https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bangka Malay

Source/Author:  Paska Ariandy Iswanto 
Identifiers:  ISO-639-3:mfb  Glottocode: bang1365 
Notes:  I am a native speaker of Bangka Malay from Pangkalpinang City. 
Problems:  May be biased towards words used by Chinese community. 
Data Entry:  Typed By: Paska Ariandy Iswanto  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Malayic:Malay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 35 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above pucuk      
191 all səmuwin   33 L
192 and keʔ      
146 ash abu      
173 at gi      
13 back word info puŋguŋ      
165 bad, evil jahat   1  
14 belly pərut   32  
176 below bawah      
153 big bəsaʔ   28, 128  
97 bird buruŋ      
147 black itəm   1  
23 blood darah      
15 bone tulaŋ      
113 branch word info cabaŋ   9  
18 breast dade   12  
56 child anak      
131 cloud word info awan      
139 cold word info diŋin      
166 correct, true bənər      
168 day ari      
10 dirty lasəp      
96 dog asuʔ   1  
140 dry word info kəriŋ      
82 dull, blunt majəl      
11 dust dəbu   58  
43 ear biluŋ      
119 earth/soil tanah      
98 egg təloʔ      
204 Eight word info lapan      
45 eye mate      
180 far jaʔuh   1  
104 fat/grease gəmok   26  
60 father paʔ   5, 12  
99 feather bulu      
208 Fifty word info lime puloh      
143 fire api      
111 fish ikan      
201 Five word info lime      
116 flower kəmbaŋ      
132 fog kabut   1  
200 Four word info əmpat      
117 fruit buwah      
164 good baʔek   33  
118 grass rumput   27  
151 green ijau      
26 hair word info rambut   20  
1 hand taŋan   18  
184 he/she je   18  
24 head kəpale      
142 heavy bərat      
61 house rumah      
194 how? word info cəm mane   23  
57 husband laki   28  
182 I ku      
193 if kalau Sanskrit jaka + Arabic law 'if' 14 L
174 in, inside daləm      
16 intestines usus   24  
126 lake kuloŋ      
114 leaf daʔon   1  
2 left kiriʔ   1, 42  
4 leg/foot kaki   1  
135 lightning kilat      
17 liver ati      
155 long word info panjaŋ   24  
108 louse word info kutu      
54 man/male uraŋ laki   2  
103 meat/flesh dagiŋ   26  
129 moon bulan      
109 mosquito ñamok      
59 mother maʔ   35  
30 mouth mulut      
63 name name      
158 narrow səmpit      
179 near dəkət   28  
25 neck liher   1  
68 needle jarum      
163 new baru      
167 night maləm      
205 Nine word info səmbilan   10  
195 no, not daʔ no 109  
195 no, not ukan not    
27 nose iduŋ      
162 old word info tuwe      
197 One word info sikoʔ   1, 85  
209 One Hundred word info səratus      
210 One Thousand word info səribu      
190 other laʔen   2  
160 painful, sick sakit      
53 person/human being uraŋ      
133 rain ujan      
102 rat tikus      
149 red mirah      
3 right kanan   1, 73  
6 road/path jalan   1  
115 root akar      
65 rope taliʔ      
112 rotten word info busuk   56  
125 salt garəm      
121 sand pasir   18  
124 sea laʔot      
203 Seven word info tujoh   4  
81 sharp tajəm      
154 short word info pindik   68  
19 shoulder baʔu      
161 shy, ashamed malu      
202 Six word info ənəm      
12 skin kulit      
128 sky laŋet      
152 small kəcit   28  
145 smoke word info asəp   49  
106 snake ular      
110 spider laba-laba      
130 star bintaŋ      
79 stick/wood kayu      
120 stone batu      
105 tail buntut      
206 Ten word info səpuloh      
178 that tu      
62 thatch/roof atəp   1  
187 they joraŋ      
157 thick word info təbəl   26  
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this ni      
183 thou ka      
199 Three word info tige      
134 thunder guntur      
41 to bite gigit   21  
137 to blow word info ñəbu      
28 to breathe napas   29  
144 to burn word info bakar   25  
91 to buy bəli      
38 to chew word info ŋuñah      
85 to choose mileh      
172 to climb word info manjat   56  
7 to come dataŋ   14  
39 to cook word info masak   19  
196 to count ŋituŋ      
34 to cry naŋis      
78 to cut, hack word info mutoŋ      
75 to die, be dead mati      
90 to dig galiʔ      
50 to dream mimpi      
40 to drink minum      
37 to eat makan      
95 to fall word info jatoh      
22 to fear takut   1  
123 to flow ŋalir      
101 to fly tərbəŋ      
86 to grow word info numboh   1  
44 to hear dəŋər      
171 to hide word info səmbunyeʔ   1  
72 to hit word info mukul   27  
89 to hold word info migəp      
69 to hunt word info bəlapun   23  
74 to kill bunoh      
20 to know, be knowledgeable taʔu   1  
33 to laugh kətabe      
49 to lie down word info bariŋ      
76 to live, be alive idup   1, 82  
92 to open, uncover bukaʔ   1  
84 to plant nanəm   2  
93 to pound, beat word info numbuk   9  
64 to say ŋumoŋ      
77 to scratch word info ñakar   54  
46 to see niŋoʔ   50  
67 to sew word info jaʔet      
70 to shoot word info nimbak   49  
51 to sit duduk   35  
48 to sleep tiduʔ   1, 70  
29 to sniff, smell ñiyum      
36 to spit ŋəludah   1  
80 to split word info bəlah      
88 to squeeze word info mərəs   42  
71 to stab, pierce nikəm      
52 to stand bədiri   1  
73 to steal maliŋ      
42 to suck ŋisəp      
87 to swell word info bəŋkək   19  
9 to swim bərənang      
21 to think mikir      
94 to throw word info buwəŋ      
66 to tie up, fasten ŋikət      
8 to turn word info mutər      
35 to vomit muntah      
5 to walk bəjalan kaki   21  
83 to work word info bəgawe      
47 to yawn ŋuwap   19  
32 tongue lidah   4, 31  
31 tooth gigi      
207 Twenty word info duwe puloh      
198 Two word info duwe      
138 warm word info panas      
122 water word info aʔiʔ      
185 we word info kami excl.    
185 we word info kite incl.    
141 wet basah   1  
188 what? word info ape      
170 when? word info kapan      
181 where? word info gi mane      
148 white puteh   1  
189 who? word info sape      
159 wide libaʔ      
58 wife bini      
136 wind aŋen      
100 wing kəpək   1  
55 woman/female uraŋ bini   1, 41  
127 woods/forest utan   7  
107 worm (earthworm) caciŋ      
169 year taʔon      
150 yellow kuniŋ   1  
186 you ikaʔ      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: