https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Larevat

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lrv  Glottocode: lare1249 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
138 warm word info      
151 green      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
163 new      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
46 to see -es   14, 94  
64 to say -far   30  
44 to hear -firoŋ   1, 61  
36 to spit -fre   35  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -luŋluŋ   60  
101 to fly -merax   27  
75 to die, be dead -mes   1  
49 to lie down word info -met   37  
48 to sleep -metər   1  
40 to drink -mmən   1, 49  
76 to live, be alive -mor   1, 76  
22 to fear -mtotoɣ   1  
67 to sew word info -nčel   65  
42 to suck -nčum   51  
21 to think -nčəm   13  
137 to blow word info -oβ   4  
20 to know, be knowledgeable -ruᵑgil   19, 18  
123 to flow -rəreβ   37?  
9 to swim -safsaf   12  
144 to burn word info -səl   4  
78 to cut, hack word info -tar   1  
52 to stand -tartar   2, 69?  
34 to cry -taŋ   1  
66 to tie up, fasten -taᵑk   90  
89 to hold word info -tərxofintˢon      
51 to sit -tˢoledʳem      
77 to scratch word info -xarxares   68  
90 to dig -xol   1  
80 to split word info -ŋarlal      
28 to breathe -ŋəs   36  
33 to laugh -ɣar      
41 to bite -ɣas   1, 60  
37 to eat -ɣaɣan   1  
72 to hit word info -ɣətˢ   82  
74 to kill -ɣətˢ   13  
7 to come -βel   25  
8 to turn word info -βləsəm   24  
94 to throw word info -βsəɣan   43  
29 to sniff, smell -βusβusœŋ   9  
196 to count -βəɣən   1, 82  
88 to squeeze word info -ᵐbotˢ intˢon      
95 to fall word info -ⁿdum   42  
184 he/she ai   1  
187 they ar they 1, 70  
187 they aru they (dual) x  
180 far aso   1  
104 fat/grease fahan      
179 near faɣᵐbuɣ   2, 61  
200 Four word info fes   1, 65  
81 sharp fuful      
152 small fulo      
2 left hu-mer   1, 59  
174 in, inside inelən   53  
191 all inčel      
178 that iri      
177 this isi      
167 night iᵐbuŋ   1  
186 you iᵑgam pl. 1  
186 you iᵑgameru dl. x  
185 we word info iᵑgaⁿdʳ pl. incl. I  
185 we word info iᵑgaⁿdʳu dl. incl.    
185 we word info iᵑgemeru dl. excl.    
185 we word info iᵑgomom pl. excl. E42  
183 thou iᵑgum   1, 17, 25  
182 I iᵑgən   1, 21, 22  
96 dog liᵐbaɣ   29  
201 Five word info lum   1  
156 thin word info marentˢ   13  
83 to work word info maᵑgarien   7  
139 cold word info melɣas   51  
140 dry word info meroŋ   1, 85  
45 eye mete-ɣ   1  
157 thick word info metœl   3  
149 red miel   1, 55  
112 rotten word info momo   51  
99 feather mouwe-n   6  
130 star munse   13  
54 man/male muxut   94  
10 dirty mœč black 2  
147 black mœč   1  
32 tongue məmme-ɣ   7, 41  
39 to cook word info məs   19, 82  
160 painful, sick məsax   1  
119 earth/soil n-deᵐb   11  
61 house n-em   1  
135 lightning n-fəlfəl   26  
136 wind n-laŋ   1, 77  
102 rat n-laᵐbut   45  
1 hand n-ləβɣanəβa-ɣ   16?  
121 sand n-on   1  
133 rain n-os   1  
18 breast n-sis   1  
16 intestines n-sne-ɣ   1  
6 road/path n-səl   1  
169 year n-səɣo   29  
124 sea n-tes   1  
56 child n-tete   54  
131 cloud word info n-toŋtoŋ   97  
145 smoke word info n-təin   46  
15 bone n-či-ɣ   52  
100 wing n-ɣofa-nəmen   1  
114 leaf na-ron nəɣe   1  
17 liver na-ronplet   5  
122 water word info na-we   2  
108 louse word info na-ɣut   1  
117 fruit na-βɣan   1, 26, 38  
109 mosquito nam   1  
128 sky naren   31  
98 egg naɣaⁿdl-n   1, 66  
55 woman/female ne-fen   1, 106  
57 husband ne-laɣ   38  
58 wife ne-βen so-ᵑg   1  
65 rope nox   68  
188 what? word info ntˢəɣan   1, 59, 73  
103 meat/flesh nu-fson   10  
12 skin nu-fərxaneᵐbər   1, 80, 71  
168 day nu-ᵐbuŋ   16  
59 mother nunu   53  
63 name nuŋ so-ᵑg   66  
205 Nine word info nčo-fes   20  
203 Seven word info nčo-ru   1, 2  
204 Eight word info nčo-tœl   11, 7  
202 Six word info nčos   31  
120 stone nə-fet   1  
146 ash nə-flon   80  
116 flower nə-fŋen-ɣe   1  
129 moon nə-fəl   1  
97 bird nə-men   1  
111 fish nə-mentˢ   53  
106 snake nə-mnat   12  
26 hair word info nə-xafəntˢələn   31, 33  
143 fire nə-ɣaᵐb   19  
79 stick/wood nə-ɣe   1  
115 root nə-ɣorən   2, 41  
118 grass nə-βœlβəles   1  
105 tail nə-βəlxan   60  
19 shoulder parpar   1  
13 back word info ple-ɣ   52  
30 mouth poŋo-ɣ   41  
198 Two word info ru   1  
206 Ten word info saŋful   5  
165 bad, evil sœt   1  
197 One word info səɣaᵑg   42?  
162 old word info tereᵐb   27, 115  
199 Three word info tœl   1  
153 big tə-leᵐb   10  
190 other tənsaᵐb   52  
189 who? word info təɣan      
148 white ufəɣe      
150 yellow wantˢ   67  
141 wet wer   35, 47  
127 woods/forest xat      
31 tooth ŋ-lifœ-ɣ   1, 35  
25 neck ŋčəle-ɣ   42  
194 how? word info βusax   57  
24 head ᵐbate-ɣ   9  
60 father ᵐbatu      
170 when? word info ᵐbaŋəs   1, 63  
134 thunder ᵐbelefar   15, 38  
181 where? word info ᵐben   3, 59?  
155 long word info ᵐberef   16  
27 nose ᵑgənčə-ɣ   1, 58  
23 blood ⁿda-ɣ   1  
4 leg/foot ⁿdalə-ɣ   34  
14 belly ⁿdaᵐbxa-ɣ   36?  
43 ear ⁿdəlaŋa-ɣ   1, 40  
3 right ⁿdəlmet   5, 37  
142 heavy ⁿdʳaf   14  
164 good ⁿdʳəs   110  
166 correct, true ⁿdʳəs good x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: