https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Glottocode Author Number of Entries
77 Yapese yape1248 Blust, from Jensen, Corrections from Keira Ballantyne 260
78 Yamdena yamd1240 Blust, from Drabbe 250
200 Yakan yaka1277 Blust, from Pack (1975), Behren (2002), Molony (1969) 229
254 Yami yami1254 Ferrell (1969) 239
283 Yogya java1254 Pujiati Suyata 158
334 Yabem yabe1254 Otto Dempwolff’s Grammar of the Jabêm Language 227
335 Yami yami1254 D. Victoria Rau 190
706 Yonamine kuni1268 Shiro Hattori 183
713 Yogad yoga1237 Davis & Mesa 257
756 Younuo (Xiaozhai) youn1235 Mao Zongwu 172
848 Yanshan Nong yong1275 Zhang et al (1999) 199
849 Yongnan cent2009 Zhang et al (1999) 220
920 Yi (Dafang) wusa1235 Chen Shilin 195
974 Yao (Lianmin) lian1256 Suining County Almanac 72
977 Yi (Powu) sich1238 Guangxi Province Almanac 42

15 entries found