https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lorediakarkar

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lnn  Glottocode: lore1244 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:South 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand farsin bili-   41  
2 left ˁanara   2  
3 right arine   54  
4 leg/foot ˁarpar polo   33  
5 to walk koytˢə   103  
6 road/path soal   1?  
7 to come na   1  
8 to turn word info p(ə)rik   44  
9 to swim sɨpsɨp   12  
10 dirty      
11 dust      
12 skin f(e)ri-   1, 80  
13 back word info puru-   76  
14 belly ðuðu-   73  
15 bone faɣri-   27  
16 intestines s(ɨ)plu-   50  
17 liver poɣar   7, 35  
18 breast sisi-   1  
19 shoulder að(ə)ni-      
20 to know, be knowledgeable ˁið(ə)rɨn   76  
21 to think rəmrəm   13  
22 to fear ˁarˁar   41  
23 blood r̃e-   1  
24 head puðu-   9  
25 neck rulu-   42  
26 hair word info fulu-   31  
27 nose lusu-   1, 41  
28 to breathe      
29 to sniff, smell mmɨhü   65  
30 mouth s(ə)ŋo-   55  
31 tooth uru-   18  
32 tongue nene-   7, 41  
33 to laugh wər   13  
34 to cry s(ə)rip      
35 to vomit fok   27  
36 to spit karsim < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
37 to eat ˁan   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info noˁ   21  
40 to drink sɨm   52  
41 to bite fɨrɨr   64  
42 to suck səm   51  
43 ear poro-   16  
44 to hear roɦ   1  
45 eye naði-   1  
46 to see ˁiðə   1  
47 to yawn      
48 to sleep s(ə)rep   32  
49 to lie down word info so·sorə      
50 to dream      
51 to sit to   80  
52 to stand ssɨnəsəɦ   71  
53 person/human being tali   4, 50  
54 man/male laline   1, 71  
55 woman/female nərwo   91  
56 child fo-nsɨ   5  
57 husband      
58 wife      
59 mother ma-ŋ Address term 5  
60 father tani-   1  
61 house yɨmə   1  
62 thatch/roof      
63 name sei-   1, 18  
64 to say fereyən   30  
65 rope ˁay   35  
66 to tie up, fasten lye   1, 39  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce rmok      
72 to hit word info βosə   86  
73 to steal      
74 to kill θɨn   1  
75 to die, be dead      
76 to live, be alive ŋlək      
77 to scratch word info ˁərinye      
78 to cut, hack word info teðe   40  
79 stick/wood misi   24  
80 to split word info sepol   9?  
81 sharp kankan   14  
82 dull, blunt      
83 to work word info laŋlaŋ   87  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info r(ə)θe      
89 to hold word info la   71  
90 to dig ˁən   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info laplak   86  
95 to fall word info sep   13  
96 dog pes   72  
97 bird sək   41  
98 egg fat(ɨ)lu-   1  
99 feather      
100 wing p(ə)li-   38  
101 to fly man   31  
102 rat yiβe   18  
103 meat/flesh ponar̃   83  
104 fat/grease furo-   45  
105 tail fele-   64  
106 snake mite   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info fɨr   1  
109 mosquito r(i)sie   82  
110 spider      
111 fish nese   53, 85  
112 rotten word info bono   52, 109  
113 branch word info      
114 leaf raw(ə)nθia   1  
115 root faɣri-   2  
116 flower søli-   55  
117 fruit fi-   1, 26  
118 grass mərp   78  
119 earth/soil faleðe   11, 74  
120 stone θar   1  
121 sand pətəfɨk      
122 water word info wa   2  
123 to flow si   69  
124 sea tay   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest səβənwɨð   7  
128 sky ləbʷatˢe      
129 moon fulu   1  
130 star to      
131 cloud word info la·ror   90  
132 fog porə   66  
133 rain ser(ə)k   48  
134 thunder laɣar far   15, 84  
135 lightning m(ə)ŋb(ə_le      
136 wind ˁoβʷara   55?  
137 to blow word info sɨp   62  
138 warm word info monər      
139 cold word info ˁarir   107  
140 dry word info ku   29?  
141 wet pie   122  
142 heavy mər(ə)ðek   77  
143 fire ˁeβe   19  
144 to burn word info sɨn   9  
145 smoke word info p(ə)lsɨn ˁeβ   2, 75  
146 ash ˁap   1  
147 black fuð   74  
148 white roro   89, 91  
149 red kar   53  
150 yellow      
151 green      
152 small ssi   81, 83  
153 big βuβusə   110  
154 short word info      
155 long word info ðerep   16  
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick s(i)ðye      
161 shy, ashamed      
162 old word info se   1, 118  
163 new ŋbar   1, 47  
164 good nimə   27  
165 bad, evil yər   1, 98  
166 correct, true nosoɣ      
167 night məpoŋ   1  
168 day maran   6  
169 year ˁeni      
170 when? word info leə   74  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info ryaŋən   80  
182 I na   1, 21, 22  
183 thou no   1, 18  
184 he/she nyø   1, 6  
185 we word info ˁire pl. incl. 1  
185 we word info kanəm pl. excl. 2, 42  
186 you kənim pl. 1, 33  
187 they raɣa they 1, 70  
188 what? word info y(ə)ˁən   1  
189 who? word info ˁ(ə)ðe   62  
190 other feðen   64  
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count tenin      
197 One word info te   14  
198 Two word info ruə   1  
199 Three word info tən   1  
200 Four word info θar   1, 65  
201 Five word info linə   1  
202 Six word info linə-raθ   35  
203 Seven word info raθ(ə)-ru   13  
204 Eight word info raθ(ə)-tən   5, 7  
205 Nine word info ra-θar   20  
206 Ten word info siθən   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: