https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tanna, North

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnn  Glottocode: nort2847 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
118 grass      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
196 to count -afin   26  
74 to kill -ahamnu   1, 58  
123 to flow -aiah   57  
9 to swim -aiŋ   5, 24  
77 to scratch word info -ak   13  
22 to fear -akanaŋən   60  
33 to laugh -alah   97  
66 to tie up, fasten -alis   1, 39  
5 to walk -aliwuk   97  
67 to sew word info -al̥   67  
28 to breathe -ameiŋ   73  
76 to live, be alive -ameŋah   60  
49 to lie down word info -amæl̥   8  
42 to suck -amʷah   25, 57  
46 to see -am̥   80  
64 to say -an   104  
40 to drink -anəm   1, 72  
80 to split word info -an̥təp   98  
8 to turn word info -arair   18  
71 to stab, pierce -aru   75  
21 to think -atæliŋin   19  
94 to throw word info -atəpʷiŋ      
36 to spit -aŋah   14, 83  
51 to sit -aᵐbʷalah      
48 to sleep -aᵐbʷəl   11  
29 to sniff, smell -aᵐpiaβen   42, 73  
35 to vomit -eoa   8  
137 to blow word info -ep   5  
78 to cut, hack word info -ete   1  
88 to squeeze word info -eβar   90  
90 to dig -il   1  
20 to know, be knowledgeable -itun   18  
101 to fly -iŋ   1  
75 to die, be dead -məs   1  
72 to hit word info -oh   85  
95 to fall word info -orin      
89 to hold word info -os   113  
7 to come -ua   25  
144 to burn word info -uan   83  
37 to eat -un   1  
41 to bite -us   1, 60  
69 to hunt word info -wəmærupʷən   11  
34 to cry -æsək   33  
44 to hear -ætau   56  
52 to stand -ætul   2, 57  
145 smoke word info a-ahaniem   2  
54 man/male etman   1, 14  
57 husband etman   17  
181 where? word info hia   91  
183 thou ik   1, 17  
187 they ilat they 1, 75  
187 they illo they (dual) x  
184 he/she in   1, 43  
182 I io   1, 21  
186 you itamʷat pl. 45  
185 we word info itl̥o dl. excl.    
185 we word info itmat pl. excl. E  
186 you itəmlo dl. x  
198 Two word info ka-iu   1  
102 rat kahap   3  
201 Five word info kariləm   1, 14  
203 Seven word info kariləm kaiu      
206 Ten word info kariləm kariləm      
204 Eight word info kariləm kəsəl      
205 Nine word info kariləm kəwet      
202 Six word info kariləm kəčiyah      
155 long word info kayiᵐpamah   14  
120 stone kaᵐbiel   6  
185 we word info kil̥o dl. incl.    
185 we word info kitah pl. incl. I  
197 One word info kičiah   14, 44  
96 dog kuri   7 L
200 Four word info kə-wet   1  
109 mosquito kəmaŋ   1  
199 Three word info kəsəl   1  
108 louse word info kəŋət   1  
127 woods/forest lapən   123  
167 night laᵐbən   1  
43 ear ma-ⁿdalŋa-k   1  
121 sand maklakəl   30  
59 mother mama Address term 5  
2 left mawul   1, 59  
11 dust mawulwul   8  
129 moon mawuŋ   28  
3 right maⁿdip   5, 77  
160 painful, sick misaŋ   1  
97 bird mæniŋmən   1  
136 wind mætaŋ   1, 66  
13 back word info mʷaⁿda-k   35  
130 star mʷoho   13  
99 feather mʷəmei   23  
26 hair word info n-a·nu-k   59  
116 flower n-aŋʷœ-nəŋ   1  
124 sea n-dahai   1  
115 root n-okən nəŋ   2  
169 year n-up   41  
79 stick/wood n-əŋ   1  
18 breast na-ha-k   1  
122 water word info na-hau   2  
4 leg/foot na-lka-k   25  
45 eye na-mta-k   1  
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
131 cloud word info na-pua   16  
63 name na-rŋa-k   1, 18  
65 rope na-wul   61  
17 liver na-ŋanmaᵐbʷə-k   4, 7  
126 lake nahaumaniŋ      
128 sky nanəmahan   63  
119 earth/soil nap-tæn   1, 34  
188 what? word info nara      
162 old word info nata·s      
163 new natui   1  
117 fruit na·-nəŋ   40  
14 belly na·napə-k   36  
170 when? word info naŋahan   1, 43  
1 hand ne-lma-k   1, 64  
104 fat/grease ne-luaik   86  
31 tooth ne-βla-k   1, 35  
25 neck nekitau   107  
56 child neti-k   5  
61 house ni-mʷa   1  
16 intestines ni-sŋa-k   1, 77  
105 tail ni-ᵐbikə-n   1, 31  
168 day nian   6  
30 mouth no-l̥i-k   76  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
135 lightning no-raiᵐbəten   25  
132 fog no-ⁿdop   3  
111 fish nom   51  
19 shoulder nu-eŋa-k   62  
133 rain nu-w̥an   1  
146 ash næ-mtap   1, 73  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
114 leaf nə-mʷali-nəŋ   30  
100 wing nə-mʷalmʷali-n   66  
125 salt nə-ŋam   44  
143 fire nə-ŋam   19  
12 skin nə-βi-k   28  
103 meat/flesh nəwaŋ̥ən   10  
55 woman/female pætan   1, 35  
58 wife pætan   5, 58  
24 head rak kaᵐba   9, 17  
6 road/path suaⁿdəp   47  
152 small takaku   104  
158 narrow takaku small x  
112 rotten word info tamamnamʷet   116  
39 to cook word info tamaᵐba   86  
140 dry word info tamiaŋ   11?  
10 dirty tamkənmək   14  
151 green tamyeməta   1  
141 wet tapʷelek   13  
138 warm word info tarion   1, 98  
149 red tasia      
81 sharp tasila   17  
150 yellow tauya   42  
106 snake taŋalua   14  
156 thin word info taŋeŋe   20  
147 black taᵐbən   9  
142 heavy te*biŋam   30  
166 correct, true tetauntip straight x  
139 cold word info tetaᵐp   29  
165 bad, evil tærat   1  
164 good tæwər   61  
60 father təmʷe-k   1  
157 thick word info təpʷək   71  
148 white təruwun   14  
153 big yaŋ̥in   44  
134 thunder yohor      
27 nose ᵐbaŋ-na#a-k   1, 33  
189 who? word info ᵐpa   1, 30  
23 blood ⁿda-k   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: