https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Toga

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:lht  Glottocode: loto1240 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:East Vanuatu 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand limo-k   1, 64  
2 left ɣəlawə   14  
3 right məso   5, 37  
4 leg/foot      
5 to walk si   38  
6 road/path mə-salə   1  
7 to come βen ma   1, 23  
8 to turn word info tæptʳœr   113  
9 to swim ɣor   5  
10 dirty namorœt   24  
11 dust      
12 skin ɣəlitpiə-k [AF] *kulit + *abe 'body' 1, 71  
13 back word info kilo-k   10  
14 belly tukʷo-k   36  
15 bone huri-k   52  
16 intestines      
17 liver βarə   17  
18 breast hih   1  
19 shoulder pini-k   36  
20 to know, be knowledgeable lonmæræne   86  
21 to think tʳœm   13  
22 to fear mətaɣ   1  
23 blood dəro-k   1  
24 head kʷutu-k   9  
25 neck ɣəro-k   11  
26 hair word info lu-k   31  
27 nose mudu-k   14  
28 to breathe raβ-nəleŋ [AF] lit. "pull the air" (*laŋi) 77, 78  
29 to sniff, smell hiŋəβæ   9  
30 mouth ŋuhu-k   2  
31 tooth luwo-k   1, 35  
32 tongue ɣarame-k   7, 14  
33 to laugh hamre   87?  
34 to cry kəre   39  
35 to vomit luluə   8  
36 to spit neŋuh      
37 to eat ɣen   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info mənoɣa   21  
40 to drink œn in fact /ʉn/ <*unu 1  
41 to bite ɣarə   1  
42 to suck œn   49, 53  
43 ear delŋo-k   1, 40  
44 to hear roŋ   1  
45 eye məto-k   1  
46 to see lemə [AF] unknown form 14  
47 to yawn      
48 to sleep mətur   1  
49 to lie down word info in   1  
50 to dream      
51 to sit haɣ   72  
52 to stand tu   2  
53 person/human being      
54 man/male təŋʷen   1, 14  
55 woman/female ləkʷeβine   1, 72  
56 child natu-k   5  
57 husband      
58 wife ləkʷeβinə   5, 52  
59 mother rəme   20, 47  
60 father təmo-k   1  
61 house eŋʷ   1  
62 thatch/roof      
63 name ye-k      
64 to say woɣoβæɣa   121  
65 rope tel   1  
66 to tie up, fasten rat      
66 to tie up, fasten liɣə   1, 39  
67 to sew word info seɣ      
68 needle      
69 to hunt word info liaɣ      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce hih   1  
72 to hit word info tut   8  
73 to steal      
74 to kill not mesə   62, 2  
75 to die, be dead met   1  
76 to live, be alive naɣ      
77 to scratch word info kor   12  
78 to cut, hack word info tarə   1  
79 stick/wood ne-tetərəɣa   1, 25  
80 to split word info tarətalə      
81 sharp na-mteheteh   1  
82 dull, blunt      
83 to work word info mœɣmœɣœ   81  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info βiər   16  
89 to hold word info ɣih   21  
90 to dig ɣil   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info hœute      
95 to fall word info ho   13  
96 dog sike      
97 bird mon   1  
98 egg tuli-n   1  
99 feather lœmo-n   1  
100 wing pərpərinə      
101 to fly ɣaβə   14  
102 rat ɣəhuwə   3  
103 meat/flesh nə-puœɣ   15, 79  
104 fat/grease nə-ɣerakə   39  
105 tail ɣulo   24  
106 snake ŋʷetə   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info ɣut   1  
109 mosquito niem   1  
110 spider      
111 fish iɣə   1  
112 rotten word info namʷiar      
113 branch word info      
114 leaf hoin      
115 root nə-ɣurəhə   2, 41  
116 flower təweh   34  
117 fruit nəwin   1, 26  
118 grass nə-βeliə   1  
119 earth/soil      
120 stone βot   1  
121 sand in   1  
122 water word info pe   28  
123 to flow niβəlaɣ   61  
124 sea ne-lemə   14  
125 salt sielo Loan from French?   L?
126 lake nə-tuŋ      
127 woods/forest nə-mtamatoɣ      
128 sky nə-mahalə   1, 63  
129 moon məɣaɣa   52  
130 star βisi   1  
131 cloud word info məliɣə   34  
132 fog nə-ɣaβɣaβ   3  
133 rain wedə   51  
134 thunder mon-lai   37  
135 lightning βilə   26  
136 wind leŋ   1, 77  
137 to blow word info   4, 81  
138 warm word info      
139 cold word info amelehi   51  
140 dry word info məreŋ   1, 85  
141 wet tokʷ   94  
142 heavy meβə   46  
143 fire   1  
144 to burn word info torwe   88  
145 smoke word info oh   2  
146 ash wuwə   62  
147 black mududut   1  
148 white lui   95  
149 red mi   1  
150 yellow eŋo   9  
151 green malaɣehe   8, 43  
152 small riri   66  
153 big luwo   111  
154 short word info      
155 long word info taha      
156 thin word info məriβriβ   1?  
157 thick word info na-mətœl   3  
158 narrow narœri small x  
159 wide      
160 painful, sick mio   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info nase      
163 new na-rakʷə   9  
164 good wiə   1  
165 bad, evil hia   1  
166 correct, true tənənir straight x  
167 night kʷoŋ   1  
168 day nə-mæræn   6  
169 year to   1  
170 when? word info yeŋe   1, 41  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside lionə   1  
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near raprapte   101  
180 far ataha   77  
181 where? word info œβe   3, 35  
182 I nokə   1, 21, 22, 23  
183 thou nikə   1, 17, 18  
184 he/she niə   1, 6  
184 he/she sa   1  
185 we word info ɣitə pl. incl. I  
185 we word info kəmem pl. excl. E42  
185 we word info dor dl. incl.    
185 we word info kəmar dl. excl.    
186 you kəmi pl. 1, 13  
186 you kəmor dl. x  
187 they nihə they 1, 33?  
187 they hor they (dual) x  
188 what? word info neβə   1  
189 who? word info paiə      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count luk   1, 83  
197 One word info βusə   9?  
198 Two word info βu-ruə   1  
199 Three word info βu-tal   1  
200 Four word info βu-βet   1, 65  
201 Five word info təβe-lim   1  
202 Six word info liβi-sə   33  
203 Seven word info ləβu-ruə   13  
204 Eight word info ləβə-təl   5, 7  
205 Nine word info ləβi-βet   20  
206 Ten word info heŋəwul   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: