https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Larevat

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lrv  Glottocode: lare1249 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
138 warm word info      
151 green      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
163 new      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
33 to laugh -ɣar      
51 to sit -tˢoledʳem      
60 father ᵐbatu      
80 to split word info -ŋarlal      
81 sharp fuful      
88 to squeeze word info -ᵐbotˢ intˢon      
89 to hold word info -tərxofintˢon      
104 fat/grease fahan      
127 woods/forest xat      
148 white ufəɣe      
152 small fulo      
177 this isi      
178 that iri      
185 we word info iᵑgaⁿdʳu dl. incl.    
185 we word info iᵑgemeru dl. excl.    
189 who? word info təɣan      
191 all inčel      
6 road/path n-səl   1  
16 intestines n-sne-ɣ   1  
18 breast n-sis   1  
19 shoulder parpar   1  
22 to fear -mtotoɣ   1  
23 blood ⁿda-ɣ   1  
34 to cry -taŋ   1  
37 to eat -ɣaɣan   1  
45 eye mete-ɣ   1  
48 to sleep -metər   1  
58 wife ne-βen so-ᵑg   1  
61 house n-em   1  
75 to die, be dead -mes   1  
78 to cut, hack word info -tar   1  
79 stick/wood nə-ɣe   1  
90 to dig -xol   1  
97 bird nə-men   1  
100 wing n-ɣofa-nəmen   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito nam   1  
114 leaf na-ron nəɣe   1  
116 flower nə-fŋen-ɣe   1  
118 grass nə-βœlβəles   1  
120 stone nə-fet   1  
121 sand n-on   1  
124 sea n-tes   1  
129 moon nə-fəl   1  
133 rain n-os   1  
147 black mœč   1  
160 painful, sick məsax   1  
165 bad, evil sœt   1  
167 night iᵐbuŋ   1  
180 far aso   1  
184 he/she ai   1  
186 you iᵑgam pl. 1  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info tœl   1  
201 Five word info lum   1  
183 thou iᵑgum   1, 17, 25  
203 Seven word info nčo-ru   1, 2  
117 fruit na-βɣan   1, 26, 38  
43 ear ⁿdəlaŋa-ɣ   1, 40  
149 red miel   1, 55  
188 what? word info ntˢəɣan   1, 59, 73  
41 to bite -ɣas   1, 60  
44 to hear -firoŋ   1, 61  
170 when? word info ᵐbaŋəs   1, 63  
98 egg naɣaⁿdl-n   1, 66  
187 they ar they 1, 70  
76 to live, be alive -mor   1, 76  
136 wind n-laŋ   1, 77  
196 to count -βəɣən   1, 82  
140 dry word info meroŋ   1, 85  
55 woman/female ne-fen   1, 106  
182 I iᵑgən   1, 21, 22  
31 tooth ŋ-lifœ-ɣ   1, 35  
40 to drink -mmən   1, 49  
27 nose ᵑgənčə-ɣ   1, 58  
2 left hu-mer   1, 59  
200 Four word info fes   1, 65  
12 skin nu-fərxaneᵐbər   1, 80, 71  
103 meat/flesh nu-fson   10  
153 big tə-leᵐb   10  
119 earth/soil n-deᵐb   11  
204 Eight word info nčo-tœl   11, 7  
164 good ⁿdʳəs   110  
9 to swim -safsaf   12  
106 snake nə-mnat   12  
21 to think -nčəm   13  
74 to kill -ɣətˢ   13  
130 star munse   13  
156 thin word info marentˢ   13  
142 heavy ⁿdʳaf   14  
46 to see -es   14, 94  
134 thunder ᵐbelefar   15, 38  
155 long word info ᵐberef   16  
168 day nu-ᵐbuŋ   16  
1 hand n-ləβɣanəβa-ɣ   16?  
143 fire nə-ɣaᵐb   19  
20 to know, be knowledgeable -ruᵑgil   19, 18  
39 to cook word info məs   19, 82  
10 dirty mœč black 2  
122 water word info na-we   2  
115 root nə-ɣorən   2, 41  
179 near faɣᵐbuɣ   2, 61  
52 to stand -tartar   2, 69?  
205 Nine word info nčo-fes   20  
8 to turn word info -βləsəm   24  
7 to come -βel   25  
135 lightning n-fəlfəl   26  
101 to fly -merax   27  
162 old word info tereᵐb   27, 115  
96 dog liᵐbaɣ   29  
169 year n-səɣo   29  
157 thick word info metœl   3  
181 where? word info ᵐben   3, 59?  
64 to say -far   30  
128 sky naren   31  
202 Six word info nčos   31  
26 hair word info nə-xafəntˢələn   31, 33  
4 leg/foot ⁿdalə-ɣ   34  
36 to spit -fre   35  
141 wet wer   35, 47  
28 to breathe -ŋəs   36  
14 belly ⁿdaᵐbxa-ɣ   36?  
49 to lie down word info -met   37  
123 to flow -rəreβ   37?  
57 husband ne-laɣ   38  
137 to blow word info -oβ   4  
144 to burn word info -səl   4  
30 mouth poŋo-ɣ   41  
25 neck ŋčəle-ɣ   42  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
197 One word info səɣaᵑg   42?  
94 to throw word info -βsəɣan   43  
102 rat n-laᵐbut   45  
145 smoke word info n-təin   46  
17 liver na-ronplet   5  
206 Ten word info saŋful   5  
3 right ⁿdəlmet   5, 37  
42 to suck -nčum   51  
112 rotten word info momo   51  
139 cold word info melɣas   51  
13 back word info ple-ɣ   52  
15 bone n-či-ɣ   52  
190 other tənsaᵐb   52  
59 mother nunu   53  
111 fish nə-mentˢ   53  
174 in, inside inelən   53  
56 child n-tete   54  
194 how? word info βusax   57  
99 feather mouwe-n   6  
5 to walk -luŋluŋ   60  
105 tail nə-βəlxan   60  
67 to sew word info -nčel   65  
63 name nuŋ so-ᵑg   66  
150 yellow wantˢ   67  
65 rope nox   68  
77 to scratch word info -xarxares   68  
83 to work word info maᵑgarien   7  
32 tongue məmme-ɣ   7, 41  
35 to vomit -lu   8  
146 ash nə-flon   80  
72 to hit word info -ɣətˢ   82  
24 head ᵐbate-ɣ   9  
29 to sniff, smell -βusβusœŋ   9  
66 to tie up, fasten -taᵑk   90  
54 man/male muxut   94  
131 cloud word info n-toŋtoŋ   97  
185 we word info iᵑgomom pl. excl. E42  
185 we word info iᵑgaⁿdʳ pl. incl. I  
166 correct, true ⁿdʳəs good x  
186 you iᵑgameru dl. x  
187 they aru they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: