https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maii

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mmm  Glottocode: maii1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Epi:Bieria-Maii 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand luma-ŋ   1, 64  
2 left mau   1, 59  
3 right marwə   5, 37  
4 leg/foot ila-ŋ   30  
5 to walk -fial   10  
6 road/path məlwa   41  
7 to come -βənmə   1, 23  
8 to turn word info -βliŋ-kə   4  
9 to swim -loloβ   8  
10 dirty ᵐbe-namə   65  
11 dust mərəkiap   84  
12 skin kulu-ŋ   1  
13 back word info ⁿdiu-ŋ   82  
14 belly maᵐbo-ŋ   74  
15 bone pər-iu-ŋ   71  
16 intestines tna·-ŋ   1  
17 liver ᵐbər-warə   17  
18 breast mərək-iu-ŋ   47  
19 shoulder ⁿdo-ŋ   57  
20 to know, be knowledgeable -mdom-kle   18, 96  
21 to think -ⁿdomʷi   13  
22 to fear -marək   1  
23 blood ⁿda·-ŋ   1  
24 head paru-ŋ   9  
25 neck ⁿdo-ŋ   42  
26 hair word info βilu-ŋ   31  
27 nose kuniu-ŋ   1, 58  
28 to breathe -tak nlaŋ      
29 to sniff, smell -βini   77  
30 mouth ŋo-ŋ   80  
30 mouth lufa-ŋ      
31 tooth luβu-ŋ   1, 35  
32 tongue məna-ŋ   7, 40  
33 to laugh -iul   13  
34 to cry -kai   57  
35 to vomit -lualuə   8  
36 to spit -flae   35  
37 to eat -kan   1  
37 to eat βaŋa   1, 14  
38 to chew word info      
39 to cook word info ma·kə   19  
40 to drink -mun   1, 73  
41 to bite -βuar   51  
42 to suck -muniə   11, 52  
43 ear talŋo-ŋ   1  
44 to hear -ləŋə   1  
45 eye kənək-maru-ŋ   1  
46 to see -iop      
47 to yawn      
48 to sleep -iənəᵐban   93  
49 to lie down word info -iənətan   1  
50 to dream      
51 to sit -rəkətan   1?  
52 to stand -rmal   25  
53 person/human being ətəma·n   4, 27  
54 man/male arar   14, 90  
55 woman/female fafin   1, 106  
55 woman/female βəp      
56 child t-naru-ŋ   5  
57 husband kia-ŋ   62?  
58 wife kia-ŋ   1, 53  
59 mother mama Address term 5  
60 father tata Address term 19  
61 house ni-umə   1  
62 thatch/roof      
63 name kia-ŋ   66  
64 to say -βər   30  
65 rope təlkai   5  
66 to tie up, fasten -faⁿdə      
67 to sew word info -tul   60  
68 needle      
69 to hunt word info -i·tu      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -ial   14  
72 to hit word info -lai   41  
73 to steal      
74 to kill -lai      
75 to die, be dead -mar   1  
76 to live, be alive -maul   1, 76  
77 to scratch word info -kar   12  
78 to cut, hack word info -ra      
79 stick/wood lakai   1, 25  
80 to split word info -ra·pa      
81 sharp məkalkal   14, 79, 81  
82 dull, blunt      
83 to work word info βiβianə   90  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -fik      
88 to squeeze word info lumfo   89  
89 to hold word info -kungar   3  
90 to dig -kil   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -kəβək   84  
95 to fall word info -lər      
96 dog ləᵐbaŋə   29  
97 bird n-man   1  
98 egg aβak to      
99 feather βil-nəman   1  
100 wing kəpa-nə   1, 12  
101 to fly -kakə   14  
102 rat ka·p   3  
103 meat/flesh ᵐbərβiəkə   15, 79  
104 fat/grease n-mure   72  
105 tail ᵑgenə   61  
106 snake n-marə   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info n-kor   1  
109 mosquito ⁿdiə   82  
110 spider      
111 fish n-i·kə   1  
112 rotten word info ᵐbəpᵐbəp      
113 branch word info      
114 leaf lurə-nə      
115 root pak lakai   45, 46 L?
116 flower finkrənə      
117 fruit mətəkiakai   36  
118 grass lukʷai      
119 earth/soil ᵐbuk-tan   1, 70  
120 stone nə-βar   1  
121 sand əniən   1?  
122 water word info nu-wai   2  
123 to flow -ial   38  
124 sea n-tai   1  
125 salt n-tai   20  
126 lake      
127 woods/forest təmaruwə   79?  
128 sky ᵐbanə-βar   29  
129 moon kaᵐbariə   6, 29  
130 star moi   13  
131 cloud word info ᵐbanei   1, 91  
132 fog ᵐbətma·p   3, 32  
133 rain niuwə   1  
134 thunder ᵐbo·lil   83  
135 lightning kəᵐblaiə   26, 70, 72  
136 wind n-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -luβup   4  
138 warm word info frufrun   12?  
139 cold word info ma·ⁿdin   1, 100  
140 dry word info fərəma   11  
141 wet momo      
142 heavy maⁿdei      
143 fire n-kam   19  
144 to burn word info -nər   86  
145 smoke word info ᵐbotluluau      
146 ash mərəkiap      
147 black m-lolo   41?  
148 white miuβoβo   98, 101  
149 red ᵐbilβil   18  
150 yellow m-leler   76  
151 green məməhake      
152 small təβe·nə      
153 big tom      
154 short word info      
155 long word info ᵐbalei   16, 96  
156 thin word info məniβniβ   1  
157 thick word info mərorol   3  
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick tukun      
161 shy, ashamed      
162 old word info aruai   1, 35  
163 new feo   1  
164 good ᵐboi   108  
165 bad, evil mta·      
166 correct, true molual straight x  
167 night iᵐboŋ   1  
168 day ᵐboŋ   16  
169 year ukau   41  
170 when? word info ᵐbəᵑgrə      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
174 in, inside iumə   18  
175 above      
176 below      
177 this ŋei   1?  
178 that ŋa·ŋ   36  
179 near ᵐbukək      
180 far ŋa·      
181 where? word info ᵐbei   3, 59  
182 I tnau   1, 21, 22  
183 thou kaikə   1, 26  
184 he/she ŋanə   1, 6  
185 we word info kaiⁿde pl. incl. I  
185 we word info kamei pl. excl. E  
185 we word info kaiⁿdə iluə dl. incl.    
185 we word info kamei iluə dl. excl.    
186 you kamiu pl. 1, 13  
186 you kamiu iluə dl. x  
187 they ŋalə they 1, 69?  
187 they ŋalə iluə they (dual) x  
188 what? word info apkei      
189 who? word info sei   1  
190 other ⁿdəl   54  
191 all mau   81  
192 and      
193 if βərə   17  
194 how? word info nəᵐbakrə      
195 no, not ᵐbuəl   103  
196 to count -βuk   1, 82  
197 One word info təkai   53  
198 Two word info i-luə   1  
199 Three word info i-tol   1  
200 Four word info i-βar   1, 65  
201 Five word info i-limə   1  
202 Six word info lokroᵑgai      
203 Seven word info loku-lua   4, 2  
204 Eight word info lok-rol   5, 7  
205 Nine word info lak-βar   20  
206 Ten word info lualimə   4  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: