
03925. Yao P.21   sòòŋgò N 9    
03926. Yao P.21 ŋ- àsàáŋgwì N 9    

12 entries found

Save Data: