https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Sakao

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:sku  Glottocode: saka1289 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:North 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
62 thatch/roof      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
99 feather      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
6 road/path ahal   1  
143 fire akar lit. the red 41  
15 bone akrœ-   27  
15 bone akür-   27  
56 child alð-   49  
79 stick/wood amas   24  
115 root arø-   2  
11 dust ataŋtaŋ   45  
98 egg atœl   1  
98 egg atœlœ-   1  
188 what? word info aya   1  
55 woman/female a·kœr   82  
117 fruit a·n-   1, 26?  
117 fruit a·nü-   1, 26  
54 man/male a·ri   92  
63 name a·s-   1, 18  
63 name a·se-   1, 18  
131 cloud word info aðalan   3, 36  
129 moon aðði   6  
134 thunder aðði βar   15  
53 person/human being aðœŋœn   54  
4 leg/foot aβal ule-   37  
100 wing aβül-   38  
100 wing aβɨlya-   38  
189 who? word info hi   1  
137 to blow word info   62  
144 to burn word info hül   4  
101 to fly hɔl   31  
76 to live, be alive   58  
165 bad, evil hɛð   1  
183 thou i   1  
169 year ina = yam    
200 Four word info iɛð   1, 65  
141 wet kala      
149 red kar   53  
139 cold word info kkœrœr   107  
152 small kri   2  
77 to scratch word info kœrœð   44  
36 to spit kɔrsüm < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
89 to hold word info kɛ-rür      
22 to fear kɛðkɛð   24  
7 to come lam   1, 25  
170 when? word info laŋ   56  
66 to tie up, fasten li   1, 39  
204 Eight word info lonɛrɛru   5, 7  
35 to vomit lu   8  
201 Five word info løn   1  
202 Six word info lønara   35  
205 Nine word info lønɛrɛ-pɛð   20  
203 Seven word info lønɛrɛ-ru   13  
10 dirty lœhœr   19  
52 to stand maryɛ   66  
45 eye mða-   1  
42 to suck mœk   61  
112 rotten word info mɔrmɔr   92  
26 hair word info n-øl-   31  
102 rat nao   18  
115 root nar   2  
28 to breathe narüŋ   12  
156 thin word info na·rar   22  
130 star neð   1  
184 he/she ni   1, 6  
116 flower nør-   35  
116 flower nøra-   35  
108 louse word info nøð   1  
39 to cook word info nɒh   21  
166 correct, true nɒttu      
121 sand nɔn   1  
150 yellow nɛlya      
75 to die, be dead nɛð   1  
94 to throw word info pičø      
29 to sniff, smell poa   86  
167 night por   1  
190 other pɛl      
155 long word info pɛrɛ   16  
78 to cut, hack word info re      
53 person/human being rki      
198 Two word info ru   1  
21 to think rœm   13  
51 to sit rɒsu   123  
44 to hear rɔɣ   1  
21 to think rɛm   13  
95 to fall word info rʰɛr      
40 to drink süm   52  
80 to split word info sɒr      
160 painful, sick sɨβɒð      
197 One word info te   14  
89 to hold word info te-rür      
71 to stab, pierce   14  
26 hair word info ulœ-   31  
127 woods/forest uwüð   7  
55 woman/female wakœr   82  
58 wife wakœr   61  
56 child walðœ-   49  
64 to say war   30  
54 man/male wari   92  
57 husband wari =man 74  
148 white woɣ   13  
41 to bite wuryð   54  
33 to laugh wür   13  
64 to say wɒr   30  
5 to walk yalyal   10  
8 to turn word info yar-t-ɨn   108  
74 to kill yil-sœβ      
88 to squeeze word info yir   16  
83 to work word info yøm   1  
187 they yør they 1, 69  
182 I yœn   1, 21, 22  
185 we word info yɒr pl. incl. 1  
187 they yɒru they (dual) x  
151 green yɒs   8  
185 we word info yɔro dl. incl.    
181 where? word info      
2 left yɛnar   2  
3 right yɛr   54  
138 warm word info yɛrttɔβ      
196 to count yɛt      
60 father ðana-   1  
59 mother ðya-   1  
199 Three word info ðœl   1  
157 thick word info ðɨŋe      
34 to cry ŋɒr   5  
48 to sleep ŋɔr   63  
136 wind œhɒr   55?  
12 skin œlük-      
12 skin œlœkœ      
119 earth/soil œlɒð   11, 74  
118 grass œmœs   51  
132 fog œmœɣœe   3, 32  
128 sky œmʷa   63  
32 tongue œnœ-   7  
32 tongue œnɒ-   7  
45 eye œnɒð-   1  
135 lightning œpœl   26, 70  
96 dog œpœs   72  
17 liver œpɛkar   7, 35  
145 smoke word info œpɨlyø   2, 75  
104 fat/grease œrø   44  
31 tooth œrü-   18  
25 neck œrœl-   42  
109 mosquito œsœk   46  
30 mouth œsœŋ-   55  
1 hand œwɒlk-   55  
65 rope œwɛ   25  
14 belly œðœ-ŋ   1  
146 ash œðœŋœ-akar      
19 shoulder œðɒlβarkɛ   54  
14 belly œðɨŋɒ-   60  
105 tail œɒl-   64  
13 back word info œβlœ-   76  
43 ear œβrɒ-   16  
13 back word info œβül-   76  
24 head œβüð-   9  
43 ear œβɒr-   16  
128 sky œβɒraðði   85  
16 intestines ɔko-ð(ɨ)ŋɑ   1, 57  
1 hand ɔlkla-   55  
105 tail ɔlɒ-   64  
61 house ɔlɔm   53  
103 meat/flesh ɔnɛð lit. what is dead    
25 neck ɔrlɔ-   42  
122 water word info ɔro   1  
126 lake ɔro-ðür      
30 mouth ɔsɨŋɔ-   55  
133 rain ɔtɔɣ   49  
106 snake ɔyo      
169 year ɛhie   66  
23 blood ɛnɛ-   1  
111 fish ɛnɛs   53  
97 bird ɛnɛs hɔl   24  
114 leaf ɛrɛ-ɣɛni litt. tree's leaf 1  
168 day ɛrɛn   6  
18 breast ɛssi   1  
120 stone ɛyɛð   1  
124 sea ɛðɛ   1  
125 salt ɛðɛhal   20  
27 nose ɛðɛlhœ-   1, 49  
185 we word info ɣam pl. excl. 2, 42  
185 we word info ɣamru dl. excl.    
163 new ɣaraβ   9  
186 you ɣe pl. 44  
90 to dig ɣœl   1  
206 Ten word info ɣœl-te   19?  
37 to eat ɣœn   1  
140 dry word info ɣœr   29  
162 old word info ɣœr      
46 to see ɣœð   1  
20 to know, be knowledgeable ɣœðhɛri   76  
90 to dig ɣɛl   1  
37 to eat ɣɛn   1  
81 sharp ɣɛn   14  
9 to swim ɣɛr   5  
123 to flow ɣɛr   66  
186 you ɣɨru dl. x  
153 big βriβ      
147 black βür   29  
162 old word info βɒtwari      
72 to hit word info βɔs   86  
164 good βɔɣβɔɣ      
142 heavy βɨŋœn   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: