https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Debao

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Yuandi'erqu 原第二区, Debao 德保, Guangxi, China
Classification: Subgroup L (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /54/
2 = /31/
3 = /214/
4 = /2323/
5 = /45/
6 = /33/
7 = /55/
8 = /31/
10 = /33/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 213
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand moŋ2   1  
2 left bəŋ3 θɔ:i4   46, 52  
3 right bəŋ3 əɔ1   49, 50  
4 leg/foot kɔ:k7 kha2   31, 42  
5 to walk phja:i3      
6 road/path lo6      
7 to come ma2      
8 to turn word info      
9 to swim ʔa:p10 ta6      
10 dirty ʔai2 θo:i1      
11 dust mo:n1 ~ mo:n2      
12 skin naŋ1   56  
13 back word info laŋ1      
14 belly to:ŋ4      
15 bone do:k10      
16 intestines θai3      
17 liver tɔ:p7      
18 breast nou4      
19 shoulder ba6   1  
20 to know, be knowledgeable rou4 na3      
21 to think θy:ŋ3      
21 to think nam3      
22 to fear la:u1   43  
23 blood lu:t10 Zhang (1999) has lu:t1 [most likely a typo. error]    
24 head thu2      
25 neck wo2      
26 hair word info phjɔ:m2      
27 nose daŋ2   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell ɕup10      
30 mouth pa:k7      
31 tooth khe:u3      
32 tongue lən4   36  
33 to laugh khu2      
34 to cry hai3      
35 to vomit ra:k10   1  
36 to spit phi6      
36 to spit thu:i6      
37 to eat kən1   1  
38 to chew word info ke:u4      
39 to cook word info tsøi3      
40 to drink kən1      
40 to drink do:t7      
41 to bite khɔ:p7      
42 to suck kjən1 to suck, inhale (air)    
43 ear khjou2      
44 to hear təŋ6      
45 eye ma:k7 tha2   1  
46 to see than2      
47 to yawn ha:u2 lɔ:m2      
48 to sleep no:n2      
49 to lie down word info      
50 to dream phɔ:n2 jən2      
51 to sit naŋ6      
52 to stand      
53 person/human being kɔ:n2      
54 man/male phou3 tsa:i2      
55 woman/female me6 ȵi:ŋ2      
56 child lok10 ʔe:ŋ2   1  
57 husband khi2      
57 husband kwa:n1      
58 wife me6 pa2      
59 mother me6      
60 father pa6      
61 house ru:n2      
62 thatch/roof      
63 name      
64 to say ka:ŋ3      
65 rope tsy:k10      
66 to tie up, fasten ja:t10      
67 to sew word info ȵɔ:p8      
67 to sew word info ȵap8      
68 needle khjɔ:m2      
69 to hunt word info tək7 thau6      
70 to shoot word info tək7      
70 to shoot word info ɕe3      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info təp8      
73 to steal lak8      
74 to kill kha3      
75 to die, be dead tha:i2   1  
76 to live, be alive ȵaŋ2      
77 to scratch word info tan5      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood mai4 tree    
80 to split word info pha6      
80 to split word info tsak7      
81 sharp θi:m3      
82 dull, blunt kɔ:m1      
83 to work word info hat7 to do    
84 to plant dam2      
85 to choose ly:k10      
85 to choose li:k10      
86 to grow word info khən3      
86 to grow word info khøn3      
87 to swell word info fɔ:k8      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info kɔ:m1      
89 to hold word info thøi2      
90 to dig wan6      
90 to dig khøt7   36  
91 to buy θi4      
92 to open, uncover khai2      
93 to pound, beat word info tɔ:m1   26  
94 to throw word info wət8      
95 to fall word info tɔ:k7      
96 dog ma1      
97 bird nɔ:k8   1  
98 egg khjai6      
99 feather khɔ:n2      
100 wing pək7      
101 to fly ban2      
102 rat nai5      
103 meat/flesh ni4      
104 fat/grease la:u2      
105 tail tha:ŋ2      
106 snake ŋou2      
107 worm (earthworm) me:ŋ2 du:n1      
108 louse word info thau1   1  
109 mosquito ȵoŋ2      
110 spider khu:ŋ6 khja:u2      
111 fish pja1      
112 rotten word info nau6      
113 branch word info ŋa5      
114 leaf bɔ:i2      
115 root la:k10   31  
116 flower wa1      
117 fruit ma:k7      
118 grass ȵa3      
119 earth/soil na:m6      
120 stone thən2      
121 sand ɕa6      
121 sand θa:i2      
122 water word info nɔ:m4   1  
123 to flow lɔ:i1      
124 sea ha:i3     L
125 salt ky1      
125 salt ki1      
126 lake      
127 woods/forest dɔ:ŋ2      
128 sky fa4      
129 moon ha:i2      
129 moon du:n1 month    
130 star da:u2 θəŋ1   1  
131 cloud word info wən2 pha3      
132 fog mo:k7      
133 rain phɔ:n2      
134 thunder lo:i2      
135 lightning fa4 me:p10 verb    
136 wind lɔ:m2      
137 to blow word info pau5      
138 warm word info thau3      
139 cold word info da:ŋ3      
140 dry word info ha:u3      
141 wet təm2      
142 heavy nak7      
143 fire fai2   1  
144 to burn word info daŋ3      
145 smoke word info wɔ:n2      
146 ash      
147 black dam2   1  
148 white kha:u2      
149 red de:ŋ2      
150 yellow he:n3      
151 green khi:u2      
152 small ʔi1      
152 small le:k8      
153 big lu:ŋ1      
154 short word info tɔ:m5      
155 long word info rei2      
156 thin word info ba:ŋ2      
157 thick word info na1      
158 narrow kap7      
158 narrow nak8      
159 wide kwa:ŋ3      
160 painful, sick tsɔ:p7      
161 shy, ashamed      
162 old word info ke5      
163 new mɔ:i5      
164 good dai2      
165 bad, evil wa:i6      
166 correct, true to:i5     L
166 correct, true ʔy2      
166 correct, true khɔ:ŋ2      
167 night jam6      
168 day wɔ:n2      
169 year pei1      
170 when? word info      
171 to hide word info do3      
172 to climb word info pən1      
173 at      
174 in, inside dɔ:i2      
175 above      
176 below      
177 this tən4      
177 this kei5      
178 that paŋ6 təm4      
179 near khjɔ:i3      
180 far kwai1      
181 where? word info tsi6 rɔ:i2      
182 I ŋo6      
183 thou ni6      
184 he/she te1      
185 we word info phɔ:n6 rau2      
186 you phɔ:n6 ni6      
187 they phɔ:n6 te1      
188 what? word info ka2 raŋ1      
189 who? word info kɔ:n2 rɔ:1      
189 who? word info phou3 rɔ:i1      
190 other      
191 all      
192 and wa4      
193 if      
194 how? word info pan2 pei3 rei2      
195 no, not mei2      
195 no, not pɔ6      
196 to count      
197 One word info de:u2      
197 One word info ʔat7      
198 Two word info θo:ŋ1      
198 Two word info ȵei6      
199 Three word info θa:m1     L
200 Four word info θei5     L
201 Five word info ha3     L
202 Six word info khjo:k7     L
203 Seven word info tsat7     L
204 Eight word info pe:t7     L
205 Nine word info kau3     L
206 Ten word info θəp7     L
207 Twenty word info ȵei6 θəp7     L
208 Fifty word info ha3 θəp7     L
209 One Hundred word info pa:k7     L
210 One Thousand word info ɕy:n2     L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: