https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Larevat

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lrv  Glottocode: lare1249 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all inčel      
192 and      
146 ash nə-flon   80  
173 at      
13 back word info ple-ɣ   52  
165 bad, evil sœt   1  
14 belly ⁿdaᵐbxa-ɣ   36?  
176 below      
153 big tə-leᵐb   10  
97 bird nə-men   1  
147 black mœč   1  
23 blood ⁿda-ɣ   1  
15 bone n-či-ɣ   52  
113 branch word info      
18 breast n-sis   1  
56 child n-tete   54  
131 cloud word info n-toŋtoŋ   97  
139 cold word info melɣas   51  
166 correct, true ⁿdʳəs good x  
168 day nu-ᵐbuŋ   16  
10 dirty mœč black 2  
96 dog liᵐbaɣ   29  
140 dry word info meroŋ   1, 85  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear ⁿdəlaŋa-ɣ   1, 40  
119 earth/soil n-deᵐb   11  
98 egg naɣaⁿdl-n   1, 66  
204 Eight word info nčo-tœl   11, 7  
45 eye mete-ɣ   1  
180 far aso   1  
104 fat/grease fahan      
60 father ᵐbatu      
99 feather mouwe-n   6  
208 Fifty word info      
143 fire nə-ɣaᵐb   19  
111 fish nə-mentˢ   53  
201 Five word info lum   1  
116 flower nə-fŋen-ɣe   1  
132 fog      
200 Four word info fes   1, 65  
117 fruit na-βɣan   1, 26, 38  
164 good ⁿdʳəs   110  
118 grass nə-βœlβəles   1  
151 green      
26 hair word info nə-xafəntˢələn   31, 33  
1 hand n-ləβɣanəβa-ɣ   16?  
184 he/she ai   1  
24 head ᵐbate-ɣ   9  
142 heavy ⁿdʳaf   14  
61 house n-em   1  
194 how? word info βusax   57  
57 husband ne-laɣ   38  
182 I iᵑgən   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside inelən   53  
16 intestines n-sne-ɣ   1  
126 lake      
114 leaf na-ron nəɣe   1  
2 left hu-mer   1, 59  
4 leg/foot ⁿdalə-ɣ   34  
135 lightning n-fəlfəl   26  
17 liver na-ronplet   5  
155 long word info ᵐberef   16  
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male muxut   94  
103 meat/flesh nu-fson   10  
129 moon nə-fəl   1  
109 mosquito nam   1  
59 mother nunu   53  
30 mouth poŋo-ɣ   41  
63 name nuŋ so-ᵑg   66  
158 narrow      
179 near faɣᵐbuɣ   2, 61  
25 neck ŋčəle-ɣ   42  
68 needle      
163 new      
167 night iᵐbuŋ   1  
205 Nine word info nčo-fes   20  
195 no, not      
27 nose ᵑgənčə-ɣ   1, 58  
162 old word info tereᵐb   27, 115  
197 One word info səɣaᵑg   42?  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other tənsaᵐb   52  
160 painful, sick məsax   1  
53 person/human being      
133 rain n-os   1  
102 rat n-laᵐbut   45  
149 red miel   1, 55  
3 right ⁿdəlmet   5, 37  
6 road/path n-səl   1  
115 root nə-ɣorən   2, 41  
65 rope nox   68  
112 rotten word info momo   51  
125 salt      
121 sand n-on   1  
124 sea n-tes   1  
203 Seven word info nčo-ru   1, 2  
81 sharp fuful      
154 short word info      
19 shoulder parpar   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info nčos   31  
12 skin nu-fərxaneᵐbər   1, 80, 71  
128 sky naren   31  
152 small fulo      
145 smoke word info n-təin   46  
106 snake nə-mnat   12  
110 spider      
130 star munse   13  
79 stick/wood nə-ɣe   1  
120 stone nə-fet   1  
105 tail nə-βəlxan   60  
206 Ten word info saŋful   5  
178 that iri      
62 thatch/roof      
187 they ar they 1, 70  
187 they aru they (dual) x  
157 thick word info metœl   3  
156 thin word info marentˢ   13  
177 this isi      
183 thou iᵑgum   1, 17, 25  
199 Three word info tœl   1  
134 thunder ᵐbelefar   15, 38  
41 to bite -ɣas   1, 60  
137 to blow word info -oβ   4  
28 to breathe -ŋəs   36  
144 to burn word info -səl   4  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -βel   25  
39 to cook word info məs   19, 82  
196 to count -βəɣən   1, 82  
34 to cry -taŋ   1  
78 to cut, hack word info -tar   1  
75 to die, be dead -mes   1  
90 to dig -xol   1  
50 to dream      
40 to drink -mmən   1, 49  
37 to eat -ɣaɣan   1  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
22 to fear -mtotoɣ   1  
123 to flow -rəreβ   37?  
101 to fly -merax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -firoŋ   1, 61  
171 to hide word info      
72 to hit word info -ɣətˢ   82  
89 to hold word info -tərxofintˢon      
69 to hunt word info      
74 to kill -ɣətˢ   13  
20 to know, be knowledgeable -ruᵑgil   19, 18  
33 to laugh -ɣar      
49 to lie down word info -met   37  
76 to live, be alive -mor   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -far   30  
77 to scratch word info -xarxares   68  
46 to see -es   14, 94  
67 to sew word info -nčel   65  
70 to shoot word info      
51 to sit -tˢoledʳem      
48 to sleep -metər   1  
29 to sniff, smell -βusβusœŋ   9  
36 to spit -fre   35  
80 to split word info -ŋarlal      
88 to squeeze word info -ᵐbotˢ intˢon      
71 to stab, pierce      
52 to stand -tartar   2, 69?  
73 to steal      
42 to suck -nčum   51  
87 to swell word info      
9 to swim -safsaf   12  
21 to think -nčəm   13  
94 to throw word info -βsəɣan   43  
66 to tie up, fasten -taᵑk   90  
8 to turn word info -βləsəm   24  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -luŋluŋ   60  
83 to work word info maᵑgarien   7  
47 to yawn      
32 tongue məmme-ɣ   7, 41  
31 tooth ŋ-lifœ-ɣ   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ru   1  
138 warm word info      
122 water word info na-we   2  
185 we word info iᵑgaⁿdʳ pl. incl. I  
185 we word info iᵑgomom pl. excl. E42  
185 we word info iᵑgaⁿdʳu dl. incl.    
185 we word info iᵑgemeru dl. excl.    
141 wet wer   35, 47  
188 what? word info ntˢəɣan   1, 59, 73  
170 when? word info ᵐbaŋəs   1, 63  
181 where? word info ᵐben   3, 59?  
148 white ufəɣe      
189 who? word info təɣan      
159 wide      
58 wife ne-βen so-ᵑg   1  
136 wind n-laŋ   1, 77  
100 wing n-ɣofa-nəmen   1  
55 woman/female ne-fen   1, 106  
127 woods/forest xat      
107 worm (earthworm)      
169 year n-səɣo   29  
150 yellow wantˢ   67  
186 you iᵑgam pl. 1  
186 you iᵑgameru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: