https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Larevat

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lrv  Glottocode: lare1249 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
138 warm word info      
151 green      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
163 new      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand n-ləβɣanəβa-ɣ   16?  
2 left hu-mer   1, 59  
3 right ⁿdəlmet   5, 37  
4 leg/foot ⁿdalə-ɣ   34  
5 to walk -luŋluŋ   60  
6 road/path n-səl   1  
7 to come -βel   25  
8 to turn word info -βləsəm   24  
9 to swim -safsaf   12  
10 dirty mœč black 2  
12 skin nu-fərxaneᵐbər   1, 80, 71  
13 back word info ple-ɣ   52  
14 belly ⁿdaᵐbxa-ɣ   36?  
15 bone n-či-ɣ   52  
16 intestines n-sne-ɣ   1  
17 liver na-ronplet   5  
18 breast n-sis   1  
19 shoulder parpar   1  
20 to know, be knowledgeable -ruᵑgil   19, 18  
21 to think -nčəm   13  
22 to fear -mtotoɣ   1  
23 blood ⁿda-ɣ   1  
24 head ᵐbate-ɣ   9  
25 neck ŋčəle-ɣ   42  
26 hair word info nə-xafəntˢələn   31, 33  
27 nose ᵑgənčə-ɣ   1, 58  
28 to breathe -ŋəs   36  
29 to sniff, smell -βusβusœŋ   9  
30 mouth poŋo-ɣ   41  
31 tooth ŋ-lifœ-ɣ   1, 35  
32 tongue məmme-ɣ   7, 41  
33 to laugh -ɣar      
34 to cry -taŋ   1  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -fre   35  
37 to eat -ɣaɣan   1  
39 to cook word info məs   19, 82  
40 to drink -mmən   1, 49  
41 to bite -ɣas   1, 60  
42 to suck -nčum   51  
43 ear ⁿdəlaŋa-ɣ   1, 40  
44 to hear -firoŋ   1, 61  
45 eye mete-ɣ   1  
46 to see -es   14, 94  
48 to sleep -metər   1  
49 to lie down word info -met   37  
51 to sit -tˢoledʳem      
52 to stand -tartar   2, 69?  
54 man/male muxut   94  
55 woman/female ne-fen   1, 106  
56 child n-tete   54  
57 husband ne-laɣ   38  
58 wife ne-βen so-ᵑg   1  
59 mother nunu   53  
60 father ᵐbatu      
61 house n-em   1  
63 name nuŋ so-ᵑg   66  
64 to say -far   30  
65 rope nox   68  
66 to tie up, fasten -taᵑk   90  
67 to sew word info -nčel   65  
72 to hit word info -ɣətˢ   82  
74 to kill -ɣətˢ   13  
75 to die, be dead -mes   1  
76 to live, be alive -mor   1, 76  
77 to scratch word info -xarxares   68  
78 to cut, hack word info -tar   1  
79 stick/wood nə-ɣe   1  
80 to split word info -ŋarlal      
81 sharp fuful      
83 to work word info maᵑgarien   7  
88 to squeeze word info -ᵐbotˢ intˢon      
89 to hold word info -tərxofintˢon      
90 to dig -xol   1  
94 to throw word info -βsəɣan   43  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
96 dog liᵐbaɣ   29  
97 bird nə-men   1  
98 egg naɣaⁿdl-n   1, 66  
99 feather mouwe-n   6  
100 wing n-ɣofa-nəmen   1  
101 to fly -merax   27  
102 rat n-laᵐbut   45  
103 meat/flesh nu-fson   10  
104 fat/grease fahan      
105 tail nə-βəlxan   60  
106 snake nə-mnat   12  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito nam   1  
111 fish nə-mentˢ   53  
112 rotten word info momo   51  
114 leaf na-ron nəɣe   1  
115 root nə-ɣorən   2, 41  
116 flower nə-fŋen-ɣe   1  
117 fruit na-βɣan   1, 26, 38  
118 grass nə-βœlβəles   1  
119 earth/soil n-deᵐb   11  
120 stone nə-fet   1  
121 sand n-on   1  
122 water word info na-we   2  
123 to flow -rəreβ   37?  
124 sea n-tes   1  
127 woods/forest xat      
128 sky naren   31  
129 moon nə-fəl   1  
130 star munse   13  
131 cloud word info n-toŋtoŋ   97  
133 rain n-os   1  
134 thunder ᵐbelefar   15, 38  
135 lightning n-fəlfəl   26  
136 wind n-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -oβ   4  
139 cold word info melɣas   51  
140 dry word info meroŋ   1, 85  
141 wet wer   35, 47  
142 heavy ⁿdʳaf   14  
143 fire nə-ɣaᵐb   19  
144 to burn word info -səl   4  
145 smoke word info n-təin   46  
146 ash nə-flon   80  
147 black mœč   1  
148 white ufəɣe      
149 red miel   1, 55  
150 yellow wantˢ   67  
152 small fulo      
153 big tə-leᵐb   10  
155 long word info ᵐberef   16  
156 thin word info marentˢ   13  
157 thick word info metœl   3  
160 painful, sick məsax   1  
162 old word info tereᵐb   27, 115  
164 good ⁿdʳəs   110  
165 bad, evil sœt   1  
166 correct, true ⁿdʳəs good x  
167 night iᵐbuŋ   1  
168 day nu-ᵐbuŋ   16  
169 year n-səɣo   29  
170 when? word info ᵐbaŋəs   1, 63  
174 in, inside inelən   53  
177 this isi      
178 that iri      
179 near faɣᵐbuɣ   2, 61  
180 far aso   1  
181 where? word info ᵐben   3, 59?  
182 I iᵑgən   1, 21, 22  
183 thou iᵑgum   1, 17, 25  
184 he/she ai   1  
185 we word info iᵑgaⁿdʳ pl. incl. I  
185 we word info iᵑgomom pl. excl. E42  
185 we word info iᵑgaⁿdʳu dl. incl.    
185 we word info iᵑgemeru dl. excl.    
186 you iᵑgam pl. 1  
186 you iᵑgameru dl. x  
187 they ar they 1, 70  
187 they aru they (dual) x  
188 what? word info ntˢəɣan   1, 59, 73  
189 who? word info təɣan      
190 other tənsaᵐb   52  
191 all inčel      
194 how? word info βusax   57  
196 to count -βəɣən   1, 82  
197 One word info səɣaᵑg   42?  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info tœl   1  
200 Four word info fes   1, 65  
201 Five word info lum   1  
202 Six word info nčos   31  
203 Seven word info nčo-ru   1, 2  
204 Eight word info nčo-tœl   11, 7  
205 Nine word info nčo-fes   20  
206 Ten word info saŋful   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: