https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Dongnu Bunu (Nongjing)

Source/Author:  Meng Chaoji 
Identifiers:  ISO-639-3:bwx  Glottocode: buna1273 
Notes:  蒙朝吉 / Meng Chaoji. 瑤族布努语方言研究 / Yao zu Bunu yu fang yan yan jiu [A Study of the Bunu Dialects of the Yao People]. Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2001.

ISO 639-3: bwx. Dongnu (东努) is a regional vernacular (土语) of Bunu (布努). The selected variant is that of Nongjing Village (弄京村), Qibainong Township (七百弄乡) Dahua County (大化县), Guangxi, China.

Tones:
1 = /33/, 1' = /55/
2 = /13/, 2' = /35/
3 = /43/, 3' = /54/
4 = /232/, 4' = /454/
5 = /41/
6 = /221/
7 = /32/
8 = /21/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 192
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 7
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Bunu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand pe4      
2 left ŋkhi5      
3 right hɔŋ1      
4 leg/foot lau1 leg/foot    
4 leg/foot to5 foot    
4 leg/foot pai1' leg    
5 to walk ʈɔ2      
6 road/path kje3      
7 to come lɔ4      
7 to come tɔ2      
8 to turn word info      
9 to swim ʑu2      
10 dirty tɬɔ3      
11 dust      
12 skin ka3 tɬau5      
13 back word info ʈa1' ku8      
14 belly ka3 tɬəŋ1'      
15 bone ka1 θhɔŋ3'      
16 intestines      
17 liver mpjau6      
18 breast kɔŋ5      
19 shoulder tɕe4' pau6      
20 to know, be knowledgeable pa1      
21 to think ŋi4      
22 to fear ntsha1      
23 blood ntshəŋ3      
24 head fa3      
25 neck kuŋ1' tɬəŋ1'      
26 hair word info tɬa1 fa3 tɬa1 = feather, fa3 = head    
27 nose khi3 mpjau6      
28 to breathe      
29 to sniff, smell m̥ɛ5      
30 mouth ntɕu2'      
30 mouth lɔ5      
31 tooth fa3 m̥iŋ3      
32 tongue ntɬa8      
33 to laugh      
34 to cry ŋkau1 Chinese?   L?
35 to vomit ntu3      
36 to spit ɬo3      
37 to eat nɔŋ2      
38 to chew word info      
39 to cook word info lo1 to cook rice    
39 to cook word info ʈo8 to cook vegetables    
40 to drink hu7      
41 to bite tɔ8      
42 to suck      
43 ear mpje2'      
44 to hear tɕəŋ5      
45 eye khi3 mɔŋ6      
46 to see pɔ8      
47 to yawn      
48 to sleep pau5      
49 to lie down word info      
50 to dream shi3 mpa5   1?  
51 to sit ȵi1      
52 to stand sho3      
53 person/human being no2      
54 man/male po3 tɕəŋ6      
55 woman/female po3 mpha7      
56 child kje1 tuŋ1      
57 husband kaŋ7      
58 wife ve3      
59 mother mi8      
60 father po3      
60 father po3'      
61 house pje3      
62 thatch/roof      
63 name mpe5      
64 to say vaŋ6      
64 to say tɯ2      
65 rope      
66 to tie up, fasten kha1      
67 to sew word info mpo3      
68 needle tɕaŋ1'      
69 to hunt word info ʈau5 ŋka2      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info ntu8      
73 to steal ȵiŋ6      
74 to kill tɔ5      
75 to die, be dead tɔ6      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info ntɔ3      
78 to cut, hack word info mpo8      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp ntse5      
82 dull, blunt      
83 to work word info θu6 to do, perform 做    
84 to plant      
85 to choose li6      
85 to choose ken3      
86 to grow word info      
87 to swell word info vɔ4      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig n̥ɔŋ1      
91 to buy sɯ4      
92 to open, uncover po7      
92 to open, uncover he1      
93 to pound, beat word info tu3      
94 to throw word info      
95 to fall word info ɣo6 to fall (as of hair)    
96 dog tɬe3      
97 bird naŋ6      
98 egg kje5      
99 feather tɬa1      
100 wing to7      
101 to fly ʑəŋ5      
102 rat nəŋ4      
103 meat/flesh ŋka2      
104 fat/grease ʈi6      
105 tail tau3      
106 snake nəŋ1      
107 worm (earthworm) ka1 tɕɔŋ1'      
108 louse word info ka1 ntsha3' head louse    
108 louse word info ka1 tuŋ3' body louse    
109 mosquito ka1 ʑaŋ3'      
110 spider ve3 ɣai6      
111 fish mpje4      
112 rotten word info lau2      
113 branch word info      
114 leaf ntɬaŋ2'      
115 root ka3 tɕɔŋ2      
116 flower pen2      
117 fruit pi3      
118 grass ka3 ȵ.aŋ3      
118 grass ȵ.ɯ3      
119 earth/soil ka3 te1      
120 stone fa3 ɣe1      
121 sand      
122 water word info aŋ1      
123 to flow ntɬau4      
124 sea ta8 hai5      
124 sea hai3'      
125 salt ntse3      
126 lake      
127 woods/forest laŋ1'      
128 sky ŋkuŋ2      
129 moon ɬo5 month    
129 moon po3 ɬo5 moon    
130 star tɕe1 kuŋ1'      
131 cloud word info ka3 hu3      
132 fog ka3 hu3 = cloud    
133 rain aŋ1 nɔŋ6      
134 thunder ɦa8 phɔ1      
135 lightning phɔ1 ntθa7 mɔŋ6      
136 wind ka3 tɕi5      
137 to blow word info phju1      
138 warm word info      
139 cold word info ta3 nuŋ5      
140 dry word info ŋkhai1      
141 wet      
142 heavy ȵ.ɔŋ3      
143 fire to4'      
143 fire ka1 to4'      
144 to burn word info ʈa3      
145 smoke word info ka3 pɔŋ5 to4'      
146 ash ka3 sha3      
147 black tɬuŋ1      
148 white tɬo1      
149 red ləŋ1      
150 yellow kwen2      
151 green mpju2      
152 small vi3      
153 big laŋ8      
153 big ɬɔ1      
154 short word info ko4 short (of height)    
154 short word info luŋ3 short (of length)    
155 long word info nte3      
156 thin word info ȵəŋ4      
157 thick word info tai1      
158 narrow      
159 wide kwen3 Chinese   L
160 painful, sick muŋ1 painful    
161 shy, ashamed      
162 old word info lo4 Chinese   L
163 new shiŋ1 Chinese   L
164 good ɣaŋ5      
165 bad, evil va6 bad (of person)    
166 correct, true sen1 Chinese   L
167 night te4 m̥i5 evening    
168 day po3 n̥ɔŋ1 sun    
168 day n̥ɔŋ1 day    
169 year saŋ5      
170 when? word info      
171 to hide word info pu6 ɳʈa8      
172 to climb word info ntɕe5      
173 at ȵi1      
174 in, inside ɳʈɔŋ      
175 above shu1      
176 below ta6      
177 this nɔŋ3      
178 that kau2 medial    
178 that uŋ1 distal    
179 near ɣe5      
180 far kwe1      
181 where? word info      
182 I tɕuŋ3      
183 thou kau2      
184 he/she ni4      
185 we word info pe1      
186 you me2      
187 they mo2      
188 what? word info      
189 who? word info po3 tau6      
190 other      
191 all      
192 and pu3      
193 if      
194 how? word info ɦau6 tau6      
195 no, not ma2      
196 to count      
197 One word info i1'      
198 Two word info au1      
199 Three word info pe1      
200 Four word info tɬa1      
201 Five word info pjo1      
202 Six word info ʈu5      
203 Seven word info sɔŋ6      
204 Eight word info ʑo8      
205 Nine word info tɕu2      
206 Ten word info tɕu8      
207 Twenty word info ȵɔŋ4 tɕu8      
208 Fifty word info pjo1 tɕu8      
209 One Hundred word info i1' pai5 Chinese   L
210 One Thousand word info i1' sen1 Chinese   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: