https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Dzao Min (Daping)

Source/Author:  Mao Zongwu 
Identifiers:  ISO-639-3:bpn  Glottocode: dzao1238 
Notes:  毛宗武 / Mao Zongwu. 瑤族勉语方言研究 / Yao zu Mian yu fang yan yan jiu [A Study of Mien Dialects]. Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2004.

The selected dialect is that of Daping (大坪), Liannan County (连南县), Guangdong, China.

Tones:
1 = /44/
2 = /53/
3 = /24/
4 = /44/
5 = /42/
6 = /22/
7 = /44/
8 = /22/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 184
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 13
 
Classification:  Hmong-Mien:Mienic:Zaomin 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 21 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand a44 pu44      
2 left tsɔ31      
3 right bja11      
4 leg/foot a44 tau24      
5 to walk dzaŋ53      
6 road/path a44 tsu24      
7 to come tɛi53      
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty ɔu44 tɔu44      
11 dust a44 sɔi24      
12 skin dip44      
13 back word info lai24 hiŋ24      
14 belly ŋ44 tɛŋ44      
15 bone a44 hiŋ24      
16 intestines a44 kjaŋ53      
17 liver a44 hɔŋ22      
18 breast a44 nin24      
19 shoulder bɔu44 ban53      
20 to know, be knowledgeable bɛi44      
21 to think sjaŋ24 Chinese   L
22 to fear dzjɛ42      
23 blood a44 dzjɛm24      
24 head pɛi24 fɔu44      
25 neck kuŋ44 kan44 neck, collar, throat (领)    
26 hair word info pɛi44      
27 nose bi53 kjaŋ53      
28 to breathe      
29 to sniff, smell ȵuŋ44      
30 mouth a44 bɛt22      
31 tooth a44 ŋjɛ53      
32 tongue a44 bɛt22      
33 to laugh      
34 to cry ȵɛm24      
35 to vomit fɔn44      
36 to spit dɛu42      
37 to eat ȵan22      
38 to chew word info dɛu22      
39 to cook word info tsu24 Chinese   L
40 to drink həu54 Chinese   L
41 to bite ŋau44      
42 to suck tit44      
43 ear biu53 kɔi24      
44 to hear maŋ42      
45 eye mai53 tɛŋ44   1?  
46 to see mɔŋ22      
47 to yawn ŋa53 dzi53 ti24      
48 to sleep bui42      
49 to lie down word info      
50 to dream bu42      
51 to sit hɛi44      
52 to stand fu24      
53 person/human being min53 Chinese   L
54 man/male kjaŋ53 min53      
55 woman/female sa44 min53      
56 child siu44 kan53      
57 husband a44 kjaŋ22      
58 wife a44 sa44      
59 mother a44 dzɛi44      
60 father a44 ba44      
61 house a44 piu24      
62 thatch/roof      
63 name mjaŋ53 Chinese   L
64 to say kɔŋ24      
65 rope a44 diu42      
66 to tie up, fasten dɔu53      
67 to sew word info ai42      
68 needle a44 tsum44      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info bun24      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info kɛt44      
73 to steal ȵɛm22      
74 to kill dai42      
75 to die, be dead tai22      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info dau24      
79 stick/wood      
80 to split word info ka44      
81 sharp hɛi22      
82 dull, blunt tun53 Chinese loanword   L
83 to work word info ai42 to do, perform    
84 to plant tsuŋ42 Chinese loanword   L
85 to choose kan24      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig vɛt44      
91 to buy mai44      
92 to open, uncover da24      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info dzai53      
95 to fall word info dɔu44 Chinese loanword   L
96 dog a44 ku24   1?  
97 bird a44 nɔu22      
98 egg tsu42      
99 feather pɛi44      
100 wing      
101 to fly sɛi44      
102 rat kjaŋ53 kjaŋ44      
103 meat/flesh a44 hɔi53      
104 fat/grease mi44      
105 tail a44 dui24      
106 snake a44 nɔŋ44      
107 worm (earthworm) kai24 dziŋ44 nɔŋ44      
108 louse word info a44 dzɛi24      
109 mosquito mɔŋ44 tup22 du24      
110 spider mɔŋ53 kuŋ22 tsaŋ24      
111 fish a44 biu44      
112 rotten word info vai22      
113 branch word info      
114 leaf num53      
115 root kɔŋ53      
116 flower pjaŋ53      
117 fruit a44 bɛu24      
118 grass a44 mjɛ24      
119 earth/soil a44 nɛi44      
120 stone dzu44 pɛi24      
121 sand ha44 Chinese   L
122 water word info m24      
123 to flow li22      
124 sea a44 hɔi24      
125 salt a44 dzjam53      
126 lake vu24      
127 woods/forest djaŋ42 kan44      
128 sky vaŋ53      
129 moon lɔu22 kɔu24 month    
129 moon ŋou42 moon    
130 star hɔu44 hɛŋ44      
131 cloud word info vɔn42      
132 fog mu22      
133 rain a44 biŋ22      
134 thunder bjau44 kɔŋ44      
135 lightning bjau44 mai22      
136 wind dzau42      
137 to blow word info dzi53 ti24      
137 to blow word info sui42 Chinese loanword   L
138 warm word info tsam44 hot    
139 cold word info kuŋ24      
140 dry word info      
141 wet kap22      
142 heavy nɛi24      
143 fire a44 tu44      
144 to burn word info bu24 to burn (a mountain, as in slash-and-burn agriculture)    
145 smoke word info ɛn44 Chinese   L
146 ash a44 sɔi24 = dust    
147 black kjɛ44      
148 white pɛ21      
149 red sjɛ44      
150 yellow vjaŋ53      
151 green mɛŋ44      
152 small      
153 big tam53      
154 short word info naŋ53      
155 long word info du24      
156 thin word info pjɛ22      
157 thick word info hu44      
158 narrow hɛp22      
159 wide kjaŋ24      
160 painful, sick man44 painful    
160 painful, sick a44 man44 sick    
161 shy, ashamed      
162 old word info ku42      
163 new      
164 good dzɔŋ42      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night vaŋ53 mɔŋ42      
168 day ka22 nai44 day    
168 day a44 nai44 sun    
169 year ȵaŋ42      
170 when? word info      
171 to hide word info ba22      
172 to climb word info hɔu42      
173 at      
174 in, inside diŋ44 guŋ44 bjɛn22 inside    
175 above diŋ42      
176 below a44 di24      
177 this na24      
178 that vɛi42      
179 near tsan22      
180 far kɔu44      
181 where? word info      
182 I tsjɛ44      
183 thou mui53      
184 he/she vɛi44      
185 we word info bu44      
186 you ȵiu24      
187 they vɛi44 dui24      
188 what? word info si53 ni44      
189 who? word info si53 min53      
190 other      
191 all      
192 and ka44      
193 if      
194 how? word info ha22 ni22      
195 no, not ŋ53      
196 to count da24      
197 One word info a44      
198 Two word info vi42      
199 Three word info bu42      
200 Four word info pɛi42      
201 Five word info pjɛ42      
202 Six word info tɔu44      
203 Seven word info ȵi22      
204 Eight word info dzat22      
205 Nine word info ku53      
206 Ten word info sjɛp22 Chinese   L
207 Twenty word info ȵi22 sjɛp22 Chinese   L
208 Fifty word info ŋ44 sjɛp22      
209 One Hundred word info a44 ba44      
210 One Thousand word info a44 hun44      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: