https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: cooking pot / marmite, pot

Details for word meaning category "cooking pot / marmite, pot":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00093. Kinyamwezi F22 Ø/Ø nùúŋgʊ̌ N 9, 10    
00570. Bukusu E.31c éèn- dèèxélò N 9, 10    
00571. Bukusu E.31c éèn- tʰèèxà N 9, 10    
01326. Bemba M.42 àmá lòŋgó N      
01429. Basaa A.43a hì-/dì- ɓɛ̀ɛ́ N 19, 13    
02325. Koyo C.24   mbèjá N 9-6    
02713. Rumanyo (Gciriku) K.38 ɲúŋgù N 12, 13    
03522. Tswana S.30   pìtsá N 9    
03946. Yao P.21 ʧì- vìgá N 7    
01850. Asu G.22 n tanu N 9   NTIA
00569. Bukusu E.31c è- nììŋgìlò N 9, 10   for meat and vegetables
03140. Lega D.25 ɲ- ʊ̀ŋgʊ́ N 9, 10   metal cooking pot

12 entries found

Save Data: