https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Sakao

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:sku  Glottocode: saka1289 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:North 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash œðœŋœ-akar      
173 at      
13 back word info œβlœ-   76  
13 back word info œβül-   76  
165 bad, evil hɛð   1  
14 belly œðɨŋɒ-   60  
14 belly œðœ-ŋ   1  
176 below      
153 big βriβ      
97 bird ɛnɛs hɔl   24  
147 black βür   29  
23 blood ɛnɛ-   1  
15 bone akrœ-   27  
15 bone akür-   27  
113 branch word info      
18 breast ɛssi   1  
56 child walðœ-   49  
56 child alð-   49  
131 cloud word info aðalan   3, 36  
139 cold word info kkœrœr   107  
166 correct, true nɒttu      
168 day ɛrɛn   6  
10 dirty lœhœr   19  
96 dog œpœs   72  
140 dry word info ɣœr   29  
82 dull, blunt      
11 dust ataŋtaŋ   45  
43 ear œβrɒ-   16  
43 ear œβɒr-   16  
119 earth/soil œlɒð   11, 74  
98 egg atœlœ-   1  
98 egg atœl   1  
204 Eight word info lonɛrɛru   5, 7  
45 eye mða-   1  
45 eye œnɒð-   1  
180 far      
104 fat/grease œrø   44  
60 father ðana-   1  
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire akar lit. the red 41  
111 fish ɛnɛs   53  
201 Five word info løn   1  
116 flower nøra-   35  
116 flower nør-   35  
132 fog œmœɣœe   3, 32  
200 Four word info iɛð   1, 65  
117 fruit a·nü-   1, 26  
117 fruit a·n-   1, 26?  
164 good βɔɣβɔɣ      
118 grass œmœs   51  
151 green yɒs   8  
26 hair word info ulœ-   31  
26 hair word info n-øl-   31  
1 hand ɔlkla-   55  
1 hand œwɒlk-   55  
184 he/she ni   1, 6  
24 head œβüð-   9  
142 heavy βɨŋœn   34  
61 house ɔlɔm   53  
194 how? word info      
57 husband wari =man 74  
182 I yœn   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines ɔko-ð(ɨ)ŋɑ   1, 57  
126 lake ɔro-ðür      
114 leaf ɛrɛ-ɣɛni litt. tree's leaf 1  
2 left yɛnar   2  
4 leg/foot aβal ule-   37  
135 lightning œpœl   26, 70  
17 liver œpɛkar   7, 35  
155 long word info pɛrɛ   16  
108 louse word info nøð   1  
54 man/male a·ri   92  
54 man/male wari   92  
103 meat/flesh ɔnɛð lit. what is dead    
129 moon aðði   6  
109 mosquito œsœk   46  
59 mother ðya-   1  
30 mouth ɔsɨŋɔ-   55  
30 mouth œsœŋ-   55  
63 name a·se-   1, 18  
63 name a·s-   1, 18  
158 narrow      
179 near      
25 neck ɔrlɔ-   42  
25 neck œrœl-   42  
68 needle      
163 new ɣaraβ   9  
167 night por   1  
205 Nine word info lønɛrɛ-pɛð   20  
195 no, not      
27 nose ɛðɛlhœ-   1, 49  
162 old word info βɒtwari      
162 old word info ɣœr      
197 One word info te   14  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other pɛl      
160 painful, sick sɨβɒð      
53 person/human being aðœŋœn   54  
53 person/human being rki      
133 rain ɔtɔɣ   49  
102 rat nao   18  
149 red kar   53  
3 right yɛr   54  
6 road/path ahal   1  
115 root arø-   2  
115 root nar   2  
65 rope œwɛ   25  
112 rotten word info mɔrmɔr   92  
125 salt ɛðɛhal   20  
121 sand nɔn   1  
124 sea ɛðɛ   1  
203 Seven word info lønɛrɛ-ru   13  
81 sharp ɣɛn   14  
154 short word info      
19 shoulder œðɒlβarkɛ   54  
161 shy, ashamed      
202 Six word info lønara   35  
12 skin œlœkœ      
12 skin œlük-      
128 sky œβɒraðði   85  
128 sky œmʷa   63  
152 small kri   2  
145 smoke word info œpɨlyø   2, 75  
106 snake ɔyo      
110 spider      
130 star neð   1  
79 stick/wood amas   24  
120 stone ɛyɛð   1  
105 tail ɔlɒ-   64  
105 tail œɒl-   64  
206 Ten word info ɣœl-te   19?  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they yør they 1, 69  
187 they yɒru they (dual) x  
157 thick word info ðɨŋe      
156 thin word info na·rar   22  
177 this      
183 thou i   1  
199 Three word info ðœl   1  
134 thunder aðði βar   15  
41 to bite wuryð   54  
137 to blow word info   62  
28 to breathe narüŋ   12  
144 to burn word info hül   4  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come lam   1, 25  
39 to cook word info nɒh   21  
196 to count yɛt      
34 to cry ŋɒr   5  
78 to cut, hack word info re      
75 to die, be dead nɛð   1  
90 to dig ɣœl   1  
90 to dig ɣɛl   1  
50 to dream      
40 to drink süm   52  
37 to eat ɣœn   1  
37 to eat ɣɛn   1  
95 to fall word info rʰɛr      
22 to fear kɛðkɛð   24  
123 to flow ɣɛr   66  
101 to fly hɔl   31  
86 to grow word info      
44 to hear rɔɣ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info βɔs   86  
89 to hold word info kɛ-rür      
89 to hold word info te-rür      
69 to hunt word info      
74 to kill yil-sœβ      
20 to know, be knowledgeable ɣœðhɛri   76  
33 to laugh wür   13  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive   58  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say wɒr   30  
64 to say war   30  
77 to scratch word info kœrœð   44  
46 to see ɣœð   1  
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit rɒsu   123  
48 to sleep ŋɔr   63  
29 to sniff, smell poa   86  
36 to spit kɔrsüm < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
80 to split word info sɒr      
88 to squeeze word info yir   16  
71 to stab, pierce   14  
52 to stand maryɛ   66  
73 to steal      
42 to suck mœk   61  
87 to swell word info      
9 to swim ɣɛr   5  
21 to think rœm   13  
21 to think rɛm   13  
94 to throw word info pičø      
66 to tie up, fasten li   1, 39  
8 to turn word info yar-t-ɨn   108  
35 to vomit lu   8  
5 to walk yalyal   10  
83 to work word info yøm   1  
47 to yawn      
32 tongue œnɒ-   7  
32 tongue œnœ-   7  
31 tooth œrü-   18  
207 Twenty word info      
198 Two word info ru   1  
138 warm word info yɛrttɔβ      
122 water word info ɔro   1  
185 we word info yɒr pl. incl. 1  
185 we word info ɣam pl. excl. 2, 42  
185 we word info yɔro dl. incl.    
185 we word info ɣamru dl. excl.    
141 wet kala      
188 what? word info aya   1  
170 when? word info laŋ   56  
181 where? word info      
148 white woɣ   13  
189 who? word info hi   1  
159 wide      
58 wife wakœr   61  
136 wind œhɒr   55?  
100 wing aβɨlya-   38  
100 wing aβül-   38  
55 woman/female a·kœr   82  
55 woman/female wakœr   82  
127 woods/forest uwüð   7  
107 worm (earthworm)      
169 year ɛhie   66  
169 year ina = yam    
150 yellow nɛlya      
186 you ɣe pl. 44  
186 you ɣɨru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: