https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tanna, North

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnn  Glottocode: nort2847 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
118 grass      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
51 to sit -aᵐbʷalah      
94 to throw word info -atəpʷiŋ      
95 to fall word info -orin      
126 lake nahaumaniŋ      
134 thunder yohor      
149 red tasia      
162 old word info nata·s      
185 we word info kil̥o dl. incl.    
185 we word info itl̥o dl. excl.    
188 what? word info nara      
202 Six word info kariləm kəčiyah      
203 Seven word info kariləm kaiu      
204 Eight word info kariləm kəsəl      
205 Nine word info kariləm kəwet      
206 Ten word info kariləm kariləm      
18 breast na-ha-k   1  
23 blood ⁿda-k   1  
37 to eat -un   1  
43 ear ma-ⁿdalŋa-k   1  
45 eye na-mta-k   1  
60 father təmʷe-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -məs   1  
78 to cut, hack word info -ete   1  
79 stick/wood n-əŋ   1  
90 to dig -il   1  
97 bird mæniŋmən   1  
101 to fly -iŋ   1  
108 louse word info kəŋət   1  
109 mosquito kəmaŋ   1  
116 flower n-aŋʷœ-nəŋ   1  
124 sea n-dahai   1  
133 rain nu-w̥an   1  
151 green tamyeməta   1  
160 painful, sick misaŋ   1  
163 new natui   1  
165 bad, evil tærat   1  
167 night laᵐbən   1  
198 Two word info ka-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info kə-wet   1  
189 who? word info ᵐpa   1, 30  
105 tail ni-ᵐbikə-n   1, 31  
119 earth/soil nap-tæn   1, 34  
31 tooth ne-βla-k   1, 35  
41 to bite -us   1, 60  
1 hand ne-lma-k   1, 64  
136 wind mætaŋ   1, 66  
187 they ilat they 1, 75  
16 intestines ni-sŋa-k   1, 77  
138 warm word info tarion   1, 98  
54 man/male etman   1, 14  
201 Five word info kariləm   1, 14  
183 thou ik   1, 17  
63 name na-rŋa-k   1, 18  
182 I io   1, 21  
27 nose ᵐbaŋ-na#a-k   1, 33  
55 woman/female pætan   1, 35  
66 to tie up, fasten -alis   1, 39  
170 when? word info naŋahan   1, 43  
184 he/she in   1, 43  
74 to kill -ahamnu   1, 58  
2 left mawul   1, 59  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
40 to drink -anəm   1, 72  
146 ash næ-mtap   1, 73  
103 meat/flesh nəwaŋ̥ən   10  
64 to say -an   104  
152 small takaku   104  
25 neck nekitau   107  
48 to sleep -aᵐbʷəl   11  
69 to hunt word info -wəmærupʷən   11  
89 to hold word info -os   113  
112 rotten word info tamamnamʷet   116  
140 dry word info tamiaŋ   11?  
127 woods/forest lapən   123  
77 to scratch word info -ak   13  
130 star mʷoho   13  
141 wet tapʷelek   13  
10 dirty tamkənmək   14  
106 snake taŋalua   14  
148 white təruwun   14  
155 long word info kayiᵐpamah   14  
36 to spit -aŋah   14, 83  
197 One word info kičiah   14, 44  
131 cloud word info na-pua   16  
57 husband etman   17  
81 sharp tasila   17  
8 to turn word info -arair   18  
20 to know, be knowledgeable -itun   18  
21 to think -atæliŋin   19  
143 fire nə-ŋam   19  
115 root n-okən nəŋ   2  
122 water word info na-hau   2  
145 smoke word info a-ahaniem   2  
52 to stand -ætul   2, 57  
156 thin word info taŋeŋe   20  
99 feather mʷəmei   23  
4 leg/foot na-lka-k   25  
7 to come -ua   25  
135 lightning no-raiᵐbəten   25  
42 to suck -amʷah   25, 57  
196 to count -afin   26  
12 skin nə-βi-k   28  
129 moon mawuŋ   28  
139 cold word info tetaᵐp   29  
102 rat kahap   3  
132 fog no-ⁿdop   3  
114 leaf nə-mʷali-nəŋ   30  
121 sand maklakəl   30  
142 heavy te*biŋam   30  
34 to cry -æsək   33  
13 back word info mʷaⁿda-k   35  
14 belly na·napə-k   36  
17 liver na-ŋanmaᵐbʷə-k   4, 7  
117 fruit na·-nəŋ   40  
169 year n-up   41  
150 yellow tauya   42  
29 to sniff, smell -aᵐpiaβen   42, 73  
125 salt nə-ŋam   44  
153 big yaŋ̥in   44  
186 you itamʷat pl. 45  
6 road/path suaⁿdəp   47  
56 child neti-k   5  
59 mother mama Address term 5  
137 to blow word info -ep   5  
9 to swim -aiŋ   5, 24  
58 wife pætan   5, 58  
3 right maⁿdip   5, 77  
111 fish nom   51  
44 to hear -ætau   56  
123 to flow -aiah   57  
26 hair word info n-a·nu-k   59  
120 stone kaᵐbiel   6  
168 day nian   6  
22 to fear -akanaŋən   60  
76 to live, be alive -ameŋah   60  
65 rope na-wul   61  
164 good tæwər   61  
19 shoulder nu-eŋa-k   62  
128 sky nanəmahan   63  
100 wing nə-mʷalmʷali-n   66  
67 to sew word info -al̥   67  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
157 thick word info təpʷək   71  
28 to breathe -ameiŋ   73  
71 to stab, pierce -aru   75  
30 mouth no-l̥i-k   76  
11 dust mawulwul   8  
35 to vomit -eoa   8  
49 to lie down word info -amæl̥   8  
46 to see -am̥   80  
144 to burn word info -uan   83  
72 to hit word info -oh   85  
39 to cook word info tamaᵐba   86  
104 fat/grease ne-luaik   86  
147 black taᵐbən   9  
24 head rak kaᵐba   9, 17  
88 to squeeze word info -eβar   90  
181 where? word info hia   91  
5 to walk -aliwuk   97  
33 to laugh -alah   97  
80 to split word info -an̥təp   98  
185 we word info itmat pl. excl. E  
185 we word info kitah pl. incl. I  
158 narrow takaku small x  
166 correct, true tetauntip straight x  
186 you itəmlo dl. x  
187 they illo they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: