https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ningming

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Fenghuang Township 凤璜乡, Ningming 宁明, Guangxi, China
Classification: Subgroup B (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /33/
2 = /31/
3 = /35/
4 = /42/
5 = /55/
6 = /11/
7 = /55/
8 = /11/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 221
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand məɯ2   1  
2 left bɯ:ŋ3 ɬa:i4   46, 52  
3 right be:ŋ3 khwa2   1, 49  
4 leg/foot ha1   42  
5 to walk phja:i3      
6 road/path lo      
7 to come ma2      
8 to turn word info      
9 to swim ʔa:p9 pou2      
10 dirty ʔo:i1 ɬo:i1      
11 dust mɯn6 mok7      
12 skin naŋ1   56  
13 back word info kum5 laŋ1      
14 belly tuŋ4      
15 bone do:k9      
16 intestines ɬai3      
17 liver tap7      
18 breast nɯm2 pu5      
19 shoulder ba5   1  
20 to know, be knowledgeable lu4 na3      
21 to think ɬɯ:ŋ3      
21 to think nam3      
22 to fear la:u1   43  
23 blood li:t8      
24 head bau3      
24 head hu3      
25 neck ho2      
26 hair word info phjɯm1      
27 nose daŋ1   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell su:p9      
30 mouth pa:k9      
31 tooth he:u3      
32 tongue lɯn4   36  
33 to laugh khu1      
34 to cry hai3      
35 to vomit la:k8   1  
35 to vomit wa4      
36 to spit phi5      
37 to eat kjɯn1   1  
38 to chew word info ke:u4      
39 to cook word info tsəɯ3      
40 to drink kjɯn1      
41 to bite khɯp7      
42 to suck dat7 to suck, inhale (air)    
42 to suck sup7 to suck, inhale (air)    
43 ear khjəu1      
44 to hear tɯŋ6      
45 eye tha1   1  
46 to see han1      
47 to yawn ha:u1 lɯm2      
48 to sleep no:n2      
49 to lie down word info      
50 to dream phan1      
51 to sit naŋ6      
52 to stand      
53 person/human being kan2      
54 man/male to:i1 po6      
55 woman/female to:i1 me6      
56 child la:k8 dɯk7   1  
57 husband tu1 po6      
58 wife tu1 me6      
59 mother me6 pa3      
59 mother me6 thau3      
60 father ke5 la:u4      
60 father ke5 thau3      
61 house lɯ:n2      
62 thatch/roof      
63 name      
64 to say kja:ŋ3      
65 rope tsi:k8      
65 rope tsɯ:k8      
66 to tie up, fasten su:k8      
67 to sew word info ȵɯp8      
68 needle kɯm1      
68 needle khjɯm1      
69 to hunt word info tɯk7 phjau5      
70 to shoot word info ȵəɯ2      
70 to shoot word info ȵaŋ2      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info tup8      
73 to steal sak8      
74 to kill kha3      
75 to die, be dead tha:i1   1  
76 to live, be alive te:u6      
77 to scratch word info kau1      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood mai4 tree    
80 to split word info khi:k9      
80 to split word info pa:k8      
81 sharp ɬɯm1      
82 dull, blunt ləu5      
82 dull, blunt mi5 hɯm6      
83 to work word info hɯt8 to do    
84 to plant tsai1      
85 to choose lɯ:k8      
86 to grow word info tan5      
86 to grow word info ma3      
87 to swell word info fo:k8      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info kan4      
89 to hold word info kam1      
90 to dig wa:t9      
91 to buy səɯ4      
92 to open, uncover hai1      
93 to pound, beat word info tam1   26  
94 to throw word info ȵəɯ2      
94 to throw word info bam1      
95 to fall word info tuk7      
96 dog ma1      
97 bird nuk8   1  
98 egg khjai5      
99 feather hun1      
100 wing pi:k9      
101 to fly bɯn1      
102 rat nəu1      
103 meat/flesh nɯ4      
104 fat/grease la:u2      
105 tail ha:ŋ1      
106 snake ŋi2      
107 worm (earthworm) dɯ:n1      
108 louse word info hau1   1  
109 mosquito ȵuŋ2      
110 spider tsi3 ha:u1      
111 fish pja1      
112 rotten word info nau6      
112 rotten word info la:n6      
113 branch word info ŋa:ŋ5      
113 branch word info ŋi:ŋ5      
114 leaf bəɯ1      
115 root la:k8   31  
116 flower bjo:k9      
117 fruit ma:k9      
118 grass ȵa3      
119 earth/soil tɯm1      
120 stone hɯn1      
121 sand ɬa:i2      
122 water word info nam4   1  
123 to flow lai1      
124 sea ha:i3     L
125 salt kɯ1      
126 lake      
127 woods/forest duŋ1      
128 sky fa4      
129 moon ha:i1 pa:u3      
129 moon bu:n1 month    
130 star da:u1 dəi5   1  
131 cloud word info phɯ3      
132 fog mo:k9      
133 rain phɯn1      
134 thunder po6 lo:i2      
135 lightning me:p8 verb    
136 wind lɯm2      
137 to blow word info pu5      
138 warm word info thau3      
138 warm word info ʔo:n1      
139 cold word info da:ŋ3      
139 cold word info ha:m2      
140 dry word info həɯ5      
141 wet lo:i3      
141 wet jam3      
142 heavy nak7      
143 fire fəi2   1  
144 to burn word info daŋ1      
145 smoke word info wan2      
146 ash      
147 black dam1   1  
148 white phɯ:k9      
149 red de:ŋ1      
150 yellow lɯ:ŋ1      
151 green he:u1      
152 small ɬai5      
153 big lu:ŋ1      
154 short word info tam5      
155 long word info ləi2      
156 thin word info ba:ŋ1      
157 thick word info na1      
158 narrow khap8      
158 narrow tse:k9      
159 wide kwa:ŋ3      
160 painful, sick khjai3      
161 shy, ashamed      
162 old word info ke5      
163 new məɯ5      
164 good dəi1      
165 bad, evil wa:i6      
166 correct, true to:i5     L
167 night han2      
168 day ŋan2      
169 year pəi1      
170 when? word info      
171 to hide word info pam2      
172 to climb word info me:n5      
173 at      
174 in, inside dəɯ1      
175 above      
176 below      
177 this kjɯn2      
177 this nei3   1  
178 that no:m5      
178 that nɯm5      
178 that no:ŋ5      
179 near khjəɯ3      
180 far kjai1      
181 where? word info ko:k9 kəɯ2      
182 I ŋo6      
182 I kau1   1  
183 thou ni2      
183 thou mɯŋ1   1  
184 he/she man1      
185 we word info huŋ1 lau2      
186 you huŋ1 ni2      
187 they huŋ1 man1      
188 what? word info ka1 laŋ1      
189 who? word info kɯ6      
189 who? word info ka1 nəɯ6      
190 other      
191 all      
192 and sau5      
192 and kan1      
193 if      
194 how? word info pɯn2 ləɯ2      
195 no, not məi5      
195 no, not mi5      
196 to count      
197 One word info nɯ:ŋ5      
197 One word info ʔɯt5      
198 Two word info ɬo:ŋ1      
198 Two word info ȵəi6      
199 Three word info ɬa:m1     L
200 Four word info ɬəi5     L
201 Five word info ha3     L
202 Six word info huk7     L
203 Seven word info tsɯt7     L
204 Eight word info pe:t9     L
205 Nine word info kəu3     L
206 Ten word info ɬɯp7     L
207 Twenty word info ȵəi6 ɬɯp7     L
208 Fifty word info ha3 ɬɯp7     L
209 One Hundred word info pa:k9     L
210 One Thousand word info si:n1     L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: