https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Rejang Rejang

Source/Author:  Endarwati 
Identifiers:  ISO-639-3:rej  Glottocode: reja1240 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Rejang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand taŋən   18  
2 left kiduəw   56, 28  
3 right kanən   1, 73  
4 leg/foot kekea   1  
5 to walk bəpanəw   2  
6 road/path dalən   1  
7 to come təko   17?  
8 to turn word info beloʔ   24  
8 to turn word info biloʔ   24  
9 to swim bər̃naŋ   23  
10 dirty kotor Malay loan 31 L
11 dust dəbʡw + 58  
12 skin kaʔ fruit, etc    
12 skin kaʔku k.saya    
13 back word info kədoŋ      
14 belly tənĩyɛ̃      
15 bone təlan   1  
16 intestines usus Malay loan 24 L
17 liver atiɛ   1  
18 breast susəw   1  
19 shoulder baəw   17  
20 to know, be knowledgeable nam      
20 to know, be knowledgeable kicu      
21 to think mɛkɛr Malay loan from Arabic initially 22 L
22 to fear sabən      
23 blood dalɨaʔ   1  
24 head uləw   1  
25 neck kagən      
26 hair word info buʔ   1  
27 nose ñuŋ <+ injuN, cp. Ikan kan 1?  
28 to breathe si bənapas Malay loan 29 L
28 to breathe si bəñabəy dia bernapas 29  
28 to breathe dia bernapas Malay loan 29 L
29 to sniff, smell səmiyum   20  
30 mouth bebea[ʔ] (<+bibiR) 32  
31 tooth epen   1  
32 tongue dilɨaʔ   4  
33 to laugh kətawəy   1  
34 to cry məŋinoy      
35 to vomit mũtɨaʔ   1  
36 to spit bətəkɛʔ      
37 to eat mũ mĩẽ      
37 to eat makan nasi   1  
37 to eat ŋəmũʔ      
38 to chew word info bətinaʔ      
39 to cook word info məŋəsaʔ   19?  
40 to drink minum   1  
40 to drink mɛnɛm   1  
40 to drink makanan kecil   1  
40 to drink muʔ biyoa   1  
41 to bite bətəŋə̃t      
42 to suck məŋɛsɛp   1  
43 ear tiʔuʔ   4  
44 to hear təməŋoa      
44 to hear təmŋoa      
45 eye maṱəy   1  
46 to see kəməleaʔ [kəmleaʔ]   23  
47 to yawn sətiyam      
48 to sleep tidoa   1, 70  
49 to lie down word info məŋguleʔ-gulɛʔ   54  
50 to dream bəmipəy   1  
51 to sit təmõt      
52 to stand təgaʔ   26  
53 person/human being tun      
54 man/male səmanĩɛ̃   1  
54 man/male səboŋ      
55 woman/female səlawiɛ   33  
55 woman/female biɛ   1?  
56 child anaʔ   1  
57 husband aduʔ      
58 wife prəpuan Malay loan   L
59 mother inoʔ   1  
59 mother maʔ   35  
60 father baʔ   13  
61 house umɨaʔ   1  
62 thatch/roof atəp   1  
63 name gɛn   10  
64 to say məŋɛ̃cɛʔ   26  
65 rope tiləy   1  
66 to tie up, fasten məŋɛ̃kɛt   1  
67 to sew word info mə̃nɛ̃t   2  
68 needle dolom   1  
69 to hunt word info bər̃burəw   23  
70 to shoot word info mənimbaʔ Malay loan 49 L
71 to stab, pierce təmikəm   31  
72 to hit word info məlopoaʔ as in punishing a child    
72 to hit word info məŋomə̃t as in crushing a mosquito    
73 to steal maliŋ   16  
74 to kill monoaʔ   1?  
75 to die, be dead matiɛ   1  
76 to live, be alive idup   1, 82  
77 to scratch word info kəməkut a. as when itchy 1?  
77 to scratch word info gəmãũt b. as when itchy    
77 to scratch word info gəmʔew c. as a cat, tiger, etc    
78 to cut, hack word info təm[ə]toʔ   3  
79 stick/wood kiyuəw   1  
80 to split word info mlay      
81 sharp tajəm   1  
82 dull, blunt topoa   3  
83 to work word info bəkər̃jo Malay loan 23 L
84 to plant təmanəm   2  
85 to choose məmeliaʔ   1  
86 to grow word info idup metathesis of vowels shows that this is < Malay (SA) 13 L
87 to swell word info məmbəkoʔ   19  
88 to squeeze word info mĩyõaʔ < +peReq 38  
89 to hold word info məməgoŋ   32  
90 to dig məmikoa      
91 to buy mənokoa      
92 to open, uncover məmukaʔ   1  
93 to pound, beat word info mənutuʔ pae pae(=m.padi) 2  
93 to pound, beat word info təmutuʔ pae pae(=m.padi) 2  
94 to throw word info məlũʔ      
95 to fall word info us      
96 dog kuyuʔ   26  
97 bird buruŋ Malay loan 17 L
98 egg tənõã   1?  
99 feather buləw   1  
100 wing sayəp   26  
101 to fly tər̃baŋ   18  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dagiŋ Malay loan 26 L
104 fat/grease gəmũʔ   26  
105 tail ikoa   1  
106 snake duŋ      
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
108 louse word info gutəw   1  
109 mosquito ñomoʔ   1  
110 spider lawɨaʔ lawɨaʔ   1  
111 fish kan   1  
112 rotten word info usuʔ   56  
112 rotten word info buʔuʔ   1  
113 branch word info pələpɨaʔ a    
114 leaf dan   1  
114 leaf dawən   1  
115 root balət (also = vein, tendon    
116 flower buŋə̃y   1  
117 fruit boaʔ   1  
118 grass dukut   2  
119 earth/soil pitaʔ   1  
119 earth/soil tanɨaʔ   1  
120 stone butəw   1  
121 sand pasir Malay loan 18 L
121 sand bəniɛ   1  
122 water word info biyoa      
123 to flow məŋaloa   1  
124 sea lautʔ Malay loan 6 L
125 salt siləy   1  
126 lake danuəw   1  
127 woods/forest imo   37  
128 sky lɛŋɛt   1  
129 moon bulən   1  
130 star bitaŋ   1  
131 cloud word info awan   1  
132 fog kabut   1  
133 rain ujən   1  
134 thunder səmitoa      
135 lightning kilat   1  
136 wind aŋin   1  
137 to blow word info bətiup [bertiup]   1, 19  
137 to blow word info təmĩũp [meniup]   1, 19  
138 warm word info panəs   1  
139 cold word info səŋãʔ      
140 dry word info kəʔiŋ   22  
141 wet lacɨaʔ      
142 heavy bəʔət   1  
143 fire opoy   1  
144 to burn word info məŋəmbəm      
144 to burn word info saʔəp      
145 smoke word info asəp   49  
146 ash abəw   1  
147 black məluəw      
148 white puteaʔ   1  
149 red milɨaʔ   1  
150 yellow kuniŋ Malay loan 1 L
151 green ijo   25  
152 small titiʔ      
153 big loy      
154 short word info pɛndɛʔ   68  
155 long word info pañjaŋ   24  
156 thin word info mipis   1, 65  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info kəboa   1  
158 narrow səpit   68  
159 wide libɨa Malay loan   L
160 painful, sick gis     L
160 painful, sick sakit   1 L
161 shy, ashamed sɛlɛkʔ      
162 old word info tuəy   1  
163 new bələw   1  
164 good baiʔ ɑsəynə [rasanya] Malay loan 33 L
165 bad, evil kidɛʔ   1  
166 correct, true bənɨã   1  
167 night kəlmən   20?  
167 night kələmən   20?  
168 day biləy      
169 year taun   1  
170 when? word info təŋɛ̃n      
171 to hide word info məñũʔũk      
172 to climb word info kənɛʔ   1  
173 at naʔ pənan      
173 at di tempat   20  
174 in, inside naʔ ləm   1  
175 above naʔ das   1?  
176 below naʔ bɨaʔ   1  
177 this dio      
178 that doʔo      
179 near paʔaʔ   27  
180 far oaʔ   1?  
181 where? word info naʔ ipə      
182 I uku   1  
183 thou ko   1  
184 he/she si   1?  
185 we word info itə   1  
185 we word info kɛmɛ   2  
186 you udi kətə      
186 you kumu kətə   1  
187 they toboʔo      
188 what? word info jano   17  
189 who? word info api      
190 other leyen   2  
191 all kətə      
192 and ŋen [dan] borrowed from Malay 64 L
192 and ŋen [dengan]   64  
193 if kaləw < Malay < SKT + AR 14 L
194 how? word info awe ipə      
195 no, not iso      
195 no, not [bukan]      
195 no, not coa [tidak]      
196 to count mərɛkɛn Dutch loan   L
197 One word info do      
198 Two word info duəy   1  
199 Three word info tələw   1  
200 Four word info pat   1  
201 Five word info lemo   1  
202 Six word info enum   1  
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: