https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Yao P.21

Details for Yao P.21: 
Author  Gisèle Teil-Dautrey / Data from Ngunga (1997), available on CBOLD. 
Notes  Attention : no lexical tone for verbs 
Problems   
Data Entry  Entered By:Gisèle Teil-Dautrey
Checked By: 
Number of Records  438 
Classification:  Niger-Congo:Atlantic-Congo:Volta-Congo:Benue-Congo:Bantoid:Southern:Narrow Bantu:Central:P:Yao (P.20) 
Map  Coming Soon! 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Showing All Words for Yao P.21:

ID English French Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
03893. big grand   ékúlúúŋgwà A      
03898. black noir   épììdíwù A      
04153. red rouge   ʧèèʤéwù A      
04192. short court   éʤìípì A      
04205. small petit   énóóndí A      
04269. unripe pas mûr, cru   vísí A      
04281. white blanc   swéélá A      
03997. few peu   nòóndì Adj      
04041. hard dur á nnónónó Adj      
04093. long long   lèéwù Adj      
04117. new nouveau á- mpjá Adj      
03857. all tout   kòòsè Adv      
03889. behind derrière   pàɲùmà Adv      
03891. below en dessous   pààsí Adv      
03958. daytime journée   mùúsì Adv      
03991. far loin   pàsòkónì Adv      
04033. good, beautiful bon, beau   mbónè Adv      
04063. in front of devant   pàwùʤò Adv      
04066. inside à l'intérieur   ŋkàtí Adv      
04084. left (hand) (main) gauche   nʧíʤì Adv      
04100. many beaucoup   ʤíìnʤì Adv      
04115. near près   dùúsì Adv      
04125. outside dehors   pààsá Adv      
04126. outside dehors   kùùsá Adv      
04161. right (hand) (main) droite   ndjó Adv      
04260. today aujourd'hui   lèélò Adv      
04261. tomorrow demain   màlàávì Adv      
04270. up, above au-dessus   pàʧàáɲà Adv      
04288. yesterday hier   dììsó Adv      
03858. ancestor's spirit esprit des ancêtres, mâne mì- sìímù N 4    
03859. animal animal ʧì- ɲàmà N 7    
03862. ant-hill termitière dì- súgúlù N 5    
03863. arm bras ŋ̀- kónó N 3    
03864. armpit aisselle ŋ- gwáápá N 9    
03866. arrow flèche lù- sàgàlà N 11   arrow, having a number (2-5) of sharp points, made of bamboo.
03867. ashes cendre dìì- N 5    
03869. axe hache dì- sóòkà N 5    
03870. axe hache dì- váágó N 5    
03871. back dos ʧì- ɲùmà N 7    
03872. backbone colonne vertébrale ŋ̀- gòòŋgò N 3    
03874. banana banane dì- góòmbò N 5    
03875. banana banane mà- kùmbùúkà N 6   large bananas
03876. banana-tree bananier ʧì- góòmbò N 7    
03877. bark écorce lù- kùúŋgwà N 11    
03881. beard barbe lù- tèwù N 11    
03882. beard barbe n- dèwù N 10    
03887. bed lit ʧì- ndààndà N 7    
03888. bee abeille lù- júúʧí N 11    
03890. belly, stomach ventre lù- N 11    
03894. bile bile ɲ- jóóŋgó N 9    
03895. bird oiseau ʧì- jùnì N 7    
03899. bladder vessie ʧì- tùùndìlò N 7    
03900. blood sang mj- àásì N 4    
03901. body corps ʧì- jìílù N 7    
03904. bone os dìì- wúpá N 5    
03905. boundary limite, frontière ǹ- ʧìnʤììkà N 3    
03906. boundary limite, frontière m̀- pìká N 3    
03907. bow arc wù- kúùnʤè N 14    
03908. brain cerveau, cervelle w- òóŋgò N 14    
03909. brain cerveau, cervelle wù- túútú N 14    
03910. branch branche lù- ʤáámbí N 11    
03912. breast sein dì- véélé N 5    
03913. breath haleine m- búúmú N 10    
03917. bulrush millet petit mil ǹ- swèèlè N 3    
03918. burden, load fardeau   kàtúùndù N 9    
03921. bush brousse dì- tíìnjì N 5    
03922. bush brousse wù- kwèètì N 14    
03923. buttock fesse mà- támíló N 6    
03925. calf of leg mollet   sòòŋgò N 9    
03926. calf of leg mollet ŋ- àsàáŋgwì N 9    
03929. cat chat ʧ- òómè N 7    
03930. cattle bovin, vache   ŋòòmbè N 9    
03932. chair, seat chaise, siège m̀- pààndò N 3    
03933. charcoal charbon de bois mà- kálá N 6    
03935. cheek joue dì- ʤéèʤè N 5    
03936. chest poitrine (d'homme) ʧì- dáádì N 7    
03937. child enfant mw- àànáʧè N 1    
03938. chin menton ʧì- pùúndì N 7    
03940. clan clan lù- kósjò N 11    
03941. cloud nuage dì- wùùndè N 5    
03942. cold froid m- bépó N 9    
03946. cooking pot marmite, pot ʧì- vìgá N 7    
03947. corpse cadavre ǹ- tùvì N 3    
03950. country pays ʧì- làámbò N 7    
03951. courtyard cour (d'une concession) m- bàlà N 10    
03957. day jour dìì- síkú N 5    
03966. dog chien m- bwá N 9    
03967. donkey âne   bùùlú N 9    
03968. door porte ʧì- tàáŋgà N 5    
03973. drum tambour ŋ- gòmà N 9   generic term
03974. dust poussière lù- wùúndù N 11    
03976. ear oreille dì- pììkànìlò N 5    
03978. egg oeuf dì- djèèlè N 5    
03979. egg oeuf dì- ndààndà N 5    
03981. elbow coude ʧì- ìsúkùùsúkù N 7    
03982. elbow coude ʧì- ŋgòòŋgòòŋgòdí N 7    
03983. elephant éléphant n- déèmbò N 9    
03984. excreta excréments, caca mà- ɲí N 6    
03986. eye oeil m- éésó N 6    
03987. eyebrow sourcil ʧì- kòópè N 7    
03988. eyelash cil ŋ- gwììmbì N 10    
03989. face visage ŋ- gòópè N 9    
03992. fat, oil graisse, huile mà- wútá N 6    
03993. fat, thick épais wù- káándàpàlè N 14    
03994. fear peur n- dètè N 10    
03995. feather plume dì- sììmbì N 5   long feathers, esp. tail feathers.
03996. feather plume dì- ɲùùɲà N 5   small feather; a hair (of an animal)
03998. field champ lù- váándó N 11    
03999. fierce, sharp féroce, acéré ʧì- lóòmbò N 7    
04001. finger doigt ʧ- álá N 7    
04002. fingernail ongle lù- kálávèèsà N 11    
04003. fire feu m- óótó N 3    
04004. fireplace, hearth foyer, âtre ʧì- sììsà N 7    
04005. firewood bois à brûler lù- kwí N 11    
04006. firewood bois à brûler lù- sáàsù N 11    
04007. fish poisson   sóòmbà N 9    
04008. fist poing   sùvà N 9    
04010. flower fleur dì- lùùvà N 5    
04011. fly mouche   mèémbè N 9    
04014. forest forêt ǹ- sìtù N 3    
04017. fowl, chicken volaille, poule(t) dì- wìíwì N 5    
04018. frog grenouille dj- òólà N 5    
04031. goat chèvre m- búsí N 9    
04032. God Dieu ǹ- nùùŋgù N 1    
04034. grain graine   sóŋgóólò N 10    
04035. grandfather grand-père à- ŋgáàŋgà N 2   grandparent
04036. grandmother grand'mère à- ŋgáàŋgà N 2   grandparent
04039. hair cheveux lù- ɲíìdì N 11    
04040. hair cheveux lù- wúùmbò N 11    
04042. head tête ǹ- twé N 3    
04043. headpad coussinet de tête   sííŋgwá N 9    
04045. heart coeur ǹ- tímá N 3    
04046. hearthstone chenêt, pierre du foyer dìì- vígà N 5    
04047. heel talon ʧì- ndèéndè N 7    
04049. hip hanche dì- tììkùdìlò N 5    
04051. hoe houe dìì- ʤèlà N 5    
04052. honey miel w- úʧí N 14    
04053. horn corne ǹ- sééŋgó N 3    
04054. house maison   ɲùúmbà N 9    
04056. hundred cent dì- ʧìílà N 5    
04057. hunger faim   sàlà N 9    
04059. hunter chasseur ǹ- núpàtà N 1    
04060. husband mari vá-á- lúmé N 2    
04061. hyena hyène dìì- túnù N 5    
04067. intestines intestins, entrailles dì- tùùmbò N 5    
04070. jaw mâchoire ʧì- pùúndì N 7    
04071. jealousy jalousie w- ìíwù N 14    
04073. kidney rein lù- pjó N 11    
04075. knee genou dì- lùùŋgò N 5    
04077. knife couteau   kààlò N 3    
04079. lake, (pool) lac (étang, mare)   ɲàásà N 9    
04081. leaf feuille dì- sààmbà N 5    
04085. leg jambe lù- kóóŋgòlò N 11    
04088. lightning éclair n- ʤàsí N 9    
04089. lip lèvre lù- ʤèmó N 11   esp. the lower lip
04091. liver foie dì- tóógá N 5    
04092. locust criquet lù- sòòmbè N 11    
04096. louse pou n- ʤípì N 9    
04098. lung poumon mà- pùùpù N 6    
04099. maize maïs jì- máàŋgà N 8    
04102. meat viande   ɲàmà N 9    
04103. medicine remède   làgò N 7    
04105. milk lait dì- ìkàmá N 3    
04106. moon lune mw- ésí N 3    
04107. mosquito moustique n- ʤèènʤémà N 9    
04109. mountain, (hill) montagne, (colline) dì- tùúmbì N 5    
04111. mud boue wù- tòpè N 14    
04112. name nom dì- íná N 5    
04113. nape nuque lù- kòsì N 11    
04114. navel nombril ʧì- sòwú N 7    
04116. neck cou lù- kòsì N 11    
04118. night nuit à- N 7    
04120. nose nez lù- pùlà N 11    
04121. old person vieillard wù- ʧékùlù N 14   old age
04127. palm of hand paume dì- gààsà N 5    
04129. path sentier, chemin dìì- tálà N 5    
04132. penis pénis ʧì- tòólò N 7    
04133. person personne mù- ndù N 1    
04134. pig porc (sauvage), potamochère dì- gùlùvè N 5    
04135. pipe pipe n- dúùndù N 9    
04136. pit, hole fosse, trou dans le sol m- búgù N 9    
04137. place endroit, lieu dìì- wútó N 5    
04148. rain pluie   wúlá N 9    
04149. raphia palm palmier raphia m̀- bálè N 3    
04154. reed roseau dìì- tétè N 5    
04160. rib côte lù- vàlàtì N 11    
04163. river fleuve, rivière lù- súló N 11    
04165. rooster coq   tàmbààlà N 9    
04166. root racine ǹ- ʧígá N 3    
04169. salt sel n- ʤété N 9    
04170. sand sable ǹ- sààŋgà N 3    
04173. seed semence lù- sóŋgóólò N 11    
04181. shadow ombre ʧì- wúdìídì N 7    
04182. shame honte   sòní N 10    
04186. sheep mouton ŋ- gòndòòlò N 9    
04187. sheep mouton ŋ- gòòsà N 9    
04188. shield bouclier ʧì- kòòpà N 7    
04189. shin tibia ǹ- sòòlò N 3    
04193. shoulder épaule dì- kóòjò N 5    
04194. sick (man) malade ʧì- lwéélé N 7    
04198. skin peau (d'animal) dì- kúnamì N 5    
04199. skin peau (d'animal) dì- pèèndè N 5    
04200. sky ciel ǹ- nèèŋgàlèèŋgà N 3    
04201. slap, flat of hand gifle dì- ʤáándá N 5    
04202. slap, flat of hand gifle lù- kóví N 11    
04204. sleep sommeil lù- gònò N 11    
04206. smallpox variole n- dúvì N 9    
04209. snake serpent dìì- ʤóká N 5    
04211. soot suie ʧ- ósí N 7    
04212. sorceror sorcier ǹ- sávì N 1    
04213. spark étincelle n- dààmbá N 9    
04214. spear lance dì- páàŋgà N 5    
04215. spider araignée   ɲààŋgàtà N 9    
04217. saliva, spittle salive mà- N 6    
04220. spot, speckle tache dìì- válá N 5    
04222. spring source n- dúlúkó N 9    
04225. star étoile n- dóóndwá N 9    
04228. stick bâton dìì- kúpè N 5    
04229. stone pierre dì- gáàŋgà N 5    
04230. stranger, guest étranger, hôte vá- lèèndò N 1c    
04231. strength force wù- ʧìdì N 14    
04233. string ficelle lù- kóònʤì N 11    
04238. sugar cane canne à sucre múù- N 3    
04239. sun soleil dj- úúvá N 5    
04240. sun soleil ǹ- sàná N 3   early morning sun.
04243. sweat sueur ʧì- tùkùtà N 7    
04245. sweet potato patate douce ʧì- ndóòlò N 7    
04247. tail queue ǹ- ʧílá N 3    
04250. tears larmes mì- ìsósì N 4    
04251. ten dix dìì- kúmí N 5    
04252. termite termite ŋ- gúùmbì N 10    
04253. testicle testicule dì- pùmbù N 5    
04254. testicle testicule mà- tòòŋgò N 6    
04255. thigh cuisse ʧì- ìgà N 7    
04256. thirst soif n- ʤótá N 9    
04257. thorn épine mì- ívà N 4    
04259. tick tique m- bápánì N 9    
04262. tongue langue lù- dìmí N 11    
04263. tooth dent dì- ínó N 5    
04264. tortoise tortue (terrestre) ŋ- góŋò N 9    
04265. tree arbre ǹ- téélá N 3   generic term
04267. twins jumeaux mà- vílá N 6    
04272. urine urine mà- kwèésò N 6    
04273. village village mù- N 3    
04274. voice voix dìì- lóvé N 5    
04276. water eau m- éésí N 6    
04279. well puits ʧì- símà N 7    
04282. white hair cheveux blancs lù- wúùdì N 11    
04284. wife épouse dì- wáàsà N 5    
04285. wind vent m- bùùŋgò N 9    
04286. wing aile dì- pàpìkò N 5    
04292. blind person aveugle wù- tátálà N 14   blindness
04293. medicine man, doctor guérisseur, tradipraticie ŋ̀- kààkà N 1    
03980. eight huit   nsààná -tàtù Num      
04009. five cinq   nsàànò Num      
04016. four quatre   nʧèʧè Num      
04119. nine neuf   nsààná nʧènʧè Num      
04122. one un   Num      
04179. seven sept   nsààná vìdì Num      
04197. six six   nsààná mò Num      
04258. three trois   tàtù Num      
04268. two deux   vìdì Num      
04055. how many combien   dííŋgwà P      
04062. I moi   ùné(éjí) P      
04175. self soi-même   sjèénè P      
04277. we nous   ùwé P      
04280. what quoi   àpì P      
04283. who qui   àní P      
04289. you vos   mmwé P      
04290. you vos váɲà- mmwè P 2a    
04291. yours votre g- èénù P 6    
04124. ours notre   èétù Poss      
03856. abuse insulter   kusaaŋgusana V      
03860. answer répondre à une question   aaŋga V      
03861. answer a call répondre à un appel   iitika V      
03865. arrive arriver   jika V      
03868. ask for demander   laja V      
03873. bad mauvais   saakala V      
03878. bathe se baigner   ooga V      
03879. be afraid avoir peur, craindre   oogopa V      
03880. be, become être, devenir   va V      
03883. become burnt brûler (intr.)   tinika V      
03884. become dry sécher (intr.), être sec   lagala V      
03885. become full se remplir   guumbala V      
03886. become large grandir   taaŋgawala V      
03892. bewitch ensorceler, jeter un sort   loga V      
03896. bite mordre   luma V      
03897. bitter -amer   vava V      
03902. boil bouillir   tokota V      
03903. boil bouillir   lambwanda V      
03911. break casser, rompre   nupuka V      
03914. bring up child élever un enfant   lela V      
03915. bring apporter   toola V      
03916. build construire   vaka V      
03919. burn brûler (tr.)   ʧoma V      
03920. bury enterrer   aasa V      
03924. buy acheter   suuma V      
03927. call appeler   vilaaŋga V      
03928. carry child on back porter un enfant sur le dos   veleka V      
03931. cease, finish cesser, fìnir (ìntr.)   pelela V      
03934. chase away chasser, faire partir   viiŋga V      
03939. choose choisir   tomela V      
03943. come venir   iisa V      
03944. complete, finish terminer (tr.)   madila V      
03945. cook faire la cuisine   teleka V      
03948. cough tousser   kosomola V      
03949. count compter   valaaŋga V      
03952. cross river traverser une rivière   tagaluka V      
03953. cry, wail pleurer   dila V      
03954. cultivate cultiver   dima V      
03955. cut couper   siʧitula V      
03956. dance danser   vina V      
03959. defecate déféquer, faire caca   ɲa V     defecate (vulgar)
03960. defecate déféquer, faire caca   aapuka V     defecate of a child
03961. destroy détruire, démolir   pasula V      
03962. die mourir   wa V      
03963. dig creuser   sola V      
03964. diminish, grow less diminuer   puuŋgula V      
03965. divide partager   gavaɲa V      
03969. draw water puiser   teka V      
03970. dream rêver   sagamila V      
03971. drink boire   mwa V      
03972. drizzle bruine   melemeenda V      
03975. dwell habiter   va V      
03977. eat manger   dja V      
03985. extinguish éteindre   sima V      
03990. fall tomber   gwa V      
04000. fight combattre   meɲana V      
04012. fly, to voler   guluka V      
04013. follow suivre   soonda V      
04015. forget oublier   divadila V      
04019. fry frire   kalaaŋga V      
04020. gather (flowers, fruit) cueillir   kava V      
04021. get accustomed s'habituer   sjoovelela V      
04022. get accustomed s'habituer   paambadila V      
04023. get intoxicated s'enivrer, se saoûler   kolelwa V      
04024. get lost se perdre   soʧeelela V      
04025. get wet se mouiller   ɲova V      
04026. get, obtain obtenir   pata V      
04027. give donner   pa V      
04028. go aller   ʤa V      
04029. go in entrer   iinʤila V      
04030. go out, go away sortir   tjooka V      
04037. grasp, hold in arms étreindre   kamulaanʤila V      
04038. grind moudre   sjaaga V      
04044. hear entendre   piikana V      
04048. hide se cacher   sisa V      
04050. hit frapper   puuta V      
04058. hunt chasser   paala V      
04064. increase augmenter   paambiʧila V     increase (a quantity)
04065. increase augmenter   tutuva V     increase (number or amount).
04068. itch démanger   ɲaɲa V      
04069. itch démanger   tekeɲa V      
04072. keep livestock élever du bétail, être éleve   laaŋga V      
04074. kill tuer   wulaga V      
04076. kneel s'agenouiller   tiindivala V      
04078. know savoir   maɲiidila V      
04080. laugh rire   seka V      
04082. learn apprendre   ʤiigaaɲa V      
04083. leave, go away s'en aller, partir   aawula V      
04086. lick lécher   lapita V      
04087. lie down, sleep se coucher, dormir   gona V      
04090. listen écouter   piikanila V      
04094. look at regarder   lola V      
04095. look for chercher   soosa V      
04097. love, want vouloir, aimer   noɲela V      
04101. marry épouser (sujet : homme)   loomba V      
04104. meet rencontrer   siiŋgana V      
04108. mould pottery façonner de la poterie   guumba V      
04110. move away émigrer, déménager   wumja V      
04123. open ouvrir   wugula V      
04128. pass, surpass dépasser   puunda V      
04130. pay payer   dipa V      
04131. peel peler   meɲa V      
04138. plant planter   padila V     plant before the rains break
04139. plant planter   ʧoteka V     plant in unprepared ground
04140. plant planter   kovela V     plant in wet ground.
04141. pound grain piler   diwudila V      
04142. pound grain piler   poonda V      
04143. pour away verser   iita V      
04144. pull tirer   wuta V      
04145. push pousser   pikula V      
04146. put, set mettre, poser   viika V      
04147. quarrel se disputer   kaaŋgaana V      
04150. reap récolter   saanʤila V     reap by cutting at the roots
04151. reap récolter   wuna V     reap by cutting ears;
04152. recover guérir   lama V      
04155. refuse, say no refuser   ììmísjà V      
04156. remember se souvenir   kuumbuʧila V      
04157. resemble ressembler   laanda V      
04158. resemble ressembler   vaaŋgala V      
04159. return revenir   wuja V      
04162. ripen mûrir   wuundika V      
04164. roast rôtir   ʧoma V      
04167. rotten pourri   tukuta V      
04168. run courir   wutuka V      
04171. say dire   saala V      
04172. see voir   wona V      
04174. seize saisir   kamula V      
04176. sell vendre   suumisja V      
04177. send envoyer   tuma V      
04178. set out to dry mettre du linge à sécher   aanika V      
04180. sew coudre   tota V      
04183. sharpen aiguiser   noola V      
04184. shave se raser   meta V      
04185. shave se raser   mooga V      
04190. shiver trembler   tetemela V      
04191. shiver trembler   ŋguuŋguunda V      
04195. sing chanter   iimba V      
04196. sit être assis   taama V      
04203. slaughter égorger   siʧita V      
04207. smell good sentir bon   nuunʤiila V      
04208. smoke fumée   tutumja V      
04210. snore, snort ronfler   koloma V      
04216. spit cracher   suuna V      
04218. split, crack fendre   ʧeʧenukula V     V transitif
04219. split, crack fendre   gaala V     V intransitif
04221. spread étendre   aanika V      
04223. squeeze, milk serrer   kama V      
04224. stand être debout   iima V      
04226. steal voler (dérober)   gwaandama V      
04227. steal voler (dérober)   iiva V      
04232. stretch oneself s'étirer dìì- miniiŋgula V      
04234. stutter bégayer   dodoma V      
04235. suck téter, sucer   ooŋga V      
04236. suffer, bear patiently supporter   laga V      
04237. suffer, bear patiently supporter   sawuka V      
04241. swallow avaler   mila V      
04242. swear jurer, faire un serment   tukana V      
04244. sweep balayer   pjaaʤila V      
04246. swell enfler   jiimba V      
04248. take off clothes se déshabiller   kuuŋgula V      
04249. taste goûter   paasja V      
04266. try essayer   diiŋga V      
04271. urinate uriner, pisser   koʤola V      
04275. vomit vomir   tapika V      
04278. wear mettre un vêtement   waala V      
04287. wipe essuyer   pukuta V      

438 entries found

Seen an error? Please let us know:

Save Data: