https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Rejang Rejang

Source/Author:  Endarwati 
Identifiers:  ISO-639-3:rej  Glottocode: reja1240 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Rejang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above naʔ das   1?  
191 all kətə      
192 and ŋen [dan] borrowed from Malay 64 L
192 and ŋen [dengan]   64  
146 ash abəw   1  
173 at naʔ pənan      
173 at di tempat   20  
13 back word info kədoŋ      
165 bad, evil kidɛʔ   1  
14 belly tənĩyɛ̃      
176 below naʔ bɨaʔ   1  
153 big loy      
97 bird buruŋ Malay loan 17 L
147 black məluəw      
23 blood dalɨaʔ   1  
15 bone təlan   1  
113 branch word info pələpɨaʔ a    
18 breast susəw   1  
56 child anaʔ   1  
131 cloud word info awan   1  
139 cold word info səŋãʔ      
166 correct, true bənɨã   1  
168 day biləy      
10 dirty kotor Malay loan 31 L
96 dog kuyuʔ   26  
140 dry word info kəʔiŋ   22  
82 dull, blunt topoa   3  
11 dust dəbʡw + 58  
43 ear tiʔuʔ   4  
119 earth/soil pitaʔ   1  
119 earth/soil tanɨaʔ   1  
98 egg tənõã   1?  
204 Eight word info      
45 eye maṱəy   1  
180 far oaʔ   1?  
104 fat/grease gəmũʔ   26  
60 father baʔ   13  
99 feather buləw   1  
208 Fifty word info      
143 fire opoy   1  
111 fish kan   1  
201 Five word info lemo   1  
116 flower buŋə̃y   1  
132 fog kabut   1  
200 Four word info pat   1  
117 fruit boaʔ   1  
164 good baiʔ ɑsəynə [rasanya] Malay loan 33 L
118 grass dukut   2  
151 green ijo   25  
26 hair word info buʔ   1  
1 hand taŋən   18  
184 he/she si   1?  
24 head uləw   1  
142 heavy bəʔət   1  
61 house umɨaʔ   1  
194 how? word info awe ipə      
57 husband aduʔ      
182 I uku   1  
193 if kaləw < Malay < SKT + AR 14 L
174 in, inside naʔ ləm   1  
16 intestines usus Malay loan 24 L
126 lake danuəw   1  
114 leaf dan   1  
114 leaf dawən   1  
2 left kiduəw   56, 28  
4 leg/foot kekea   1  
135 lightning kilat   1  
17 liver atiɛ   1  
155 long word info pañjaŋ   24  
108 louse word info gutəw   1  
54 man/male səmanĩɛ̃   1  
54 man/male səboŋ      
103 meat/flesh dagiŋ Malay loan 26 L
129 moon bulən   1  
109 mosquito ñomoʔ   1  
59 mother inoʔ   1  
59 mother maʔ   35  
30 mouth bebea[ʔ] (<+bibiR) 32  
63 name gɛn   10  
158 narrow səpit   68  
179 near paʔaʔ   27  
25 neck kagən      
68 needle dolom   1  
163 new bələw   1  
167 night kəlmən   20?  
167 night kələmən   20?  
205 Nine word info      
195 no, not iso      
195 no, not [bukan]      
195 no, not coa [tidak]      
27 nose ñuŋ <+ injuN, cp. Ikan kan 1?  
162 old word info tuəy   1  
197 One word info do      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other leyen   2  
160 painful, sick gis     L
160 painful, sick sakit   1 L
53 person/human being tun      
133 rain ujən   1  
102 rat tikus   22  
149 red milɨaʔ   1  
3 right kanən   1, 73  
6 road/path dalən   1  
115 root balət (also = vein, tendon    
65 rope tiləy   1  
112 rotten word info usuʔ   56  
112 rotten word info buʔuʔ   1  
125 salt siləy   1  
121 sand pasir Malay loan 18 L
121 sand bəniɛ   1  
124 sea lautʔ Malay loan 6 L
203 Seven word info      
81 sharp tajəm   1  
154 short word info pɛndɛʔ   68  
19 shoulder baəw   17  
161 shy, ashamed sɛlɛkʔ      
202 Six word info enum   1  
12 skin kaʔ fruit, etc    
12 skin kaʔku k.saya    
128 sky lɛŋɛt   1  
152 small titiʔ      
145 smoke word info asəp   49  
106 snake duŋ      
110 spider lawɨaʔ lawɨaʔ   1  
130 star bitaŋ   1  
79 stick/wood kiyuəw   1  
120 stone butəw   1  
105 tail ikoa   1  
206 Ten word info      
178 that doʔo      
62 thatch/roof atəp   1  
187 they toboʔo      
157 thick word info kəboa   1  
156 thin word info mipis   1, 65  
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this dio      
183 thou ko   1  
199 Three word info tələw   1  
134 thunder səmitoa      
41 to bite bətəŋə̃t      
137 to blow word info bətiup [bertiup]   1, 19  
137 to blow word info təmĩũp [meniup]   1, 19  
28 to breathe si bənapas Malay loan 29 L
28 to breathe si bəñabəy dia bernapas 29  
28 to breathe dia bernapas Malay loan 29 L
144 to burn word info məŋəmbəm      
144 to burn word info saʔəp      
91 to buy mənokoa      
38 to chew word info bətinaʔ      
85 to choose məmeliaʔ   1  
172 to climb word info kənɛʔ   1  
7 to come təko   17?  
39 to cook word info məŋəsaʔ   19?  
196 to count mərɛkɛn Dutch loan   L
34 to cry məŋinoy      
78 to cut, hack word info təm[ə]toʔ   3  
75 to die, be dead matiɛ   1  
90 to dig məmikoa      
50 to dream bəmipəy   1  
40 to drink minum   1  
40 to drink mɛnɛm   1  
40 to drink makanan kecil   1  
40 to drink muʔ biyoa   1  
37 to eat mũ mĩẽ      
37 to eat makan nasi   1  
37 to eat ŋəmũʔ      
95 to fall word info us      
22 to fear sabən      
123 to flow məŋaloa   1  
101 to fly tər̃baŋ   18  
86 to grow word info idup metathesis of vowels shows that this is < Malay (SA) 13 L
44 to hear təməŋoa      
44 to hear təmŋoa      
171 to hide word info məñũʔũk      
72 to hit word info məlopoaʔ as in punishing a child    
72 to hit word info məŋomə̃t as in crushing a mosquito    
89 to hold word info məməgoŋ   32  
69 to hunt word info bər̃burəw   23  
74 to kill monoaʔ   1?  
20 to know, be knowledgeable nam      
20 to know, be knowledgeable kicu      
33 to laugh kətawəy   1  
49 to lie down word info məŋguleʔ-gulɛʔ   54  
76 to live, be alive idup   1, 82  
92 to open, uncover məmukaʔ   1  
84 to plant təmanəm   2  
93 to pound, beat word info mənutuʔ pae pae(=m.padi) 2  
93 to pound, beat word info təmutuʔ pae pae(=m.padi) 2  
64 to say məŋɛ̃cɛʔ   26  
77 to scratch word info kəməkut a. as when itchy 1?  
77 to scratch word info gəmãũt b. as when itchy    
77 to scratch word info gəmʔew c. as a cat, tiger, etc    
46 to see kəməleaʔ [kəmleaʔ]   23  
67 to sew word info mə̃nɛ̃t   2  
70 to shoot word info mənimbaʔ Malay loan 49 L
51 to sit təmõt      
48 to sleep tidoa   1, 70  
29 to sniff, smell səmiyum   20  
36 to spit bətəkɛʔ      
80 to split word info mlay      
88 to squeeze word info mĩyõaʔ < +peReq 38  
71 to stab, pierce təmikəm   31  
52 to stand təgaʔ   26  
73 to steal maliŋ   16  
42 to suck məŋɛsɛp   1  
87 to swell word info məmbəkoʔ   19  
9 to swim bər̃naŋ   23  
21 to think mɛkɛr Malay loan from Arabic initially 22 L
94 to throw word info məlũʔ      
66 to tie up, fasten məŋɛ̃kɛt   1  
8 to turn word info beloʔ   24  
8 to turn word info biloʔ   24  
35 to vomit mũtɨaʔ   1  
5 to walk bəpanəw   2  
83 to work word info bəkər̃jo Malay loan 23 L
47 to yawn sətiyam      
32 tongue dilɨaʔ   4  
31 tooth epen   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info duəy   1  
138 warm word info panəs   1  
122 water word info biyoa      
185 we word info itə   1  
185 we word info kɛmɛ   2  
141 wet lacɨaʔ      
188 what? word info jano   17  
170 when? word info təŋɛ̃n      
181 where? word info naʔ ipə      
148 white puteaʔ   1  
189 who? word info api      
159 wide libɨa Malay loan   L
58 wife prəpuan Malay loan   L
136 wind aŋin   1  
100 wing sayəp   26  
55 woman/female səlawiɛ   33  
55 woman/female biɛ   1?  
127 woods/forest imo   37  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
169 year taun   1  
150 yellow kuniŋ Malay loan 1 L
186 you udi kətə      
186 you kumu kətə   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: