https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Avok)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: houa1234 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-βie ᵑk   16, 72  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right ti-ɣaβoi   57  
4 leg/foot na-rie-ᵑk   37  
5 to walk -βanβan   2  
6 road/path nə-meriše   49  
7 to come -βami   1, 23  
8 to turn word info -ᵐpæir   44  
9 to swim -lœlœs   8  
10 dirty ᵐbʷiŋal   69  
11 dust mʷasiaβ   1, 102  
12 skin na-ɣuniᵐbu-ᵑk   28, 71  
13 back word info maⁿdʳə-ᵑk   35  
14 belly na-ᵐbəɣaβu-ᵑk   66  
15 bone ᵐbuleᵐbun   58  
16 intestines na-čena-ᵑk   1  
17 liver na-mʷaᵐb   7  
18 breast na-susu-ᵑk   1  
19 shoulder nə-ᵐbʷaβosə-ᵑk   65, 71  
20 to know, be knowledgeable -rəsləke   99  
21 to think -nau   16  
22 to fear -marax   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbʷari-ᵑk   9  
25 neck na-ɣalua-ᵑk   102  
26 hair word info na-siβu   31, 33  
27 nose na-xunsu-ᵑk   1, 58, 89  
28 to breathe -suŋaβuŋaβ   69  
29 to sniff, smell -pæloŋ-naᵐbon   42, 62  
30 mouth ᵐbʷaŋo-ᵑk   41  
31 tooth na-rβo-ᵑk   1, 35  
32 tongue melwa-ᵑk   7, 42  
33 to laugh -men   51  
34 to cry -raŋ   1  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -pule   35, 86, 96  
37 to eat -xan   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info ŋo-βæn   21  
40 to drink -mün   1, 73  
41 to bite -xači   1, 55  
42 to suck -čumčumʷi   51  
43 ear ⁿdarŋa-ᵑk   1, 40  
44 to hear -paloŋni   1, 72, 73  
45 eye mara-ᵑk   1  
46 to see -rsi   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -pač   86  
49 to lie down word info -teaxβipən      
50 to dream      
51 to sit -teⁿdʳ   84  
52 to stand -selaᵑk   56?  
53 person/human being      
54 man/male na-ren   76  
55 woman/female pənaɣewu   103  
56 child naru-ᵑk   5  
57 husband asuo-ᵑk   2  
58 wife na-pənaɣewu   65  
59 mother ana-ᵑk   50  
60 father rama-ᵑk   1  
61 house na-leim   1  
62 thatch/roof      
63 name na-rsa-ᵑk   1, 18  
64 to say -uč   121  
65 rope na-xau   25  
66 to tie up, fasten -tatax   90  
67 to sew word info -sasaⁿdʳ   62  
68 needle      
69 to hunt word info -ⁿdʳoŋi   66  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -sari   14  
72 to hit word info -tamsi   88  
73 to steal      
74 to kill -tamsi   64  
75 to die, be dead -mæč   1  
76 to live, be alive -mawur   1, 76  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
79 stick/wood na-ɣai   1  
80 to split word info -čapoi   4, 6  
81 sharp ŋo-kan   14  
82 dull, blunt      
83 to work word info oᵑgas   9  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -ᵐbusni   18, 71  
89 to hold word info -taᵑgu   93  
90 to dig -xori   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -ᵐbʷulne   30?  
95 to fall word info -teɣ   95  
96 dog na-lipax   29  
97 bird na-man   1  
98 egg nataβriman man = bird 65  
99 feather na-čenə-n   41, 1  
100 wing na-βie-n   1, 12  
101 to fly -miex   27  
102 rat na-ɣasu   3  
103 meat/flesh na-βsox   10  
104 fat/grease no-kanok   77  
105 tail ᵑgexər   63  
106 snake na-mʷər   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info na-ɣur   1  
109 mosquito na-nam   1  
110 spider      
111 fish na-ieɣ   1  
112 rotten word info ŋo-mom   51  
113 branch word info      
114 leaf nu-xur   8  
115 root na-ritˢəɣur   2, 41  
116 flower na-pœsi-ɣai   53  
117 fruit na-pʷarɣur   1  
118 grass meⁿdœβ   75  
119 earth/soil na-ran   1  
120 stone na-βar   1  
121 sand na-ᵐbaŋan   1, 80  
122 water word info nu-woi   2  
123 to flow -ioβ   58  
124 sea na-ras   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest le-ɣaiɣai   2, 87  
128 sky na-mʷaβ   63  
129 moon na-ɣaᵐbači   6  
130 star mači   13  
131 cloud word info maroᵑk   34  
132 fog na-mapkas   3, 12, 32  
133 rain na-wus   1  
134 thunder orβe   2, 15  
135 lightning nə-kaᵐbil   26, 70, 71  
136 wind ᵐbʷa-rieŋ   1, 77  
137 to blow word info -βuβʷi   4  
138 warm word info ŋo-sisüs   89  
139 cold word info sisüs   98  
140 dry word info memes   11  
141 wet mœčmœč   35  
142 heavy mieč   33  
143 fire na-ɣaᵐp   19  
144 to burn word info -pani   83  
145 smoke word info ᵐbʷaso-ɣaᵐp   2, 75  
146 ash mʷasiaβ   1, 76  
147 black məremer   1  
148 white pəɣapoɣ   11  
149 red paŋpaŋ   91  
150 yellow o-yaŋiaŋ   9  
151 green kəčkəčən   8  
152 small kekei   78  
153 big mo-ᵐbʷau   50  
154 short word info      
155 long word info ᵐbieβ   16  
156 thin word info maniβenəβ   1  
157 thick word info mærur   3  
158 narrow amerise      
159 wide      
160 painful, sick mæsax   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info mansu-ruai   1  
163 new ŋo-βeβeu   1  
164 good ŋo-βoi   108  
165 bad, evil ŋo-saᵐp   41  
166 correct, true ŋo-nœr straight x  
167 night timaroŋ   65  
168 day na-ᵐboŋ   16  
169 year na-ⁿdʳam   30  
170 when? word info nəsaβ ᵐboŋ      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near pœrčaᵑk   94  
180 far ačœⁿdʳ   72  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
183 thou xaiᵑk   1, 17, 26  
184 he/she aŋai   1, 6  
185 we word info ⁿdato pl. incl. I  
185 we word info namto pl. excl. E  
185 we word info ⁿdaru dl. incl.    
185 we word info namru dl. excl.    
186 you xamto pl. 1, 13, 32  
186 you xamru dl. x  
187 they eto they 69, 41  
187 they eru they (dual) x  
188 what? word info i-saβi   1  
189 who? word info asi   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info iᵑgeᵐbiβan   69  
195 no, not      
196 to count -pepiax   71  
197 One word info čəkai   42  
198 Two word info ŋo-ru   1  
199 Three word info ŋo-rœr   1  
200 Four word info ŋo-βač   1, 65  
201 Five word info ŋo-rəm   1  
202 Six word info ŋə-meɣ-čəkai   29  
203 Seven word info ŋə-meɣu-ru   14, 2  
204 Eight word info ŋəmeɣo-rœr   11, 7  
205 Nine word info meɣo-pæč   20  
206 Ten word info səŋaβur   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: