https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Sakao

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:sku  Glottocode: saka1289 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:North 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ɔlkla-   55  
1 hand œwɒlk-   55  
2 left yɛnar   2  
3 right yɛr   54  
4 leg/foot aβal ule-   37  
5 to walk yalyal   10  
6 road/path ahal   1  
7 to come lam   1, 25  
8 to turn word info yar-t-ɨn   108  
9 to swim ɣɛr   5  
10 dirty lœhœr   19  
11 dust ataŋtaŋ   45  
12 skin œlœkœ      
12 skin œlük-      
13 back word info œβlœ-   76  
13 back word info œβül-   76  
14 belly œðɨŋɒ-   60  
14 belly œðœ-ŋ   1  
15 bone akrœ-   27  
15 bone akür-   27  
16 intestines ɔko-ð(ɨ)ŋɑ   1, 57  
17 liver œpɛkar   7, 35  
18 breast ɛssi   1  
19 shoulder œðɒlβarkɛ   54  
20 to know, be knowledgeable ɣœðhɛri   76  
21 to think rœm   13  
21 to think rɛm   13  
22 to fear kɛðkɛð   24  
23 blood ɛnɛ-   1  
24 head œβüð-   9  
25 neck ɔrlɔ-   42  
25 neck œrœl-   42  
26 hair word info ulœ-   31  
26 hair word info n-øl-   31  
27 nose ɛðɛlhœ-   1, 49  
28 to breathe narüŋ   12  
29 to sniff, smell poa   86  
30 mouth ɔsɨŋɔ-   55  
30 mouth œsœŋ-   55  
31 tooth œrü-   18  
32 tongue œnɒ-   7  
32 tongue œnœ-   7  
33 to laugh wür   13  
34 to cry ŋɒr   5  
35 to vomit lu   8  
36 to spit kɔrsüm < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
37 to eat ɣœn   1  
37 to eat ɣɛn   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info nɒh   21  
40 to drink süm   52  
41 to bite wuryð   54  
42 to suck mœk   61  
43 ear œβrɒ-   16  
43 ear œβɒr-   16  
44 to hear rɔɣ   1  
45 eye mða-   1  
45 eye œnɒð-   1  
46 to see ɣœð   1  
47 to yawn      
48 to sleep ŋɔr   63  
49 to lie down word info      
50 to dream      
51 to sit rɒsu   123  
52 to stand maryɛ   66  
53 person/human being aðœŋœn   54  
53 person/human being rki      
54 man/male a·ri   92  
54 man/male wari   92  
55 woman/female a·kœr   82  
55 woman/female wakœr   82  
56 child walðœ-   49  
56 child alð-   49  
57 husband wari =man 74  
58 wife wakœr   61  
59 mother ðya-   1  
60 father ðana-   1  
61 house ɔlɔm   53  
62 thatch/roof      
63 name a·se-   1, 18  
63 name a·s-   1, 18  
64 to say wɒr   30  
64 to say war   30  
65 rope œwɛ   25  
66 to tie up, fasten li   1, 39  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce   14  
72 to hit word info βɔs   86  
73 to steal      
74 to kill yil-sœβ      
75 to die, be dead nɛð   1  
76 to live, be alive   58  
77 to scratch word info kœrœð   44  
78 to cut, hack word info re      
79 stick/wood amas   24  
80 to split word info sɒr      
81 sharp ɣɛn   14  
82 dull, blunt      
83 to work word info yøm   1  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info yir   16  
89 to hold word info kɛ-rür      
89 to hold word info te-rür      
90 to dig ɣœl   1  
90 to dig ɣɛl   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info pičø      
95 to fall word info rʰɛr      
96 dog œpœs   72  
97 bird ɛnɛs hɔl   24  
98 egg atœlœ-   1  
98 egg atœl   1  
99 feather      
100 wing aβɨlya-   38  
100 wing aβül-   38  
101 to fly hɔl   31  
102 rat nao   18  
103 meat/flesh ɔnɛð lit. what is dead    
104 fat/grease œrø   44  
105 tail ɔlɒ-   64  
105 tail œɒl-   64  
106 snake ɔyo      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info nøð   1  
109 mosquito œsœk   46  
110 spider      
111 fish ɛnɛs   53  
112 rotten word info mɔrmɔr   92  
113 branch word info      
114 leaf ɛrɛ-ɣɛni litt. tree's leaf 1  
115 root arø-   2  
115 root nar   2  
116 flower nøra-   35  
116 flower nør-   35  
117 fruit a·nü-   1, 26  
117 fruit a·n-   1, 26?  
118 grass œmœs   51  
119 earth/soil œlɒð   11, 74  
120 stone ɛyɛð   1  
121 sand nɔn   1  
122 water word info ɔro   1  
123 to flow ɣɛr   66  
124 sea ɛðɛ   1  
125 salt ɛðɛhal   20  
126 lake ɔro-ðür      
127 woods/forest uwüð   7  
128 sky œβɒraðði   85  
128 sky œmʷa   63  
129 moon aðði   6  
130 star neð   1  
131 cloud word info aðalan   3, 36  
132 fog œmœɣœe   3, 32  
133 rain ɔtɔɣ   49  
134 thunder aðði βar   15  
135 lightning œpœl   26, 70  
136 wind œhɒr   55?  
137 to blow word info   62  
138 warm word info yɛrttɔβ      
139 cold word info kkœrœr   107  
140 dry word info ɣœr   29  
141 wet kala      
142 heavy βɨŋœn   34  
143 fire akar lit. the red 41  
144 to burn word info hül   4  
145 smoke word info œpɨlyø   2, 75  
146 ash œðœŋœ-akar      
147 black βür   29  
148 white woɣ   13  
149 red kar   53  
150 yellow nɛlya      
151 green yɒs   8  
152 small kri   2  
153 big βriβ      
154 short word info      
155 long word info pɛrɛ   16  
156 thin word info na·rar   22  
157 thick word info ðɨŋe      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick sɨβɒð      
161 shy, ashamed      
162 old word info βɒtwari      
162 old word info ɣœr      
163 new ɣaraβ   9  
164 good βɔɣβɔɣ      
165 bad, evil hɛð   1  
166 correct, true nɒttu      
167 night por   1  
168 day ɛrɛn   6  
169 year ɛhie   66  
169 year ina = yam    
170 when? word info laŋ   56  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info      
182 I yœn   1, 21, 22  
183 thou i   1  
184 he/she ni   1, 6  
185 we word info yɒr pl. incl. 1  
185 we word info ɣam pl. excl. 2, 42  
185 we word info yɔro dl. incl.    
185 we word info ɣamru dl. excl.    
186 you ɣe pl. 44  
186 you ɣɨru dl. x  
187 they yør they 1, 69  
187 they yɒru they (dual) x  
188 what? word info aya   1  
189 who? word info hi   1  
190 other pɛl      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count yɛt      
197 One word info te   14  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info ðœl   1  
200 Four word info iɛð   1, 65  
201 Five word info løn   1  
202 Six word info lønara   35  
203 Seven word info lønɛrɛ-ru   13  
204 Eight word info lonɛrɛru   5, 7  
205 Nine word info lønɛrɛ-pɛð   20  
206 Ten word info ɣœl-te   19?  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: