https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Wenma Tu

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Dazhai, Heimo Township 黑末乡大寨, Wenma 文马, Yunnan, China (spoken by the Tu people 土族)
Classification: Subgroup P (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /112/
2 = /31/
3 = /55/
4 = /33/
5 = /53/
6 = /42/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 202
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 13
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand mu2   1  
2 left bɒ2 ləɤ6 zɒ4   46?  
3 right bɒ2 ləɤ6 so1   50  
4 leg/foot piã3 kho2   42, 43  
5 to walk phɒ3      
6 road/path lɤu6      
7 to come mo2      
8 to turn word info      
9 to swim ʔa5 nã4      
10 dirty sã3      
10 dirty nɒ3      
10 dirty lã4      
11 dust mən5      
12 skin nẽ1      
13 back word info lɛ~1      
14 belly duŋ4      
15 bone da5      
16 intestines sɛi3      
17 liver ta4      
18 breast mɒ1      
19 shoulder thu2 bo5   1  
20 to know, be knowledgeable zu6 di6      
21 to think nɤɯ5      
22 to fear bu1      
23 blood luɛ6      
24 head thu2      
25 neck gã2 ɣɤu2      
26 hair word info phiŋ2 thu2      
27 nose dɛ~1   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell mən1      
30 mouth pe5      
31 tooth vã2   1  
32 tongue lən4   36  
33 to laugh khu2      
34 to cry xai3      
35 to vomit ze6      
36 to spit təu5      
37 to eat tshi4      
38 to chew word info məu3      
39 to cook word info ləu4      
39 to cook word info thəŋ2      
40 to drink tshi4      
41 to bite khɛ2      
42 to suck xɛ5 to suck, inhale (air)    
42 to suck tsɛ5 to suck, inhale (air)    
43 ear khu2      
44 to hear ba2      
45 eye tho2   1  
46 to see thã2      
47 to yawn ŋɒ1 hu5      
48 to sleep nuã2      
49 to lie down word info      
50 to dream nuã2 pã2      
51 to sit nɛ~6      
52 to stand      
53 person/human being gun2      
54 man/male la6 bu6 dzɒ2      
55 woman/female la6 bu6 ȵiŋ2      
56 child dai2 nei3   1  
57 husband bɤu6 khui2      
58 wife mei6 lu2      
59 mother mei6      
60 father bɤu6      
61 house zun2      
62 thatch/roof      
63 name      
64 to say ɣo4      
65 rope lən2      
66 to tie up, fasten pha5      
66 to tie up, fasten ma2      
67 to sew word info ȵa2      
68 needle tshən2      
69 to hunt word info liã6 duã1      
70 to shoot word info səɤ1 kəŋ1      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info dəŋ4      
73 to steal le2      
74 to kill kho3      
75 to die, be dead thɒ2   1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info zã4      
77 to scratch word info tsa3      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood mai4 tree    
80 to split word info tho5      
81 sharp tshei2      
82 dull, blunt no1      
83 to work word info xa2 to do    
84 to plant dã1      
85 to choose lia6      
86 to grow word info mo3      
87 to swell word info va2      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info ʔau1      
90 to dig kɒ3      
91 to buy zi4      
92 to open, uncover khai2      
93 to pound, beat word info se5      
94 to throw word info dã5      
95 to fall word info ta4      
96 dog mo1      
97 bird na2   1  
98 egg khai5      
99 feather khun2      
99 feather phiŋ2      
100 wing pia5      
101 to fly bən1      
102 rat mei6 nu1      
103 meat/flesh po1      
104 fat/grease tshei2      
105 tail thɛ~2      
106 snake ŋu2      
107 worm (earthworm) mei6 ŋu2 lin1      
108 louse word info mei6 thəu2   1  
109 mosquito mei6 zən6      
110 spider tshɒ5      
111 fish mei6 po1      
112 rotten word info nəu6      
113 branch word info ko5      
114 leaf bəɤ1      
115 root le8      
116 flower duɒ5      
117 fruit me5      
118 grass ȵo3      
119 earth/soil dən1      
120 stone thən2      
121 sand zɒ2      
122 water word info nã4   1  
123 to flow thei2      
124 sea      
125 salt ku1      
126 lake      
127 woods/forest dəŋ1      
128 sky vo4      
129 moon dun1 zən6      
129 moon dun1 month    
130 star dau1   1  
131 cloud word info muɒ5      
132 fog muɒ5      
133 rain phən2      
134 thunder vo4 ʔən3      
135 lightning vo4 mia6 verb    
136 wind lən2      
137 to blow word info bəu5      
138 warm word info duɛ5      
139 cold word info jin1      
140 dry word info tshɤu3      
141 wet jɒ3      
142 heavy ne4      
143 fire vɛi2   1  
144 to burn word info səɤ5      
144 to burn word info tsɛ4      
144 to burn word info tɛi3      
145 smoke word info jɒ1      
146 ash      
147 black dã1   1  
148 white khau2      
149 red diã1      
150 yellow liŋ1      
151 green tshɤu2      
152 small nei3      
153 big du4      
154 short word info tã5      
155 long word info zi2      
156 thin word info bɛ~1      
157 thick word info no1      
158 narrow ja6      
159 wide kuŋ3      
160 painful, sick tshɛi3      
161 shy, ashamed      
162 old word info thəu3      
163 new məɤ5      
164 good dɛi2      
165 bad, evil zɒ4      
166 correct, true tɤu5      
167 night ɣuã6      
168 day ɣuã2      
169 year mui2      
170 when? word info      
171 to hide word info nɤɯ3      
172 to climb word info khun3      
173 at      
174 in, inside ni3 kɛ~1      
175 above      
176 below      
177 this nɛi4   1  
178 that xən3      
178 that xən4      
179 near kəɤ6      
180 far kui1      
181 where? word info zu2 gi6      
182 I kau1      
183 thou məɤ2   1  
184 he/she mən2      
185 we word info zɤu2      
186 you bu6 si4      
187 they bu6 thəu2      
188 what? word info kei1      
189 who? word info gəɤ2      
190 other      
191 all      
192 and tso3      
193 if      
194 how? word info thəɤ5 gi6      
195 no, not di5      
195 no, not di6      
196 to count      
197 One word info nəŋ2      
198 Two word info səŋ1      
198 Two word info suŋ1      
199 Three word info sã1     L
200 Four word info si5     L
201 Five word info xo3     L
202 Six word info tsha2     L
203 Seven word info tsɛ4     L
204 Eight word info pia5     L
205 Nine word info kəu3     L
206 Ten word info sɛ4     L
207 Twenty word info ŋi6 sɛ4     L
208 Fifty word info xo3 sɛ4     L
209 One Hundred word info pe5     L
209 One Hundred word info pa5     L
210 One Thousand word info thəŋ2     L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: