https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Whitesands (Loniel)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnp  Glottocode: whit1269 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-l̥ma-k   1, 64  
2 left moul   1, 59  
3 right maru   5, 77  
4 leg/foot na-lka-k   25  
5 to walk -aliwak   97  
6 road/path suaru   47  
7 to come -uæ   25  
8 to turn word info -ahulin   123  
9 to swim -eai   5, 24  
10 dirty tapən   54  
11 dust nə-mʷaulul   8  
12 skin nosə-k   73  
13 back word info na-mta-k   35  
14 belly na-rfwa-k   36  
15 bone nə-kilkili-k   7  
16 intestines ni-siŋa-k   1, 77  
17 liver na-ŋanmʷapʷu-k   4, 7  
18 breast raha-k   1  
19 shoulder na-weŋa-k   62  
20 to know, be knowledgeable -ar̥un   18  
21 to think niki-k t-iti   75  
22 to fear -aŋən   60  
23 blood nə-ra-k   1  
24 head rakapʷa   9, 17  
25 neck nektawi   107  
26 hair word info na-wanu-k   59  
27 nose nə-pʷaŋ-na#a-k   1, 33  
28 to breathe -eahaŋ   15  
29 to sniff, smell -apin   42, 73  
30 mouth no-l̥i-k   76  
31 tooth na-l̥œ-k   1, 35  
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
33 to laugh -alæh   97  
34 to cry -eau   24  
35 to vomit -ewa   8  
36 to spit -aŋah   14, 83  
37 to eat -un   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info napʷa   86  
40 to drink -amnəm   1, 72  
41 to bite -us   1, 60  
42 to suck -arəm      
43 ear nu-ma-tælŋa-k   1  
44 to hear -atau   56  
45 eye na-mta-k   1  
46 to see -eruh   81  
47 to yawn      
48 to sleep -apʷəli   11  
49 to lie down word info -amæl̥i   8  
50 to dream      
51 to sit -aharaŋ   106  
52 to stand -atul   2, 57  
53 person/human being yetamimi   55  
54 man/male yermʷan   1, 14  
55 woman/female patan   1, 35  
56 child nœtə-k   5  
57 husband yermʷan   17  
58 wife patan   5, 58  
59 mother ita-k   1, 61  
60 father təmʷa-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name na-rŋa-k   1, 18  
64 to say -ani   104  
65 rope ne-laus   11  
66 to tie up, fasten -apʷæris      
67 to sew word info -al̥i   67  
68 needle      
69 to hunt word info -uæn mæči   11  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -au   75  
72 to hit word info -oh   85  
73 to steal      
74 to kill -ohuamu   1, 58  
75 to die, be dead -əməs   1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -atei   1  
79 stick/wood n-əŋi   1  
80 to split word info -atarəs   98  
81 sharp tasəlæ   17  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -awər   90  
89 to hold word info -os   113  
90 to dig -il   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -atulan   114  
95 to fall word info -amʷei   40  
96 dog kuri   7 L
97 bird mæniŋ   1  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
99 feather nə-mʷemei-n   23  
100 wing nal̥-men   66  
101 to fly -iwœŋ   1  
102 rat kahau   3  
103 meat/flesh naw̥æŋəni   10  
104 fat/grease      
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
106 snake      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kəŋət   1  
109 mosquito kəmʷaŋ   1  
110 spider      
111 fish namu   51  
112 rotten word info tæpien   98  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷalən   30  
115 root n-okən   2  
116 flower na-uŋə-nəŋi   1  
117 fruit na-wa-nəŋi   1, 26  
118 grass nə-mʷanwel̥i   1  
119 earth/soil nafu-tæni   1, 34  
120 stone kapʷiel   6  
121 sand nə-pakəl   30  
122 water word info na-hu   2  
123 to flow -aiu =run 57  
124 sea ni-tahi   1  
125 salt nə-ŋam   44  
126 lake      
127 woods/forest ni-kinati   99  
128 sky kapau   x  
129 moon mawuŋ   28  
130 star mʷahau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog no-rowien   3  
133 rain nu-w̥an   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
135 lightning no-raipien   25  
136 wind nə-metaŋi   1, 66  
137 to blow word info -aləfu   61  
138 warm word info tarewan   1, 98  
139 cold word info tætapo   29  
140 dry word info tasək   15  
141 wet tapʷərəŋ   13  
142 heavy tafəŋam   30  
143 fire nə-ŋam   19  
144 to burn word info -awæn   83  
145 smoke word info n-ah nəŋam   2  
146 ash na-næmtau   1, 73  
147 black tapən   9  
148 white taruan   14  
149 red təraræu   52  
150 yellow tawiah   42  
151 green tamemta   1  
152 small takaku   104  
153 big tepʷət   10  
154 short word info      
155 long word info tapʷamʷah   14  
156 thin word info takaku      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick tatiməs   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info nawal̥i      
163 new inwi   1  
164 good tawər   61  
165 bad, evil tarah   1  
166 correct, true tawər good x  
167 night lapən   1  
168 day nian   6  
169 year n-u   41  
170 when? word info naŋ̥ən   1, 43  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside nəpʷaŋnawan      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near iwakər   32  
180 far isau   1  
181 where? word info ihia   91  
182 I io   1, 21  
183 thou ik   1, 17  
184 he/she in   1, 43  
185 we word info ᵑgitat pl. incl. I  
185 we word info itemah pl. excl. E  
186 you itamʷah pl. 1, 13  
187 they ilah they 1, 75  
188 what? word info nak      
189 who? word info pah   1, 30  
190 other      
191 all arafwin   98  
192 and məne   2, 68  
193 if namʷa   22  
194 how? word info ar̥ol   87  
195 no, not sanien      
196 to count -afin   26  
197 One word info kačia   14, 44  
198 Two word info ka-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info ku-et   1  
201 Five word info kariləm   1, 14  
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: