https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lorediakarkar

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lnn  Glottocode: lore1244 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:South 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash ˁap   1  
173 at      
13 back word info puru-   76  
165 bad, evil yər   1, 98  
14 belly ðuðu-   73  
176 below      
153 big βuβusə   110  
97 bird sək   41  
147 black fuð   74  
23 blood r̃e-   1  
15 bone faɣri-   27  
113 branch word info      
18 breast sisi-   1  
56 child fo-nsɨ   5  
131 cloud word info la·ror   90  
139 cold word info ˁarir   107  
166 correct, true nosoɣ      
168 day maran   6  
10 dirty      
96 dog pes   72  
140 dry word info ku   29?  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear poro-   16  
119 earth/soil faleðe   11, 74  
98 egg fat(ɨ)lu-   1  
204 Eight word info raθ(ə)-tən   5, 7  
45 eye naði-   1  
180 far      
104 fat/grease furo-   45  
60 father tani-   1  
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire ˁeβe   19  
111 fish nese   53, 85  
201 Five word info linə   1  
116 flower søli-   55  
132 fog porə   66  
200 Four word info θar   1, 65  
117 fruit fi-   1, 26  
164 good nimə   27  
118 grass mərp   78  
151 green      
26 hair word info fulu-   31  
1 hand farsin bili-   41  
184 he/she nyø   1, 6  
24 head puðu-   9  
142 heavy mər(ə)ðek   77  
61 house yɨmə   1  
194 how? word info      
57 husband      
182 I na   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines s(ɨ)plu-   50  
126 lake      
114 leaf raw(ə)nθia   1  
2 left ˁanara   2  
4 leg/foot ˁarpar polo   33  
135 lightning m(ə)ŋb(ə_le      
17 liver poɣar   7, 35  
155 long word info ðerep   16  
108 louse word info fɨr   1  
54 man/male laline   1, 71  
103 meat/flesh ponar̃   83  
129 moon fulu   1  
109 mosquito r(i)sie   82  
59 mother ma-ŋ Address term 5  
30 mouth s(ə)ŋo-   55  
63 name sei-   1, 18  
158 narrow      
179 near      
25 neck rulu-   42  
68 needle      
163 new ŋbar   1, 47  
167 night məpoŋ   1  
205 Nine word info ra-θar   20  
195 no, not      
27 nose lusu-   1, 41  
162 old word info se   1, 118  
197 One word info te   14  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other feðen   64  
160 painful, sick s(i)ðye      
53 person/human being tali   4, 50  
133 rain ser(ə)k   48  
102 rat yiβe   18  
149 red kar   53  
3 right arine   54  
6 road/path soal   1?  
115 root faɣri-   2  
65 rope ˁay   35  
112 rotten word info bono   52, 109  
125 salt      
121 sand pətəfɨk      
124 sea tay   1  
203 Seven word info raθ(ə)-ru   13  
81 sharp kankan   14  
154 short word info      
19 shoulder að(ə)ni-      
161 shy, ashamed      
202 Six word info linə-raθ   35  
12 skin f(e)ri-   1, 80  
128 sky ləbʷatˢe      
152 small ssi   81, 83  
145 smoke word info p(ə)lsɨn ˁeβ   2, 75  
106 snake mite   12  
110 spider      
130 star to      
79 stick/wood misi   24  
120 stone θar   1  
105 tail fele-   64  
206 Ten word info siθən   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they raɣa they 1, 70  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou no   1, 18  
199 Three word info tən   1  
134 thunder laɣar far   15, 84  
41 to bite fɨrɨr   64  
137 to blow word info sɨp   62  
28 to breathe      
144 to burn word info sɨn   9  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come na   1  
39 to cook word info noˁ   21  
196 to count tenin      
34 to cry s(ə)rip      
78 to cut, hack word info teðe   40  
75 to die, be dead      
90 to dig ˁən   1  
50 to dream      
40 to drink sɨm   52  
37 to eat ˁan   1  
95 to fall word info sep   13  
22 to fear ˁarˁar   41  
123 to flow si   69  
101 to fly man   31  
86 to grow word info      
44 to hear roɦ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info βosə   86  
89 to hold word info la   71  
69 to hunt word info      
74 to kill θɨn   1  
20 to know, be knowledgeable ˁið(ə)rɨn   76  
33 to laugh wər   13  
49 to lie down word info so·sorə      
76 to live, be alive ŋlək      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say fereyən   30  
77 to scratch word info ˁərinye      
46 to see ˁiðə   1  
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit to   80  
48 to sleep s(ə)rep   32  
29 to sniff, smell mmɨhü   65  
36 to spit karsim < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
80 to split word info sepol   9?  
88 to squeeze word info r(ə)θe      
71 to stab, pierce rmok      
52 to stand ssɨnəsəɦ   71  
73 to steal      
42 to suck səm   51  
87 to swell word info      
9 to swim sɨpsɨp   12  
21 to think rəmrəm   13  
94 to throw word info laplak   86  
66 to tie up, fasten lye   1, 39  
8 to turn word info p(ə)rik   44  
35 to vomit fok   27  
5 to walk koytˢə   103  
83 to work word info laŋlaŋ   87  
47 to yawn      
32 tongue nene-   7, 41  
31 tooth uru-   18  
207 Twenty word info      
198 Two word info ruə   1  
138 warm word info monər      
122 water word info wa   2  
185 we word info ˁire pl. incl. 1  
185 we word info kanəm pl. excl. 2, 42  
141 wet pie   122  
188 what? word info y(ə)ˁən   1  
170 when? word info leə   74  
181 where? word info ryaŋən   80  
148 white roro   89, 91  
189 who? word info ˁ(ə)ðe   62  
159 wide      
58 wife      
136 wind ˁoβʷara   55?  
100 wing p(ə)li-   38  
55 woman/female nərwo   91  
127 woods/forest səβənwɨð   7  
107 worm (earthworm)      
169 year ˁeni      
150 yellow      
186 you kənim pl. 1, 33  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: