https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Yami

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:tao  Glottocode: yami1254 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Bashiic:Yami 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 8 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand límaʔ loss of *qa- prefix 1, 64  
1 hand rukap   3  
1 hand tanoḷo   22  
2 left ka'uriʔ cognate set 26 or 1? 1, 42  
3 right kawanán   1, 62  
4 leg/foot ʔai'íʔ   1  
5 to walk umalam   17  
6 road/path rara'án   1, 54  
6 road/path ḷaɣan   1  
7 to come jijanaʔ      
7 to come mai   1  
8 to turn word info milikəlikə́d      
9 to swim milwawát   21  
10 dirty malú'it   27, 122  
11 dust ṣalivuváu      
12 skin kulít   1  
13 back word info piṣagatán      
13 back word info likud   1  
14 belly vələ́k   27  
15 bone tu'áŋ   1  
15 bone tuɣan   1  
16 intestines cina'íʔ   1  
17 liver ʔapədúʔ   50  
18 breast ṣuṣuʔ   1  
18 breast soso   1  
19 shoulder pakáu   21  
20 to know, be knowledgeable katəŋán   26  
21 to think naknakmə́n   26  
22 to fear maniaɣiʔ   31  
22 to fear maniaɣəíʔ   31  
23 blood ralaʔ   1  
24 head u'uʔ   1  
24 head voboya      
25 neck ragau   36  
26 hair word info uvək   1, 69  
27 nose mumudán   19  
27 nose momosa      
28 to breathe umininawáʔ   1  
29 to sniff, smell ṣirəŋətə́n      
30 mouth ŋuṣuʔ   2  
31 tooth ŋəpə́n   1, 48  
32 tongue lílaʔ   4  
33 to laugh mamín   25  
33 to laugh mamíən   25  
34 to cry yamlaviʔ   10  
35 to vomit muto:táʔ   1  
36 to spit cípaʔ Sputum 15  
36 to spit čippa Spittle (not verb) 15  
37 to eat kumán   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info maŋuát      
40 to drink minum   1  
40 to drink miyup   12  
41 to bite ŋətŋətə́n   21  
42 to suck ʔijútan      
43 ear talíŋaʔ   1  
43 ear taregan   1  
44 to hear ʔacicil wanə́n      
44 to hear mamiliŋ   25  
45 eye mátaʔ   1  
45 eye mata   1  
46 to see cítaʔ   1  
46 to see kítaʔ   1  
47 to yawn      
48 to sleep mitʔkə'   21  
49 to lie down word info mirái   20  
50 to dream      
51 to sit ʔəmliṣnáʔ   34  
51 to sit tumlatuḍ   33?  
52 to stand tumanə́k   21  
53 person/human being tau   1  
54 man/male mə'akái   2, 24  
54 man/male shichi      
55 woman/female mavakə́ṣ   16  
55 woman/female vavakə́ṣ   16  
56 child kanakán   1  
56 child anak   1  
57 husband      
58 wife      
59 mother ínaʔ   1  
60 father ʔamaʔ   1, 18  
61 house va'ái   14  
61 house vaɣai   14  
62 thatch/roof      
63 name ŋarán   1  
64 to say ʔipanjíʔ      
65 rope karái      
66 to tie up, fasten pitanəŋə́n      
66 to tie up, fasten ikut   1  
67 to sew word info pananapaŋan   25  
67 to sew word info ma-ḷait   2  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info nau'ə́n      
70 to shoot word info mamalitok   55  
71 to stab, pierce patuvurə́n      
71 to stab, pierce iɣu      
72 to hit word info mililiman to hit (with fist)    
72 to hit word info palu to hit (with fist) 1  
73 to steal      
74 to kill rakatə́n   24  
75 to die, be dead marakát   15  
76 to live, be alive mavi'ái   15  
77 to scratch word info kadkadə́n   60  
78 to cut, hack word info cibcibə́n      
79 stick/wood kayuʔ Tree / wood 1  
80 to split word info məṣalad      
80 to split word info riček      
81 sharp matárəm   1  
82 dull, blunt maŋáləʔ   26  
83 to work word info mivarái      
83 to work word info maŋ-uma   1  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info ʔakbəŋə́n Squeeze (in hand)    
89 to hold word info ʔapən      
89 to hold word info aɣap      
90 to dig mikalíʔ   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info picilauṣə́n   22  
94 to throw word info pavuyug      
95 to fall word info makás   131  
95 to fall word info matúluʔ      
96 dog ʔinuʔ L from Japanese x L
97 bird miaṣaṣaláp   20  
98 egg ʔicəɪ'   1  
98 egg iĉai   1  
99 feather pañid      
99 feather bubú'   1, 67  
100 wing pañíd   2  
101 to fly ṣəmalap   23  
102 rat karám   24  
103 meat/flesh ʔasisíʔ   31, 92  
104 fat/grease ʔánəŋ      
105 tail ipús   30  
106 snake vulái etymon: *buNay 29  
107 worm (earthworm) u'əd   21  
108 louse word info kútuʔ   1  
109 mosquito ṣəmaláp      
109 mosquito tamunuŋ   19  
110 spider ʔaɣaɣawáʔ   1  
111 fish ʔamə́ŋ   19  
112 rotten word info manái      
112 rotten word info mayugyug      
113 branch word info      
114 leaf vu'úŋ   18  
115 root ʔatəŋə́ʔ      
115 root yamut   3  
116 flower hanaʔ L from Japanese   L
117 fruit ʔaṣi   10  
118 grass tamək   25  
119 earth/soil tanáʔ   1  
120 stone vátuʔ   1  
121 sand ʔanai   1, 88  
121 sand kararakád      
122 water word info ranúm   1  
123 to flow iríd      
123 to flow 'iríəd      
124 sea ʔatáu   27  
124 sea awa   26  
125 salt ʔasín   3  
125 salt ɣana   16  
126 lake ʔattáu      
127 woods/forest      
128 sky áŋit   1  
128 sky ɣaŋit   1  
129 moon vu'án   1  
130 star mata nu 'aŋít   18  
131 cloud word info cinalab   28  
132 fog cinalab      
133 rain címui   12  
134 thunder ʔáriʔ      
134 thunder ʔárei   32  
135 lightning cicilát   1  
135 lightning ʔári      
136 wind pagpag   27  
136 wind aŋin   1  
137 to blow word info ʔaviután   23  
138 warm word info yapí'aʔ kakawan      
139 cold word info marəkmə́'   122  
140 dry word info makjít   25  
141 wet mavaṣaʔ   1  
142 heavy marə:mət   22, 64  
143 fire ápui   1  
143 fire riyar      
144 to burn word info manutún Note: Intransitive not Transitive. 1  
144 to burn word info miṣələṣələ́b Note: Intransitive not Transitive. 22  
145 smoke word info ʔa'ub   55  
146 ash ʔávuʔ   1  
147 black maṣáriʔ      
147 black maβaɣən   20  
148 white malávaŋ   28  
149 red miválah   29  
150 yellow akumi pugapuga      
151 green mugárau Green / Blue 29  
152 small [y]alíki'   66, 124  
152 small ʔalíkəi'   66, 124  
153 big [ya]rákuʔ   22  
154 short word info yalíŋəd   23, 92  
155 long word info yanáruʔ   1  
156 thin word info matarípis   1, 11  
157 thick word info magṣár   23  
158 narrow líki'      
159 wide magṣár      
160 painful, sick miŋə́n   24, 101  
161 shy, ashamed      
162 old word info rarakə́' Old person' 23  
163 new váyuʔ   1, 54  
164 good ʔapí'aʔ   1  
164 good yapí'aʔ   1  
165 bad, evil mala:ɣə́t   1  
166 correct, true manuyuŋ   21, 84  
167 night ma:ɣəp   22  
168 day ʔararáu   1, 54  
169 year      
170 when? word info anukaŋuʔ   10, 68  
170 when? word info simaŋuʔ   10, 69  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside rəṣa'adnáʔ   14, 48  
175 above tiŋatóʔ   21, 16  
176 below tiraɣə́m   20  
177 this ʔúyaʔ   35  
178 that ʔu'ituʔ   16  
179 near maṣəŋə́n   23  
180 far mará:i'   1, 25  
181 where? word info ruajín   1, 56  
182 I yakə́n   1, 28  
182 I aku   1, 5  
183 thou ʔimuʔ   28  
184 he/she sí-ku'ituʔ      
184 he/she s-iya   1, 31  
185 we word info yatə́n   1, 47  
185 we word info yamə́n   2, 48  
186 you íñuʔ   1, 39  
187 they siraituʔ   1  
187 they sila   1  
188 what? word info yukúŋ   2, 70  
189 who? word info sinuʔ   14, 47  
190 other karu'an   31  
191 all maləvə́t   26  
192 and kanuʔ   1  
193 if      
194 how? word info inmaguŋ      
195 no, not      
196 to count vilaŋán   1  
197 One word info ʔáṣaʔ   1  
197 One word info asa   1  
198 Two word info ru'aʔ   1  
198 Two word info roa   1  
199 Three word info tiluʔ   1  
199 Three word info atoro   1, 15  
200 Four word info apat   1, 16  
200 Four word info ap-pat   1, 14  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info Onom   1  
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info pú'uʔ   5  
206 Ten word info po   5  
207 Twenty word info ʔaruaŋərnán   7  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: