https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Bukusu E.31c

Details for Bukusu E.31c: 
Author  Gisèle Teil-Dautrey 
Notes  Khisa, Wong and Lowe (1998), hosted in CBOLD 
Problems   
Data Entry  Entered By:Gisèle Teil-Dautrey
Checked By: 
Number of Records  432 
Classification:  Niger-Congo:Atlantic-Congo:Volta-Congo:Benue-Congo:Bantoid:Southern:Narrow Bantu:Central:J:Masaba-Luyia (J.30):Luyia 
Map  Coming Soon! 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Showing All Words for Bukusu E.31c:

ID English French Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00472. all tout   -èsì        
00475. answer répondre à une question   fùkììlìlà V      
00479. armpit aisselle mú- xw- àà.à N      
00480. arrive arriver xúù- ùlùxà V      
00485. ask for demander   kààmbà V      
00490. bad mauvais   -ßì A     bad
00495. bathe se baigner   sììŋgà V      
00496. be afraid avoir peur, craindre   rjà V      
00498. be, become être, devenir   ßà V      
00500. become burnt brûler (intr.)          
00502. become full se remplir   ììʧ̑ùlà V      
00503. become large grandir   ʧ̑ò.à V      
00510. below en dessous          
00511. bewitch ensorceler, jeter un sort   lòkà V      
00512. big grand   ʧ̑ò.ù A      
00515. bite mordre   kùsùlà        
00517. black noir   -màlì A      
00523. boil bouillir   ßìsjà V      
00524. boil bouillir   ßìlà V      
00531. break casser, rompre   ààrà V      
00535. bring up child élever un enfant   lèlà V      
00536. bring apporter   lèèrà V      
00537. build construire   òòmbàxà V      
00540. bulrush millet petit mil ßúù-        
00542. burn brûler (tr.)   òòsjà V      
00543. bury enterrer   sììxà V      
00546. buy acheter   kùlà V      
00548. call appeler   lààŋgà V      
00549. carry child on back porter un enfant sur le dos   mèèmà V      
00552. cease, finish cesser, fìnir (ìntr.)   ààkàmjà V      
00553. cease, finish cesser, fìnir (ìntr.)   màlà V      
00556. chase away chasser, faire partir   òònà V      
00561. choose choisir   ròßòlà V      
00567. come venir   ʧ̑à V      
00568. cook faire la cuisine   àlìxà V      
00573. cough tousser   xòlòlà V      
00574. count compter   ßàlà V      
00577. cross river traverser une rivière   ààmbùxà V      
00578. cry, wail pleurer   lìlà V      
00579. cry, wail pleurer   àànà V      
00580. cultivate cultiver   lìmà V      
00581. cut couper   tʰòɲà V      
00582. dance danser   xìnà V      
00585. defecate déféquer, faire caca   njà V      
00587. die mourir   fwà V      
00588. diminish, grow less diminuer   wèlèlèlà V      
00589. divide partager   kàßà V      
00593. draw water puiser   tʰàà V      
00594. dream rêver   lòòrà, ròòrà V      
00595. drink boire   ɲwà V      
00600. dwell habiter   mèɲà V      
00602. eat manger   ljà V      
00608. extinguish éteindre   sìmìsjà V      
00613. fall tomber   kwà V      
00616. fat, thick épais   -ßòòfù A      
00620. few peu   -tʰíítʰì A      
00622. fierce, sharp féroce, acéré   -ràfù A      
00623. fight combattre   àmbà V      
00631. five cinq   -ràànò num      
00637. follow suivre   lòòndà V      
00639. forget oublier   ßìlìlà V      
00643. fry frire   xàlààŋgà V      
00644. gather (flowers, fruit) cueillir   ßùùsjà V      
00645. get accustomed s'habituer   nàlìlìlà V      
00646. get intoxicated s'enivrer, se saoûler   mèèlà V      
00647. get lost se perdre   kòrà V      
00648. get wet se mouiller   tʰòrà V      
00649. get wet se mouiller   mìrjòxà V      
00650. get, obtain obtenir   fùnà V      
00652. give birth mettre au monde   ììßùlà V      
00653. go aller   ʧ̑à V      
00654. go in entrer   ŋgìlà V      
00655. go out, go away sortir   rùlà V      
00662. grasp, hold in arms étreindre   ààmbà V      
00663. grind moudre   sjà V      
00665. hard dur   -ààndàlàfù A      
00668. hear entendre   ùlìlà V      
00672. hide se cacher   ßììxà V      
00681. how many combien   -ŋgà suf      
00684. hunt chasser   ààjà V      
00690. increase augmenter   ßììmbìsjà V refl.      
00691. inside à l'intérieur   -mô suffixe     Var : -mwô
00693. itch démanger   ààkàlà V      
00699. kill tuer   ììrà V      
00701. kneel s'agenouiller   sìkàmà V      
00703. know savoir   màɲà V      
00705. laugh rire   ʧ̑àxà V      
00706. lazy paresseux   -kàrà A      
00708. learn apprendre   èèkà V      
00709. learn apprendre   ììkà V      
00710. leave, go away s'en aller, partir   rùlà V      
00714. lick lécher   xòòmbà V      
00715. lie down, sleep se coucher, dormir   kònà V      
00719. listen écouter   kèlèkèlwà V      
00722. long long   -lèèjì A      
00723. look at regarder   ßònà V      
00724. look at regarder   lòlèlèlà V     look at one place
00725. look for chercher   jììmà V      
00730. love, want vouloir, aimer   kànà V      
00734. marry épouser (sujet : homme)   xwàànà V      
00737. meet rencontrer   kùùtʰà V      
00744. move away émigrer, déménager   ùjà V      
00751. new nouveau   -jà, -jààxà Ad      
00759. open ouvrir   ììkùlà V      
00762. overcome vaincre   ßìrà V      
00764. pass, surpass dépasser   ßìrà V      
00766. pay payer   sàsùlà V      
00767. peel peler   òòßùlà V      
00768. peel peler   àrà V     peel with knife
00776. plant planter   ßjààlà V      
00777. pound grain piler   kùùɲà V      
00778. pour away verser   ʧ̑ùxà V      
00779. pull tirer   xwèèsà V      
00780. push pousser   sàkùlà V      
00781. put, set mettre, poser   rùùrà V      
00782. quarrel se disputer   lòmànà V      
00785. reap récolter   kèsà V      
00786. recover guérir   ònà V      
00787. red rouge   -ßèsèmù A      
00789. refuse, say no refuser   kàànà V      
00790. remember se souvenir   xèßùlìlà V      
00791. resemble ressembler   fwàànà V      
00792. return revenir   kòßòlà V      
00795. ripen mûrir   ròßà V      
00797. roast rôtir   sààmbà V      
00801. rotten pourri   -ßòlò A      
00802. run courir   tʰìmà V      
00805. say dire   lòmà V      
00806. see voir   ßònà V      
00808. seize saisir   kààmà V      
00810. sell vendre   kùsjà V      
00811. send envoyer   rùmà V      
00812. set out to dry mettre du linge à sécher   àànìxà V      
00814. sew coudre   nàßà V      
00817. sharpen aiguiser   sjà V      
00818. shave se raser   ßèkà V      
00822. short court   ììmbì A      
00825. sing chanter   ììmbà V      
00826. sit être assis   ììxàlà V      
00827. six six   síìtʰà num      
00832. slaughter égorger   sììnʤ̑à V      
00834. small petit   -tʰíítʰì A      
00837. smell sentir   ùɲà V      
00840. snore, snort ronfler   jìrììrà V      
00844. speak parler   lòmà V      
00848. spit cracher   fùùʧ̑à V      
00850. split, crack fendre   ààßùlà V      
00852. spread étendre   ààlà V      
00854. squeeze, milk serrer   xàmà V      
00855. stand être debout   ììmà V      
00857. steal voler (dérober)   ììßà V      
00862. stretch oneself s'étirer   xwèèsà V      
00864. stutter bégayer   kùkùmà V      
00865. suck téter, sucer   xùnà V      
00866. suck téter, sucer   nùùnà V     suck (as baby)
00870. swallow avaler   mìlà V      
00871. swear jurer, faire un serment   lààmà V      
00873. sweep balayer   èèjà V      
00876. swell enfler   ßììmbà V      
00878. take off clothes se déshabiller   fùùlà V      
00879. taste goûter   ʧ̑àànʤ̑ààmà V      
00880. taste goûter   jàmà V      
00890. tie up attacher   àßìnà V      
00897. try essayer   xàkà V      
00899. two deux   -ßìlì Ad      
00900. unripe pas mûr, cru   -ßìsì Ad      
00902. urinate uriner, pisser   ʧ̑ùxà V      
00907. vomit vomir   rùsjà V      
00910. we nous fwá- ßèènè N      
00911. wear mettre un vêtement   fwààlà V      
00913. what quoi   sììnà P      
00914. white blanc   -xòsjà A      
00921. wipe essuyer   mìlììsjà V      
00929. be lame être infirme   lèmàlà V      
00931. dig creuser   ààkà V     dig land, hoe
00932. dig creuser   lìmà V     dig, plough
00935. shiver trembler   tʰèrèmà V     shiver
00757. one un   -làlà num      
00924. you vos è- ɲwè P      
00520. blind person aveugle òmù- ßòfù N 1, 2    
00660. grandfather grand-père ómù- kúúkà N 1, 2    
00661. grandmother grand'mère ómù- kùùxù N 1, 2    
00685. hunter chasseur òmù- ßìlì N 1, 2    
00686. husband mari òmù- sèèʧ̑à N 1, 2    
00770. person personne ómù- ntʰù N 1, 2    
00824. sick (man) malade ómú- lwáàlè N 1, 2    
00842. sorceror sorcier òmù- lòsì N 1, 2    
00860. stranger, guest étranger, hôte òmù- kènì N 1, 2    
00917. wife épouse ómù- xàsì N 1, 2    
00925. young man jeune homme ómw- èèlè N 1, 2    
00572. corpse cadavre ómù- N 1,2    
00755. old person vieillard ómù- sààxúlù N 1,2   old man
00756. old person vieillard ómù- lòòsì N 1,2   old woman
00563. clothes vêtements ʧ̑ììŋ- gùßò N 10    
00640. four quatre ʧ̑í- N 10    
00788. reed roseau ʧ̑íìn- dùljééŋgè N 10    
00816. shame honte ʧ̑íì- sònì N 10    
00888. three trois ʧ̑ì- tʰàrù N 10    
00915. white hair cheveux blancs ʧ̑íìm- bùʧ̑ì N 10    
00527. boundary limite, frontière lúù- màkò N 11   boundary, enclosure
00528. bow arc lùù- jììŋgò N 11    
00530. branch branche lúù- sàkjâ N 11    
00557. cheek joue lúù- sàjà N 11    
00565. cloud nuage lìì- lèèsì N 11    
00583. day jour   sùkù N 11    
00596. drizzle bruine nà- lù- ɲèkéèlè N 11   drizzle, mist
00628. firewood bois à brûler lúù- N 11    
00679. horn corne lú- lw- ìkà N 11    
00711. left (hand) (main) gauche lúù- kóótʰà N 11    
00717. lightning éclair lúú- énì N 11    
00793. rib côte lùù- ßàfù N 11    
00799. root racine lùù- N 11   root of a plant
00845. spear lance lúù- ßààŋgò N 11    
00872. sweat sueur lùù- kèsì N 11    
00893. tongue langue lúù- lìmì N 11    
00919. wing aile lùù- pàpàlìlò N 11    
00920. wing aile lúù- tʰà.â N 11    
00526. boundary limite, frontière lú- lw- ààxà N 11, 10    
00592. door porte lù- lw- ììkì N 11, 10    
00624. finger doigt lú- lw- ààlà N 11, 10    
00742. mountain, (hill) montagne, (colline) lùù- kùlù N 11, 10    
00796. river fleuve, rivière lú- lù- ùʧ̑ì N 11, 10    
00831. slap, flat of hand gifle ʧ̑íìm- ßì N 11, 10    
00863. string ficelle lúù- sììrè N 11, 10    
00728. louse pou lúú- lóòlô N 11,14   kind of louse on trees
00481. arrow flèche ßúú- jììŋgò N 14    
00482. arrow flèche ßúú- sáàlì N 14    
00499. beard barbe ßùù- nwà- nwà N 14    
00529. brain cerveau, cervelle ßú- ßw- òòŋgò N 14    
00541. burden, load fardeau ßùù- sìrò N 14    
00559. child enfant ßú- ßw- àànà N 14    
00607. excreta excréments, caca ßúù- ɲàkà N 14   (baby's) excreta
00617. fear peur ßúù- N 14    
00678. honey miel ßú- ßùù- N 14    
00716. light léger ßúù- làfù N 14    
00733. many beaucoup ßú- ßw- ììŋgì N 14    
00836. smell bad sentir mauvais, puer ßùù- ßòlò N 14    
00846. sperm sperme ßúú- tʰí.û N 14    
00886. thirst soif ßùù- lèsjà N 14    
00898. twins jumeaux ßúù- lòòŋgò N 14    
00908. war guerre ßùù- sòòlò N 14    
00927. abuse insulter xúù- tʰùxà V 15    
00901. up, above au-dessus áà- ŋgààkì N 16    
00891. today aujourd'hui sjá- léèlò N 16a    
00604. eight huit mù- nàànè N 18    
00753. nine neuf mù- kèèndà N 18    
00813. seven sept mù- sààfù N 18    
00727. louse pou kúú- tʰâ N 20   big louse
00508. behind derrière è- kóòŋgò N 23    
00761. outside dehors é- ßù- làfù N 23, 14    
00478. arm bras kú- mù- xònò N 3, 4    
00488. back dos kú- mú- kóòŋgò N 3, 4    
00516. bitter -amer kù- mù- ʧ̑ùùrù N 3, 4    
00522. body corps kù- mù- ßìlì N 3, 4    
00544. bush brousse kú- mù- sìrù N 3, 4    
00566. cold froid kù- mù- ɲìrì N 3, 4    
00621. field champ kù- mù- kùùndà N 3, 4    
00626. fire feu kù- mù- lìlò N 3, 4    
00692. intestines intestins, entrailles kà- mà- N 3, 4    
00718. lip lèvre kù- mù- nwà N 3, 4    
00739. moon lune kú- mw- èèsì N 3, 4    
00743. mouth bouche kù- mù- nwà N 3, 4    
00784. raphia palm palmier raphia kú- mù- xèèndù N 3, 4    
00794. right (hand) (main) droite kú- mù- lùùŋgì N 3, 4    
00803. salt sel kú- mù- ùɲù N 3, 4    
00804. sand sable kú- mù- jèxè N 3, 4    
00821. shin tibia kú- mw- áàsì N 3, 4    
00868. sugar cane canne à sucre kú- mw- ììßà N 3, 4    
00877. tail queue kù- mù- xììŋgà N 3, 4    
00892. tomorrow demain kú- mú- ʧ̑úlì N 3, 4    
00896. tree arbre kú- mù- sààlà N 3, 4    
00904. vein veine, tendon lùù- sjà N 3, 4    
00930. corpse cadavre kù- mù- lààmbò N 3, 4    
00936. tomorrow demain kú- mù- kààmbà N 3, 4    
00483. arrow flèche kú- mú- ßánò N 3,4   point of arrow
00677. honey miel lù- lw-, kù- mw- èèŋgè N 3/4~11/10    
00533. breast sein líì- ßèèlè N 5    
00484. ashes cendre lìì- kòxè N 5, 6    
00491. banana banane líí- tʰóòrè N 5, 6    
00493. bark écorce lí- lj- òòlà N 5, 6    
00494. bark écorce líí- xòlòßòjò N 5, 6    
00506. beer bière ká- mà- lwà N 5, 6    
00507. beer bananas   mwâ N 5, 6    
00521. blood sang ká- mà- fùkì N 5, 6    
00545. buttock fesse líì- tʰàxò N 5, 6    
00555. charcoal charbon de bois kà- mà- ààndà N 5, 6    
00601. ear oreille líì- N 5, 6    
00603. egg oeuf líí- N 5, 6    
00615. fat, oil graisse, huile (ká-) mà- fùrà N 5, 6    
00618. feather plume lí- lj- òòjà N 5, 6    
00619. feather plume kà- mà- fùùmbò N 5, 6    
00625. fingernail ongle líì- tʰèrè N 5, 6    
00627. fireplace, hearth foyer, âtre ká- mà- ìkà N 5, 6    
00636. foam écume líì- fùlò N 5, 6    
00664. hair cheveux líì- ʧ̑ùùnè N 5, 6    
00694. jaw mâchoire líì- ɲàɲílò N 5, 6    
00695. jealousy jalousie lìì- ßùßà N 5, 6    
00696. jealousy jalousie líì- kòkò N 5, 6   jealousy, injustice
00700. knee genou líì- sìkámò N 5, 6    
00704. lake, (pool) lac (étang, mare) lìì- fùßò N 5, 6    
00731. lung poumon líì- ʧ̑ùxù N 5, 6    
00732. maize maïs ká- má- íìndì N 5, 6    
00736. medicine remède ká- mà- sùswà N 5, 6    
00745. mud boue líì- tʰòsì N 5, 6    
00746. name nom ká- mà- sìnà N 5, 6    
00750. neck cou líì- xànù N 5, 6    
00774. pit, hole fosse, trou dans le sol líì- lò.ô N 5, 6    
00823. shoulder épaule lìì- ßèkà N 5, 6    
00828. skin peau (d'animal) líì- àfù N 5, 6    
00829. skin peau (d'animal) lìì- sjèèlò N 5, 6   skin (animals only)
00830. sky ciel lìì- kùlù N 5, 6    
00833. sleep sommeil líì- N 5, 6    
00838. smoke fumée lí- lìì- N 5, 6    
00849. saliva, spittle salive ká- mà- N 5, 6    
00859. stone pierre líì- ßààlè N 5, 6    
00861. strength force ká- mà- ànì N 5, 6    
00881. tears larmes líì- sìkà N 5, 6    
00882. ten dix líì- xùmì N 5, 6    
00885. thigh cuisse líì- rààŋgò N 5, 6    
00887. thorn épine líì- N 5, 6    
00894. tooth dent lí- lí- ìnò N 5, 6    
00903. urine urine ká- m- èèɲì N 5, 6    
00906. voice voix líì- kònò N 5, 6    
00909. water eau ká- m- èèʧ̑ì N 5, 6    
00922. yesterday hier lìì- kòlòòßà N 5, 6    
00933. medicine remède ká- mà- ɲààsì N 5, 6    
00518. bladder vessie líí- úúɲà N 5,6    
00564. cloud nuage líì- fùùmbì N 5,6    
00599. dust poussière líì- pùùxúùlù N 5,6   dust very fine
00754. nose nez lí- lj- òòlù N 5,6   nose, nostril
00875. sweet potato patate douce líí- pwóòndì N 5,6    
00738. milk lait ká- mà- ßèèlè N 6    
00477. ant-hill termitière sì- sìì- N 7, 8    
00504. bed lit sìì- tʰààndà N 7, 8    
00525. bone os síì- kùùmbà N 7, 8    
00558. chest poitrine (d'homme) síì- fùßà N 7, 8    
00560. chin menton síí- léfù N 7, 8    
00575. country pays síì- ßàlà N 7, 8    
00610. eyebrow sourcil síì- sìkè N 7, 8    
00630. fist poing síì- fùùsì N 7, 8    
00632. flower fleur sìì- mùlì N 7, 8    
00675. hoe houe síì- sìlì N 7, 8    
00682. hundred cent mù- tʰòòndò N 7, 8    
00689. in front of devant sì- sj- èènì N 7, 8    
00712. leg jambe síì- kèlè N 7, 8    
00713. leg jambe sìì- lèèŋgè N 7, 8   leg of an animal
00720. liver foie sìì- N 7, 8    
00740. mosquito moustique sìì- ŋè- ŋè N 7, 8    
00747. nape nuque síì- kàŋà N 7, 8    
00749. near près sìì- mbì N 7, 8    
00752. night nuit sìì- N 7, 8    
00763. palm of hand paume síì- kàláßò N 7, 8    
00772. pipe pipe síì- nà- N 7, 8    
00773. pipe pipe síì- xwààßì N 7, 8   opium pipe
00775. place endroit, lieu síì- fwò N 7, 8    
00815. shadow ombre sí- síì- níìnì N 7, 8    
00847. spider araignée sìì- ßùßì N 7, 8    
00851. spot, speckle tache líí- pálà N 7, 8    
00858. stick bâton sìì- ßììmbò N 7, 8    
00905. village village sì- sj- ààlò N 7, 8    
00519. bladder vessie síì- ʧ̑òßóòßò N 7,8    
00729. louse pou sìì- N 7,8   kind of louse on trees, small caterpillar
00800. root racine síì- sìnà N 7,8   root of tree
00874. sweet potato patate douce síí- láàsì N 7,8    
00473. ancestor's spirit esprit des ancêtres, mâne ßíì- kúúkà N 8    
00638. forest forêt ßíì- sààlà N 8    
00687. hyena hyène nà- mù- ùɲù N 9 ?    
00474. animal animal èè- sòlò N 9, 10    
00486. axe hache é- jàjwà N 9, 10    
00487. axe hache é- sjóòkà N 9, 10    
00505. bee abeille éèn- ʤ̑ùxì N 9, 10    
00509. belly, stomach ventre èèn- N 9, 10    
00514. bird oiseau èè- ɲùnì N 9, 10    
00538. bull taureau éèn- ʤ̑ò.ù N 9, 10    
00539. bull taureau é ùnwà N 9, 10    
00547. calf of leg mollet èèn- dùùmbù N 9, 10    
00550. cat chat é- pákà N 9, 10    
00554. chair, seat chaise, siège éèn- dèßè N 9, 10    
00569. cooking pot marmite, pot è- nììŋgìlò N 9, 10   for meat and vegetables
00570. cooking pot marmite, pot éèn- dèèxélò N 9, 10    
00571. cooking pot marmite, pot éèn- tʰèèxà N 9, 10    
00584. daytime journée è- ɲììŋgà N 9, 10   ɲààngà
00590. dog chien éèm- bwà N 9, 10    
00591. donkey âne é- púùndà N 9, 10    
00597. drum tambour èè- ŋòmà N 9, 10    
00598. dust poussière lúù- fùùmbì N 9, 10    
00605. elbow coude éè- xùùmbò N 9, 10    
00606. elephant éléphant èèn- ʤ̑òfù N 9, 10    
00609. eye oeil éè- mònì N 9, 10    
00629. fish poisson è- ŋèènì N 9, 10    
00633. fly mouche éè- sàmè N 9, 10    
00634. fly mouche èèm- bùkò N 9, 10   fly (tsetse)
00641. fowl, chicken volaille, poule(t) éèŋ- gòxò N 9, 10    
00642. frog grenouille éè- xèlè N 9, 10    
00656. goat chèvre éèm- bùsì N 9, 10    
00666. head tête éèŋ- gòrò N 9, 10    
00671. heel talon éè- xùkúɲù N 9, 10    
00673. hip hanche éèn- dùùxù N 9, 10    
00680. house maison éè- nʤ̑ù N 9, 10    
00683. hunger faim èèn- ʤ̑àlà N 9, 10    
00698. kidney rein éèm- bìkò N 9, 10    
00702. knife couteau é- pénètʰì N 9, 10    
00721. locust criquet èè- sìkè N 9, 10    
00735. meat viande   ɲàmà N 9, 10    
00748. navel nombril éè- xòfù N 9, 10    
00758. one un (éè)n- dwèèlà N 9, 10   in counting or arithmetic
00765. path sentier, chemin èè- ŋgìlà N 9, 10    
00769. penis pénis éèn- dènè N 9, 10    
00771. pig porc (sauvage), potamochère ém- bììʧ̑ì N 9, 10    
00783. rain pluie éè- fùlà N 9, 10    
00798. rooster coq èè- fùßà N 9, 10    
00807. seed semence lùù- mììʧ̑ò N 9, 10    
00819. sheep mouton líì- xèèsè N 9, 10    
00820. shield bouclier èèŋ- gàßò N 9, 10    
00835. smallpox variole ʧ̑ì- nùùndù N 9, 10    
00839. snake serpent éèn- dèmù N 9, 10    
00841. soot suie éèm- bìlò N 9, 10    
00843. spark étincelle èèn- ʤ̑àsì N 9, 10    
00853. spring source éè- sèßèlè N 9, 10    
00856. star étoile éè- ŋènjèèsì N 9, 10    
00869. sun soleil è- ɲààŋgà N 9, 10    
00883. termite termite éè- swà N 9, 10    
00895. tortoise tortue (terrestre) éè- xùtʰù N 9, 10    
00912. well puits éè- sèßèlè N 9, 10    
00918. wind vent éèm- bè.ò N 9, 10    
00923. you vos è- N 9, 10    
00928. axe hache é- sùùlúùlù N 9, 10    
00562. clan clan éè- xòlò N 9,10   clan, race, tribe
00676. hoe houe éèm- bàkò N 9,10   hoe, plough
00726. louse pou één- N 9,10    
00809. self soi-même (-óò) ŋénè N ?    
00884. testicle testicule ká- ßwáàjì N ?    

432 entries found

Seen an error? Please let us know:

Save Data: