https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Yi (Dafang)

Source/Author:  Chen Shilin 
Identifiers:  ISO-639-3:yig  Glottocode: wusa1235 
Notes:  陈士林 / Chen Shilin, et. al. 彝语简志 / Yi yu jian zhi (A Sketch of Yi). 北京: 民族出版社: 新華書店发行 / Beijing: Min zu chu ban she: Xin hua shu dian fa xing, 1985. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 195
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 2
 
Classification:  Sino-Tibetan:Tibeto-Burman:Ngwi-Burmese:Ngwi:Northern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand la13      
2 left fə33      
3 right xi55      
4 leg/foot tɕhi33 pha33 foot    
4 leg/foot tɕhi33 ɣɯ33 leg (calf)    
4 leg/foot bɯ21 pha33 thigh    
5 to walk sɯ33      
6 road/path dʑo21      
7 to come li21 to come    
7 to come khɯ33 to arrive    
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty mi55 dʑa33      
11 dust      
12 skin ndʑi21      
13 back word info nɯ21 gɯ33      
14 belly ɣɔ13 mo55 belly    
14 belly lɒ33 stomach    
15 bone xɔ21 ɣɯ33      
16 intestines vu21      
17 liver sə33      
18 breast tsɒ13 mo21      
19 shoulder la13 bɯ21      
20 to know, be knowledgeable sə55      
21 to think ndi55      
22 to fear dʑɔ33      
23 blood ɕi33      
24 head o33 gu55      
25 neck lie21 bɑ21      
26 hair word info o33 tshɯ33      
27 nose nɔ33 mo55      
28 to breathe      
29 to sniff, smell bi55 nɯ33      
30 mouth mi13 pu21      
31 tooth dzə21 mo21      
32 tongue ɬo33      
33 to laugh ɣə21      
34 to cry ŋɯ33      
35 to vomit gɔ13      
36 to spit ti55      
37 to eat dzu33      
38 to chew word info ŋgu33      
39 to cook word info tsa13      
40 to drink ndɔ21      
41 to bite tɕhi13      
42 to suck      
43 ear lɔ21 pɔ33      
44 to hear dʑu33      
45 eye na33 du33      
46 to see mɔ21      
46 to see na33 to look    
47 to yawn      
48 to sleep ʑi13      
49 to lie down word info      
50 to dream ʑi13 ma55      
51 to sit ȵi21      
52 to stand hi13      
53 person/human being tshɔ21      
54 man/male zu33 ʑɔ33      
55 woman/female ȵi55 nɯ33      
56 child a33 ŋa55      
57 husband zu33 ʑɔ33      
58 wife tɕhi55 Chinese 妻   L
59 mother a33 ma33      
60 father a33 ba33      
61 house hie21      
61 house ʑi13 home, household    
62 thatch/roof      
63 name mie33      
64 to say hɯ55      
65 rope tsa33      
66 to tie up, fasten ndɒ33      
67 to sew word info ɣa13 to knit    
68 needle ʑi13      
69 to hunt word info ȵi55 ŋga13      
70 to shoot word info mbe33      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info ndu21 to hit a person    
73 to steal khɯ33      
74 to kill se13      
75 to die, be dead ɕi33 Chinese?   L?
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info thɔ33      
79 stick/wood du21 de13 large stick    
80 to split word info xə33      
81 sharp      
82 dull, blunt bi13      
83 to work word info m(u)21 to do    
83 to work word info ɳo55 ve33 to labor    
84 to plant tə33      
85 to choose sɯ33      
86 to grow word info ʑɔ33      
87 to swell word info phi13      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info ʑu21      
89 to hold word info tɒ33      
90 to dig      
91 to buy va21      
92 to open, uncover pho21      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ŋgɯ21      
95 to fall word info ba21 di55      
96 dog tɕhy33      
97 bird ŋa33      
98 egg ndo55      
99 feather m(u)21 feather (thin)    
99 feather tshɯ21 feather (thick)    
100 wing do21 la13      
101 to fly ɖi21      
102 rat hua33      
103 meat/flesh fu33      
104 fat/grease tsha33 animal fat/oil    
104 fat/grease mi33 plant fat/oil    
105 tail mo21 so33      
106 snake bu33 sə33      
107 worm (earthworm) bie21 die21      
108 louse word info ɕi33 mo55 body louse    
109 mosquito bu33 tɕhi21      
110 spider bu21 ȵa21 mo21      
111 fish ŋɔ33      
112 rotten word info tshi55      
113 branch word info se33 ka13      
114 leaf se33 ʈhu33      
115 root tshɯ21      
116 flower ve33 lo21      
117 fruit      
118 grass si33      
119 earth/soil ȵi13 m̩(u)55      
120 stone lɔ33 mo21      
121 sand lɔ33 xa33 mo33      
122 water word info ʑi21      
123 to flow bɯ55      
124 sea xɯ21 mo21      
125 salt tshu33 ba21      
126 lake xɯ21      
127 woods/forest      
128 sky m̩(u)33      
129 moon ho31 bo21 moon    
129 moon ho21 month    
130 star tɕa33 mo33      
131 cloud word info tie33      
132 fog m̩(u)33 nɒ13      
133 rain m̩(u)33 ho33      
134 thunder m̩(u)33 dzi33      
135 lightning mɒ33      
136 wind m̩(u)33 hi33      
137 to blow word info mɒ33      
138 warm word info tsho21 hot    
138 warm word info mə33 warm    
139 cold word info dʑa33      
140 dry word info fa21      
141 wet ndza21      
142 heavy li33      
143 fire m̩(u)33 tɔ55      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black na33      
148 white ʈhu33      
149 red nɯ21      
150 yellow sə33      
151 green ho55      
152 small ba21      
153 big ɣə33      
154 short word info di33      
155 long word info ɕe33      
156 thin word info bu33      
157 thick word info thu33      
158 narrow ɣɒ33      
159 wide ɖa33      
160 painful, sick no21      
161 shy, ashamed      
162 old word info m(u)55      
163 new xe13      
164 good ȵo33      
165 bad, evil ma21 no33      
166 correct, true dʑe21      
167 night sɯ21 pi33 ha33      
168 day n̩(i)21 dʑy33 sun    
168 day m(u)33 ȵi21 day    
169 year khɔ13      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info da33      
173 at dzɔ55      
174 in, inside ɣɔ13 bɔ55      
175 above gɯ13 fa55      
176 below gɯ13 tɔ55      
177 this tshɔ13      
178 that ɯ55      
179 near ne33 dɯ33      
180 far vɯ33      
181 where? word info sa55 na33      
182 I ŋo21      
183 thou na21      
184 he/she thi21      
185 we word info a33 ɕi55 inclusive    
185 we word info ŋo21 xɯ33 exclusive    
186 you na21 xɯ33      
187 they thi21 xɯ33      
188 what? word info mɯ33 lɯ33      
189 who? word info a33 ɕe33      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not ma21      
196 to count tsa33      
197 One word info tha21      
198 Two word info ȵi55      
199 Three word info sɯ33      
200 Four word info ɬi33      
201 Five word info ŋɒ33      
202 Six word info tɕhɔ13      
203 Seven word info ɕi55      
204 Eight word info he13      
205 Nine word info kɯ33      
206 Ten word info tshɯ21      
207 Twenty word info n(i)21 tsɯ33      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info ho21      
210 One Thousand word info to33      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: