https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Glottocode Author Number of Entries
488 Dayak Bakatiq-Sara/Riok beka1241 Carmen J. Bryant 214
765 Dongnu Bunu (Nongjing) buna1273 Meng Chaoji 192
417 Dumagat, Casiguran casi1235 T.N. Headland in Reid (1971) 181
1362 Dadu'a dadu1237 Penn 2006 199
308 Dai daii1240 Taber (1993) 123
798 Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) daka1243 Kilu von Prince 247
1038 Daakaka (Baiap) daka1243 Tryon (1976) 172
1428 Dawawa dawa1242 Schlossberg (2012) 194
307 Dawera-Daweloor dawe1237 Taber (1993) 128
196 Dehu dehu1237 Blust, from Tryon & Hackman (1983) 269
374 Diodio diod1237 Malcolm Ross, John Manasa 184
1025 Dixon Reef dixo1238 Tryon (1976) 170
1057 Dixon Reef dixo1238 Tryon (1976) 181
1331 Dobel (Koijabi dialect) dobe1238 Hughes 1995 171
218 Dobuan dobu1241 Blust, from: Bromilow (1904) 229
1429 Dobu dobu1241 Schlossberg (2012) 258
939 Dongxiang 东乡语 dong1285 刘照雄 Liu Zhaoxiong 178
532 Dori'o dori1246 Tryon & Hackman (1983) 206
1369 Drubea dumb1241 Shintani T.L.A dictionnaire 212
730 Dupaningan Agta dupa1235 Laura C. Robinson 237
773 Dzao Min (Daping) dzao1238 Mao Zongwu 184
154 Dayak Ngaju ngaj1237 Max J.R.Turangan 226
360 Dayak Ngaju ngaj1237 Max Turangan 294
789 Dong, Northern nort2735 Long Yaohong & Zheng Guoqiao 222
1073 Daakaka (Sesivi) sesi1237 Tryon (1976) 170
677 Dong, Southern sout2741 Long Yaohong & Zheng Guoqiao 227
778 Dehong tain1252 Luo Yongxian 296
656 Dusun Tuhauon (Tambunan) tamb1254 Gordian Pius 218
396 Doura tour1243 Malcolm Ross, W.C. Papua list 144
1129 Dorig weta1242 Tryon (1976) 170
833 Daxin yong1275 Zhang et al (1999) 213
834 Debao yong1275 Zhang et al (1999) 213

32 entries found