https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Avok)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: houa1234 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash mʷasiaβ   1, 76  
173 at      
13 back word info maⁿdʳə-ᵑk   35  
165 bad, evil ŋo-saᵐp   41  
14 belly na-ᵐbəɣaβu-ᵑk   66  
176 below      
153 big mo-ᵐbʷau   50  
97 bird na-man   1  
147 black məremer   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
15 bone ᵐbuleᵐbun   58  
113 branch word info      
18 breast na-susu-ᵑk   1  
56 child naru-ᵑk   5  
131 cloud word info maroᵑk   34  
139 cold word info sisüs   98  
166 correct, true ŋo-nœr straight x  
168 day na-ᵐboŋ   16  
10 dirty ᵐbʷiŋal   69  
96 dog na-lipax   29  
140 dry word info memes   11  
82 dull, blunt      
11 dust mʷasiaβ   1, 102  
43 ear ⁿdarŋa-ᵑk   1, 40  
119 earth/soil na-ran   1  
98 egg nataβriman man = bird 65  
204 Eight word info ŋəmeɣo-rœr   11, 7  
45 eye mara-ᵑk   1  
180 far ačœⁿdʳ   72  
104 fat/grease no-kanok   77  
60 father rama-ᵑk   1  
99 feather na-čenə-n   41, 1  
208 Fifty word info      
143 fire na-ɣaᵐp   19  
111 fish na-ieɣ   1  
201 Five word info ŋo-rəm   1  
116 flower na-pœsi-ɣai   53  
132 fog na-mapkas   3, 12, 32  
200 Four word info ŋo-βač   1, 65  
117 fruit na-pʷarɣur   1  
164 good ŋo-βoi   108  
118 grass meⁿdœβ   75  
151 green kəčkəčən   8  
26 hair word info na-siβu   31, 33  
1 hand na-βie ᵑk   16, 72  
184 he/she aŋai   1, 6  
24 head ᵐbʷari-ᵑk   9  
142 heavy mieč   33  
61 house na-leim   1  
194 how? word info iᵑgeᵐbiβan   69  
57 husband asuo-ᵑk   2  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines na-čena-ᵑk   1  
126 lake      
114 leaf nu-xur   8  
2 left ti-mʷair   1, 59  
4 leg/foot na-rie-ᵑk   37  
135 lightning nə-kaᵐbil   26, 70, 71  
17 liver na-mʷaᵐb   7  
155 long word info ᵐbieβ   16  
108 louse word info na-ɣur   1  
54 man/male na-ren   76  
103 meat/flesh na-βsox   10  
129 moon na-ɣaᵐbači   6  
109 mosquito na-nam   1  
59 mother ana-ᵑk   50  
30 mouth ᵐbʷaŋo-ᵑk   41  
63 name na-rsa-ᵑk   1, 18  
158 narrow amerise      
179 near pœrčaᵑk   94  
25 neck na-ɣalua-ᵑk   102  
68 needle      
163 new ŋo-βeβeu   1  
167 night timaroŋ   65  
205 Nine word info meɣo-pæč   20  
195 no, not      
27 nose na-xunsu-ᵑk   1, 58, 89  
162 old word info mansu-ruai   1  
197 One word info čəkai   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mæsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-wus   1  
102 rat na-ɣasu   3  
149 red paŋpaŋ   91  
3 right ti-ɣaβoi   57  
6 road/path nə-meriše   49  
115 root na-ritˢəɣur   2, 41  
65 rope na-xau   25  
112 rotten word info ŋo-mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbaŋan   1, 80  
124 sea na-ras   1  
203 Seven word info ŋə-meɣu-ru   14, 2  
81 sharp ŋo-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder nə-ᵐbʷaβosə-ᵑk   65, 71  
161 shy, ashamed      
202 Six word info ŋə-meɣ-čəkai   29  
12 skin na-ɣuniᵐbu-ᵑk   28, 71  
128 sky na-mʷaβ   63  
152 small kekei   78  
145 smoke word info ᵐbʷaso-ɣaᵐp   2, 75  
106 snake na-mʷər   12  
110 spider      
130 star mači   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone na-βar   1  
105 tail ᵑgexər   63  
206 Ten word info səŋaβur   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they eto they 69, 41  
187 they eru they (dual) x  
157 thick word info mærur   3  
156 thin word info maniβenəβ   1  
177 this      
183 thou xaiᵑk   1, 17, 26  
199 Three word info ŋo-rœr   1  
134 thunder orβe   2, 15  
41 to bite -xači   1, 55  
137 to blow word info -βuβʷi   4  
28 to breathe -suŋaβuŋaβ   69  
144 to burn word info -pani   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -βami   1, 23  
39 to cook word info ŋo-βæn   21  
196 to count -pepiax   71  
34 to cry -raŋ   1  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
75 to die, be dead -mæč   1  
90 to dig -xori   1  
50 to dream      
40 to drink -mün   1, 73  
37 to eat -xan   1  
95 to fall word info -teɣ   95  
22 to fear -marax   1  
123 to flow -ioβ   58  
101 to fly -miex   27  
86 to grow word info      
44 to hear -paloŋni   1, 72, 73  
171 to hide word info      
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -taᵑgu   93  
69 to hunt word info -ⁿdʳoŋi   66  
74 to kill -tamsi   64  
20 to know, be knowledgeable -rəsləke   99  
33 to laugh -men   51  
49 to lie down word info -teaxβipən      
76 to live, be alive -mawur   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -uč   121  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
46 to see -rsi   14, 94  
67 to sew word info -sasaⁿdʳ   62  
70 to shoot word info      
51 to sit -teⁿdʳ   84  
48 to sleep -pač   86  
29 to sniff, smell -pæloŋ-naᵐbon   42, 62  
36 to spit -pule   35, 86, 96  
80 to split word info -čapoi   4, 6  
88 to squeeze word info -ᵐbusni   18, 71  
71 to stab, pierce -sari   14  
52 to stand -selaᵑk   56?  
73 to steal      
42 to suck -čumčumʷi   51  
87 to swell word info      
9 to swim -lœlœs   8  
21 to think -nau   16  
94 to throw word info -ᵐbʷulne   30?  
66 to tie up, fasten -tatax   90  
8 to turn word info -ᵐpæir   44  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -βanβan   2  
83 to work word info oᵑgas   9  
47 to yawn      
32 tongue melwa-ᵑk   7, 42  
31 tooth na-rβo-ᵑk   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ŋo-ru   1  
138 warm word info ŋo-sisüs   89  
122 water word info nu-woi   2  
185 we word info ⁿdato pl. incl. I  
185 we word info namto pl. excl. E  
185 we word info ⁿdaru dl. incl.    
185 we word info namru dl. excl.    
141 wet mœčmœč   35  
188 what? word info i-saβi   1  
170 when? word info nəsaβ ᵐboŋ      
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
148 white pəɣapoɣ   11  
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife na-pənaɣewu   65  
136 wind ᵐbʷa-rieŋ   1, 77  
100 wing na-βie-n   1, 12  
55 woman/female pənaɣewu   103  
127 woods/forest le-ɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm)      
169 year na-ⁿdʳam   30  
150 yellow o-yaŋiaŋ   9  
186 you xamto pl. 1, 13, 32  
186 you xamru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: