https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Avok)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: houa1234 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
49 to lie down word info -teaxβipən      
158 narrow amerise      
170 when? word info nəsaβ ᵐboŋ      
185 we word info ⁿdaru dl. incl.    
185 we word info namru dl. excl.    
16 intestines na-čena-ᵑk   1  
18 breast na-susu-ᵑk   1  
22 to fear -marax   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
34 to cry -raŋ   1  
37 to eat -xan   1  
45 eye mara-ᵑk   1  
60 father rama-ᵑk   1  
61 house na-leim   1  
75 to die, be dead -mæč   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
90 to dig -xori   1  
97 bird na-man   1  
108 louse word info na-ɣur   1  
109 mosquito na-nam   1  
111 fish na-ieɣ   1  
117 fruit na-pʷarɣur   1  
119 earth/soil na-ran   1  
120 stone na-βar   1  
124 sea na-ras   1  
133 rain na-wus   1  
147 black məremer   1  
156 thin word info maniβenəβ   1  
160 painful, sick mæsax   1  
162 old word info mansu-ruai   1  
163 new ŋo-βeβeu   1  
188 what? word info i-saβi   1  
189 who? word info asi   1  
198 Two word info ŋo-ru   1  
199 Three word info ŋo-rœr   1  
201 Five word info ŋo-rəm   1  
100 wing na-βie-n   1, 12  
183 thou xaiᵑk   1, 17, 26  
7 to come -βami   1, 23  
43 ear ⁿdarŋa-ᵑk   1, 40  
41 to bite -xači   1, 55  
44 to hear -paloŋni   1, 72, 73  
76 to live, be alive -mawur   1, 76  
136 wind ᵐbʷa-rieŋ   1, 77  
121 sand na-ᵐbaŋan   1, 80  
11 dust mʷasiaβ   1, 102  
186 you xamto pl. 1, 13, 32  
63 name na-rsa-ᵑk   1, 18  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
31 tooth na-rβo-ᵑk   1, 35  
27 nose na-xunsu-ᵑk   1, 58, 89  
2 left ti-mʷair   1, 59  
184 he/she aŋai   1, 6  
200 Four word info ŋo-βač   1, 65  
40 to drink -mün   1, 73  
146 ash mʷasiaβ   1, 76  
103 meat/flesh na-βsox   10  
25 neck na-ɣalua-ᵑk   102  
55 woman/female pənaɣewu   103  
164 good ŋo-βoi   108  
140 dry word info memes   11  
148 white pəɣapoɣ   11  
204 Eight word info ŋəmeɣo-rœr   11, 7  
106 snake na-mʷər   12  
64 to say -uč   121  
130 star mači   13  
71 to stab, pierce -sari   14  
81 sharp ŋo-kan   14  
203 Seven word info ŋə-meɣu-ru   14, 2  
46 to see -rsi   14, 94  
21 to think -nau   16  
155 long word info ᵐbieβ   16  
168 day na-ᵐboŋ   16  
1 hand na-βie ᵑk   16, 72  
88 to squeeze word info -ᵐbusni   18, 71  
143 fire na-ɣaᵐp   19  
5 to walk -βanβan   2  
57 husband asuo-ᵑk   2  
122 water word info nu-woi   2  
134 thunder orβe   2, 15  
115 root na-ritˢəɣur   2, 41  
145 smoke word info ᵐbʷaso-ɣaᵐp   2, 75  
127 woods/forest le-ɣaiɣai   2, 87  
205 Nine word info meɣo-pæč   20  
39 to cook word info ŋo-βæn   21  
65 rope na-xau   25  
135 lightning nə-kaᵐbil   26, 70, 71  
101 to fly -miex   27  
12 skin na-ɣuniᵐbu-ᵑk   28, 71  
96 dog na-lipax   29  
202 Six word info ŋə-meɣ-čəkai   29  
102 rat na-ɣasu   3  
157 thick word info mærur   3  
132 fog na-mapkas   3, 12, 32  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
169 year na-ⁿdʳam   30  
94 to throw word info -ᵐbʷulne   30?  
26 hair word info na-siβu   31, 33  
142 heavy mieč   33  
131 cloud word info maroᵑk   34  
13 back word info maⁿdʳə-ᵑk   35  
141 wet mœčmœč   35  
36 to spit -pule   35, 86, 96  
4 leg/foot na-rie-ᵑk   37  
137 to blow word info -βuβʷi   4  
80 to split word info -čapoi   4, 6  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
30 mouth ᵐbʷaŋo-ᵑk   41  
165 bad, evil ŋo-saᵐp   41  
99 feather na-čenə-n   41, 1  
197 One word info čəkai   42  
29 to sniff, smell -pæloŋ-naᵐbon   42, 62  
8 to turn word info -ᵐpæir   44  
6 road/path nə-meriše   49  
56 child naru-ᵑk   5  
206 Ten word info səŋaβur   5  
59 mother ana-ᵑk   50  
153 big mo-ᵐbʷau   50  
33 to laugh -men   51  
42 to suck -čumčumʷi   51  
112 rotten word info ŋo-mom   51  
116 flower na-pœsi-ɣai   53  
52 to stand -selaᵑk   56?  
3 right ti-ɣaβoi   57  
15 bone ᵐbuleᵐbun   58  
123 to flow -ioβ   58  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
129 moon na-ɣaᵐbači   6  
67 to sew word info -sasaⁿdʳ   62  
105 tail ᵑgexər   63  
128 sky na-mʷaβ   63  
74 to kill -tamsi   64  
58 wife na-pənaɣewu   65  
98 egg nataβriman man = bird 65  
167 night timaroŋ   65  
19 shoulder nə-ᵐbʷaβosə-ᵑk   65, 71  
14 belly na-ᵐbəɣaβu-ᵑk   66  
69 to hunt word info -ⁿdʳoŋi   66  
10 dirty ᵐbʷiŋal   69  
28 to breathe -suŋaβuŋaβ   69  
194 how? word info iᵑgeᵐbiβan   69  
187 they eto they 69, 41  
17 liver na-mʷaᵐb   7  
32 tongue melwa-ᵑk   7, 42  
196 to count -pepiax   71  
180 far ačœⁿdʳ   72  
118 grass meⁿdœβ   75  
54 man/male na-ren   76  
104 fat/grease no-kanok   77  
152 small kekei   78  
9 to swim -lœlœs   8  
35 to vomit -lu   8  
114 leaf nu-xur   8  
151 green kəčkəčən   8  
144 to burn word info -pani   83  
51 to sit -teⁿdʳ   84  
48 to sleep -pač   86  
72 to hit word info -tamsi   88  
138 warm word info ŋo-sisüs   89  
24 head ᵐbʷari-ᵑk   9  
83 to work word info oᵑgas   9  
150 yellow o-yaŋiaŋ   9  
66 to tie up, fasten -tatax   90  
149 red paŋpaŋ   91  
89 to hold word info -taᵑgu   93  
179 near pœrčaᵑk   94  
95 to fall word info -teɣ   95  
139 cold word info sisüs   98  
20 to know, be knowledgeable -rəsləke   99  
185 we word info namto pl. excl. E  
185 we word info ⁿdato pl. incl. I  
166 correct, true ŋo-nœr straight x  
186 you xamru dl. x  
187 they eru they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: