https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lorediakarkar

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lnn  Glottocode: lore1244 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:South 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
11 dust      
28 to breathe      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
62 thatch/roof      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
75 to die, be dead      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
99 feather      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
150 yellow      
151 green      
154 short word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
3 right arine   54  
19 shoulder að(ə)ni-      
112 rotten word info bono   52, 109  
12 skin f(e)ri-   1, 80  
119 earth/soil faleðe   11, 74  
1 hand farsin bili-   41  
98 egg fat(ɨ)lu-   1  
15 bone faɣri-   27  
115 root faɣri-   2  
105 tail fele-   64  
64 to say fereyən   30  
190 other feðen   64  
117 fruit fi-   1, 26  
56 child fo-nsɨ   5  
35 to vomit fok   27  
129 moon fulu   1  
26 hair word info fulu-   31  
104 fat/grease furo-   45  
147 black fuð   74  
108 louse word info fɨr   1  
41 to bite fɨrɨr   64  
81 sharp kankan   14  
185 we word info kanəm pl. excl. 2, 42  
149 red kar   53  
36 to spit karsim < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
5 to walk koytˢə   103  
140 dry word info ku   29?  
186 you kənim pl. 1, 33  
89 to hold word info la   71  
54 man/male laline   1, 71  
94 to throw word info laplak   86  
131 cloud word info la·ror   90  
83 to work word info laŋlaŋ   87  
134 thunder laɣar far   15, 84  
170 when? word info leə   74  
201 Five word info linə   1  
202 Six word info linə-raθ   35  
27 nose lusu-   1, 41  
66 to tie up, fasten lye   1, 39  
128 sky ləbʷatˢe      
135 lightning m(ə)ŋb(ə_le      
59 mother ma-ŋ Address term 5  
101 to fly man   31  
168 day maran   6  
79 stick/wood misi   24  
106 snake mite   12  
29 to sniff, smell mmɨhü   65  
138 warm word info monər      
167 night məpoŋ   1  
142 heavy mər(ə)ðek   77  
118 grass mərp   78  
7 to come na   1  
182 I na   1, 21, 22  
45 eye naði-   1  
32 tongue nene-   7, 41  
111 fish nese   53, 85  
164 good nimə   27  
183 thou no   1, 18  
166 correct, true nosoɣ      
39 to cook word info noˁ   21  
184 he/she nyø   1, 6  
55 woman/female nərwo   91  
100 wing p(ə)li-   38  
145 smoke word info p(ə)lsɨn ˁeβ   2, 75  
8 to turn word info p(ə)rik   44  
96 dog pes   72  
141 wet pie   122  
103 meat/flesh ponar̃   83  
43 ear poro-   16  
132 fog porə   66  
17 liver poɣar   7, 35  
13 back word info puru-   76  
24 head puðu-   9  
121 sand pətəfɨk      
109 mosquito r(i)sie   82  
88 to squeeze word info r(ə)θe      
205 Nine word info ra-θar   20  
114 leaf raw(ə)nθia   1  
187 they raɣa they 1, 70  
203 Seven word info raθ(ə)-ru   13  
204 Eight word info raθ(ə)-tən   5, 7  
71 to stab, pierce rmok      
148 white roro   89, 91  
44 to hear roɦ   1  
25 neck rulu-   42  
198 Two word info ruə   1  
181 where? word info ryaŋən   80  
21 to think rəmrəm   13  
23 blood r̃e-   1  
160 painful, sick s(i)ðye      
48 to sleep s(ə)rep   32  
34 to cry s(ə)rip      
30 mouth s(ə)ŋo-   55  
16 intestines s(ɨ)plu-   50  
162 old word info se   1, 118  
63 name sei-   1, 18  
95 to fall word info sep   13  
80 to split word info sepol   9?  
133 rain ser(ə)k   48  
123 to flow si   69  
18 breast sisi-   1  
206 Ten word info siθən   5  
6 road/path soal   1?  
49 to lie down word info so·sorə      
152 small ssi   81, 83  
52 to stand ssɨnəsəɦ   71  
116 flower søli-   55  
97 bird sək   41  
42 to suck səm   51  
127 woods/forest səβənwɨð   7  
40 to drink sɨm   52  
144 to burn word info sɨn   9  
137 to blow word info sɨp   62  
9 to swim sɨpsɨp   12  
53 person/human being tali   4, 50  
60 father tani-   1  
124 sea tay   1  
197 One word info te   14  
196 to count tenin      
78 to cut, hack word info teðe   40  
51 to sit to   80  
130 star to      
199 Three word info tən   1  
31 tooth uru-   18  
122 water word info wa   2  
33 to laugh wər   13  
188 what? word info y(ə)ˁən   1  
102 rat yiβe   18  
165 bad, evil yər   1, 98  
61 house yɨmə   1  
155 long word info ðerep   16  
14 belly ðuðu-   73  
163 new ŋbar   1, 47  
76 to live, be alive ŋlək      
189 who? word info ˁ(ə)ðe   62  
37 to eat ˁan   1  
2 left ˁanara   2  
146 ash ˁap   1  
139 cold word info ˁarir   107  
4 leg/foot ˁarpar polo   33  
22 to fear ˁarˁar   41  
65 rope ˁay   35  
169 year ˁeni      
143 fire ˁeβe   19  
185 we word info ˁire pl. incl. 1  
20 to know, be knowledgeable ˁið(ə)rɨn   76  
46 to see ˁiðə   1  
136 wind ˁoβʷara   55?  
90 to dig ˁən   1  
77 to scratch word info ˁərinye      
72 to hit word info βosə   86  
153 big βuβusə   110  
120 stone θar   1  
200 Four word info θar   1, 65  
74 to kill θɨn   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: