https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tanna, North

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnn  Glottocode: nort2847 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash næ-mtap   1, 73  
173 at      
13 back word info mʷaⁿda-k   35  
165 bad, evil tærat   1  
14 belly na·napə-k   36  
176 below      
153 big yaŋ̥in   44  
97 bird mæniŋmən   1  
147 black taᵐbən   9  
23 blood ⁿda-k   1  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
113 branch word info      
18 breast na-ha-k   1  
56 child neti-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info tetaᵐp   29  
166 correct, true tetauntip straight x  
168 day nian   6  
10 dirty tamkənmək   14  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info tamiaŋ   11?  
82 dull, blunt      
11 dust mawulwul   8  
43 ear ma-ⁿdalŋa-k   1  
119 earth/soil nap-tæn   1, 34  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
204 Eight word info kariləm kəsəl      
45 eye na-mta-k   1  
180 far      
104 fat/grease ne-luaik   86  
60 father təmʷe-k   1  
99 feather mʷəmei   23  
208 Fifty word info      
143 fire nə-ŋam   19  
111 fish nom   51  
201 Five word info kariləm   1, 14  
116 flower n-aŋʷœ-nəŋ   1  
132 fog no-ⁿdop   3  
200 Four word info kə-wet   1  
117 fruit na·-nəŋ   40  
164 good tæwər   61  
118 grass      
151 green tamyeməta   1  
26 hair word info n-a·nu-k   59  
1 hand ne-lma-k   1, 64  
184 he/she in   1, 43  
24 head rak kaᵐba   9, 17  
142 heavy te*biŋam   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info      
57 husband etman   17  
182 I io   1, 21  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines ni-sŋa-k   1, 77  
126 lake nahaumaniŋ      
114 leaf nə-mʷali-nəŋ   30  
2 left mawul   1, 59  
4 leg/foot na-lka-k   25  
135 lightning no-raiᵐbəten   25  
17 liver na-ŋanmaᵐbʷə-k   4, 7  
155 long word info kayiᵐpamah   14  
108 louse word info kəŋət   1  
54 man/male etman   1, 14  
103 meat/flesh nəwaŋ̥ən   10  
129 moon mawuŋ   28  
109 mosquito kəmaŋ   1  
59 mother mama Address term 5  
30 mouth no-l̥i-k   76  
63 name na-rŋa-k   1, 18  
158 narrow takaku small x  
179 near      
25 neck nekitau   107  
68 needle      
163 new natui   1  
167 night laᵐbən   1  
205 Nine word info kariləm kəwet      
195 no, not      
27 nose ᵐbaŋ-na#a-k   1, 33  
162 old word info nata·s      
197 One word info kičiah   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick misaŋ   1  
53 person/human being      
133 rain nu-w̥an   1  
102 rat kahap   3  
149 red tasia      
3 right maⁿdip   5, 77  
6 road/path suaⁿdəp   47  
115 root n-okən nəŋ   2  
65 rope na-wul   61  
112 rotten word info tamamnamʷet   116  
125 salt nə-ŋam   44  
121 sand maklakəl   30  
124 sea n-dahai   1  
203 Seven word info kariləm kaiu      
81 sharp tasila   17  
154 short word info      
19 shoulder nu-eŋa-k   62  
161 shy, ashamed      
202 Six word info kariləm kəčiyah      
12 skin nə-βi-k   28  
128 sky nanəmahan   63  
152 small takaku   104  
145 smoke word info a-ahaniem   2  
106 snake taŋalua   14  
110 spider      
130 star mʷoho   13  
79 stick/wood n-əŋ   1  
120 stone kaᵐbiel   6  
105 tail ni-ᵐbikə-n   1, 31  
206 Ten word info kariləm kariləm      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ilat they 1, 75  
187 they illo they (dual) x  
157 thick word info təpʷək   71  
156 thin word info taŋeŋe   20  
177 this      
183 thou ik   1, 17  
199 Three word info kəsəl   1  
134 thunder yohor      
41 to bite -us   1, 60  
137 to blow word info -ep   5  
28 to breathe -ameiŋ   73  
144 to burn word info -uan   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -ua   25  
39 to cook word info tamaᵐba   86  
196 to count -afin   26  
34 to cry -æsək   33  
78 to cut, hack word info -ete   1  
75 to die, be dead -məs   1  
90 to dig -il   1  
50 to dream      
40 to drink -anəm   1, 72  
37 to eat -un   1  
95 to fall word info -orin      
22 to fear -akanaŋən   60  
123 to flow -aiah   57  
101 to fly -iŋ   1  
86 to grow word info      
44 to hear -ætau   56  
171 to hide word info      
72 to hit word info -oh   85  
89 to hold word info -os   113  
69 to hunt word info -wəmærupʷən   11  
74 to kill -ahamnu   1, 58  
20 to know, be knowledgeable -itun   18  
33 to laugh -alah   97  
49 to lie down word info -amæl̥   8  
76 to live, be alive -ameŋah   60  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -an   104  
77 to scratch word info -ak   13  
46 to see -am̥   80  
67 to sew word info -al̥   67  
70 to shoot word info      
51 to sit -aᵐbʷalah      
48 to sleep -aᵐbʷəl   11  
29 to sniff, smell -aᵐpiaβen   42, 73  
36 to spit -aŋah   14, 83  
80 to split word info -an̥təp   98  
88 to squeeze word info -eβar   90  
71 to stab, pierce -aru   75  
52 to stand -ætul   2, 57  
73 to steal      
42 to suck -amʷah   25, 57  
87 to swell word info      
9 to swim -aiŋ   5, 24  
21 to think -atæliŋin   19  
94 to throw word info -atəpʷiŋ      
66 to tie up, fasten -alis   1, 39  
8 to turn word info -arair   18  
35 to vomit -eoa   8  
5 to walk -aliwuk   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
31 tooth ne-βla-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ka-iu   1  
138 warm word info tarion   1, 98  
122 water word info na-hau   2  
185 we word info kitah pl. incl. I  
185 we word info itmat pl. excl. E  
185 we word info kil̥o dl. incl.    
185 we word info itl̥o dl. excl.    
141 wet tapʷelek   13  
188 what? word info nara      
170 when? word info naŋahan   1, 43  
181 where? word info hia   91  
148 white təruwun   14  
189 who? word info ᵐpa   1, 30  
159 wide      
58 wife pætan   5, 58  
136 wind mætaŋ   1, 66  
100 wing nə-mʷalmʷali-n   66  
55 woman/female pætan   1, 35  
127 woods/forest lapən   123  
107 worm (earthworm)      
169 year n-up   41  
150 yellow tauya   42  
186 you itamʷat pl. 45  
186 you itəmlo dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: