https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Port Sandwich

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:psw  Glottocode: port1285 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
138 warm word info      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
34 to cry -is   66  
64 to say -kae   119  
77 to scratch word info -kalumʷi   59  
69 to hunt word info -kau   77  
101 to fly -kuᵐbaɣ   14, 78  
35 to vomit -lü   8  
29 to sniff, smell -lŋon-nanaᵐbon   42, 62  
44 to hear -lŋoni   1  
20 to know, be knowledgeable -lᵐbai   80  
33 to laugh -man   51  
21 to think -mitˢe   13, 72?  
22 to fear -mæraɣ   1  
75 to die, be dead -mætˢ   1  
144 to burn word info -pani   83  
48 to sleep -patˢ   86  
49 to lie down word info -patˢ   62  
196 to count -pei   70  
36 to spit -pue   35, 86, 96  
94 to throw word info -pʷirtˢini   90?  
40 to drink -risi      
46 to see -risi   14, 94  
76 to live, be alive -roɣ   25  
71 to stab, pierce -sari   14  
67 to sew word info -sasaⁿdʳ   62  
66 to tie up, fasten -taɣini   90  
51 to sit -taⁿdʳ   84  
80 to split word info -tepai   4, 6  
95 to fall word info -teɣ   95  
74 to kill -tiᵐbʷe      
52 to stand -tül   2, 69  
78 to cut, hack word info -tˢaβi   40  
42 to suck -tˢumʷi   51  
123 to flow -čie      
28 to breathe -ŋaᵐbos   59  
9 to swim -ŋioŋ   84  
37 to eat -ɣan   1  
41 to bite -ɣatˢi   1, 55  
90 to dig -ɣiri   1  
5 to walk -βan   2  
7 to come -βanim   1, 23  
89 to hold word info -βaβi      
88 to squeeze word info -βusi   18, 71  
137 to blow word info -βuβi   4  
72 to hit word info -βⁿdari      
54 man/male arar   14, 90  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
81 sharp e-kan   14  
160 painful, sick e-masaɣ   1  
142 heavy e-meatˢ   33  
141 wet e-mim   36  
140 dry word info e-mæmæs   11  
39 to cook word info e-mænun   110, 111  
156 thin word info e-mænβiniβ   1  
157 thick word info e-mæruru   3  
158 narrow e-nœr straight x  
201 Five word info e-rim   1  
199 Three word info e-rœi   1  
165 bad, evil e-saᵐb   41  
139 cold word info e-süsüs   98  
198 Two word info e-ü   1  
200 Four word info e-βatˢ   1, 65  
163 new e-βeβeu   1  
164 good e-βoi   108  
166 correct, true e-βoi good X  
162 old word info e-βɣiβur   117  
155 long word info e-ᵐbeaβ   16  
112 rotten word info e-ᵐbo   52  
153 big e-ᵐbʷau   50  
151 green ekinatˢ   8?  
205 Nine word info emoɣo-patˢ   20  
204 Eight word info emoɣo-rœi   11, 7  
203 Seven word info emoɣœ   14  
202 Six word info emut-sukai   29  
185 we word info enamü dl. excl.    
206 Ten word info esəŋeaβ   5  
150 yellow eŋœwaŋ   9  
59 mother ina   1  
182 I inau   1, 21, 22  
104 fat/grease kanoɣ   77  
152 small kekei   78  
100 wing koᵐbœa-n   1, 12  
127 woods/forest laᵐbœm   100  
96 dog lipax   29  
167 night ləmariŋ   65  
45 eye mara   1  
13 back word info maⁿdʳu-ŋ   35  
32 tongue memæ   7, 41  
98 egg meⁿdʳeᵐburuβ   1, 66  
118 grass meⁿdʳœβ   75  
11 dust mʷasiaβ   1, 102  
146 ash mʷasiaβ   1, 76  
130 star mʷačoi   13  
132 fog mʷeⁿdʳeu   3, 12?  
61 house na-im   1  
111 fish na-iɣ   1  
97 bird na-man   1  
17 liver na-mʷamʷ   7  
106 snake na-mʷar   12  
128 sky na-mʷaβ   63  
109 mosquito na-nam   1  
121 sand na-on   1  
119 earth/soil na-ran   1  
124 sea na-ras   1  
12 skin na-ruɣer   72  
133 rain na-us   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
65 rope na-ɣo   25  
108 louse word info na-ɣur   1  
135 lightning na-βieβi   80  
168 day na-ᵐboŋ   16  
169 year na-ⁿdʳam   30  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
184 he/she nai   1, 6  
185 we word info namite pl. excl. E  
136 wind ne-an   1, 77  
120 stone ne-βar   1  
188 what? word info ni-saβa   1  
114 leaf nu-kai   49  
25 neck nua-ŋ   18  
122 water word info nœ-ai   2  
6 road/path puse   1?  
148 white pɣapoɣ   11  
60 father rama-ŋ   1  
55 woman/female raᵐbaiɣ   78  
58 wife raᵐbaiɣ   60  
4 leg/foot rie-ŋ   37  
31 tooth riβa   1, 35  
56 child ruare   70  
18 breast susu-ŋ   1  
57 husband sœa-ŋ   2  
3 right ta-ɣaβoi   57  
2 left tə-mʷaer   1, 59  
197 One word info tˢika   42  
115 root tˢɣiɣer   2  
183 thou xaiŋ   1, 17, 26  
53 person/human being xaratˢika   57?  
189 who? word info xase   1, 43  
187 they xaü they (dual) x  
134 thunder xuβe   2, 15  
16 intestines čine-ŋ   1  
116 flower čiᵑgau   1?  
170 when? word info ŋais   1, 24  
27 nose ŋunusa   1, 58  
186 you ɣamite pl. 1, 13  
186 you ɣamü dl. x  
102 rat ɣasuβ   3  
187 they ɣate they 69, 41  
63 name ɣisa-ŋ   1, 35  
117 fruit βaɣer   1, 26, 38  
1 hand βea-ŋ   16, 72  
103 meat/flesh βisɔɣ   10  
99 feather βuɣer   1, 63  
26 hair word info βuɣera-ᵐbaru   31, 60?  
131 cloud word info ᵐbanuᵐbʷan   1, 91, 92  
19 shoulder ᵐbaroβosa-ŋ   65, 71  
24 head ᵐbaru-ŋ   9  
145 smoke word info ᵐbasu-ɣaᵐb   2, 75  
129 moon ᵐbači   6  
30 mouth ᵐbaŋa   41  
10 dirty ᵐbrœmœr black 97  
147 black ᵐbrœmœr      
149 red ᵐbsiᵐbis   93  
15 bone ᵐbuleᵐbul   58  
14 belly ᵐbɣaβu-ŋ   66  
83 to work word info ᵑgasian   9  
105 tail ᵑgeɣer   63  
43 ear ⁿdariŋa   1, 40  
185 we word info ⁿdʳate pl. incl. I  
185 we word info ⁿdʳaü dl. incl.    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: