https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tanna, North

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnn  Glottocode: nort2847 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ne-lma-k   1, 64  
2 left mawul   1, 59  
3 right maⁿdip   5, 77  
4 leg/foot na-lka-k   25  
5 to walk -aliwuk   97  
6 road/path suaⁿdəp   47  
7 to come -ua   25  
8 to turn word info -arair   18  
9 to swim -aiŋ   5, 24  
10 dirty tamkənmək   14  
11 dust mawulwul   8  
12 skin nə-βi-k   28  
13 back word info mʷaⁿda-k   35  
14 belly na·napə-k   36  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
16 intestines ni-sŋa-k   1, 77  
17 liver na-ŋanmaᵐbʷə-k   4, 7  
18 breast na-ha-k   1  
19 shoulder nu-eŋa-k   62  
20 to know, be knowledgeable -itun   18  
21 to think -atæliŋin   19  
22 to fear -akanaŋən   60  
23 blood ⁿda-k   1  
24 head rak kaᵐba   9, 17  
25 neck nekitau   107  
26 hair word info n-a·nu-k   59  
27 nose ᵐbaŋ-na#a-k   1, 33  
28 to breathe -ameiŋ   73  
29 to sniff, smell -aᵐpiaβen   42, 73  
30 mouth no-l̥i-k   76  
31 tooth ne-βla-k   1, 35  
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
33 to laugh -alah   97  
34 to cry -æsək   33  
35 to vomit -eoa   8  
36 to spit -aŋah   14, 83  
37 to eat -un   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info tamaᵐba   86  
40 to drink -anəm   1, 72  
41 to bite -us   1, 60  
42 to suck -amʷah   25, 57  
43 ear ma-ⁿdalŋa-k   1  
44 to hear -ætau   56  
45 eye na-mta-k   1  
46 to see -am̥   80  
47 to yawn      
48 to sleep -aᵐbʷəl   11  
49 to lie down word info -amæl̥   8  
50 to dream      
51 to sit -aᵐbʷalah      
52 to stand -ætul   2, 57  
53 person/human being      
54 man/male etman   1, 14  
55 woman/female pætan   1, 35  
56 child neti-k   5  
57 husband etman   17  
58 wife pætan   5, 58  
59 mother mama Address term 5  
60 father təmʷe-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name na-rŋa-k   1, 18  
64 to say -an   104  
65 rope na-wul   61  
66 to tie up, fasten -alis   1, 39  
67 to sew word info -al̥   67  
68 needle      
69 to hunt word info -wəmærupʷən   11  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -aru   75  
72 to hit word info -oh   85  
73 to steal      
74 to kill -ahamnu   1, 58  
75 to die, be dead -məs   1  
76 to live, be alive -ameŋah   60  
77 to scratch word info -ak   13  
78 to cut, hack word info -ete   1  
79 stick/wood n-əŋ   1  
80 to split word info -an̥təp   98  
81 sharp tasila   17  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -eβar   90  
89 to hold word info -os   113  
90 to dig -il   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -atəpʷiŋ      
95 to fall word info -orin      
96 dog kuri   7 L
97 bird mæniŋmən   1  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
99 feather mʷəmei   23  
100 wing nə-mʷalmʷali-n   66  
101 to fly -iŋ   1  
102 rat kahap   3  
103 meat/flesh nəwaŋ̥ən   10  
104 fat/grease ne-luaik   86  
105 tail ni-ᵐbikə-n   1, 31  
106 snake taŋalua   14  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kəŋət   1  
109 mosquito kəmaŋ   1  
110 spider      
111 fish nom   51  
112 rotten word info tamamnamʷet   116  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷali-nəŋ   30  
115 root n-okən nəŋ   2  
116 flower n-aŋʷœ-nəŋ   1  
117 fruit na·-nəŋ   40  
118 grass      
119 earth/soil nap-tæn   1, 34  
120 stone kaᵐbiel   6  
121 sand maklakəl   30  
122 water word info na-hau   2  
123 to flow -aiah   57  
124 sea n-dahai   1  
125 salt nə-ŋam   44  
126 lake nahaumaniŋ      
127 woods/forest lapən   123  
128 sky nanəmahan   63  
129 moon mawuŋ   28  
130 star mʷoho   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog no-ⁿdop   3  
133 rain nu-w̥an   1  
134 thunder yohor      
135 lightning no-raiᵐbəten   25  
136 wind mætaŋ   1, 66  
137 to blow word info -ep   5  
138 warm word info tarion   1, 98  
139 cold word info tetaᵐp   29  
140 dry word info tamiaŋ   11?  
141 wet tapʷelek   13  
142 heavy te*biŋam   30  
143 fire nə-ŋam   19  
144 to burn word info -uan   83  
145 smoke word info a-ahaniem   2  
146 ash næ-mtap   1, 73  
147 black taᵐbən   9  
148 white təruwun   14  
149 red tasia      
150 yellow tauya   42  
151 green tamyeməta   1  
152 small takaku   104  
153 big yaŋ̥in   44  
154 short word info      
155 long word info kayiᵐpamah   14  
156 thin word info taŋeŋe   20  
157 thick word info təpʷək   71  
158 narrow takaku small x  
159 wide      
160 painful, sick misaŋ   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info nata·s      
163 new natui   1  
164 good tæwər   61  
165 bad, evil tærat   1  
166 correct, true tetauntip straight x  
167 night laᵐbən   1  
168 day nian   6  
169 year n-up   41  
170 when? word info naŋahan   1, 43  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info hia   91  
182 I io   1, 21  
183 thou ik   1, 17  
184 he/she in   1, 43  
185 we word info kitah pl. incl. I  
185 we word info itmat pl. excl. E  
185 we word info kil̥o dl. incl.    
185 we word info itl̥o dl. excl.    
186 you itamʷat pl. 45  
186 you itəmlo dl. x  
187 they ilat they 1, 75  
187 they illo they (dual) x  
188 what? word info nara      
189 who? word info ᵐpa   1, 30  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count -afin   26  
197 One word info kičiah   14, 44  
198 Two word info ka-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info kə-wet   1  
201 Five word info kariləm   1, 14  
202 Six word info kariləm kəčiyah      
203 Seven word info kariləm kaiu      
204 Eight word info kariləm kəsəl      
205 Nine word info kariləm kəwet      
206 Ten word info kariləm kariləm      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: