https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lom (Mapurese)

Source/Author:  Olaf H. Smedal (1987) 
Identifiers:  ISO-639-3:mfb  Glottocode: bang1365 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Paska Ariandy Iswanto  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Malayic:Malay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info musiŋ      
9 to swim bərənaŋ      
10 dirty lasap      
11 dust abok      
12 skin kulet      
13 back word info puŋgoŋ      
15 bone tulaŋ      
16 intestines liŋkaŋ      
17 liver atiʔ      
18 breast cok      
19 shoulder payəŋ      
20 to know, be knowledgeable kənal      
21 to think rikin      
23 blood darah      
24 head kəpale      
25 neck kətukoʔ      
27 nose idoŋ      
29 to sniff, smell mambəʔ      
30 mouth mulot      
31 tooth gigiʔ      
33 to laugh kətawe      
34 to cry pagəl      
35 to vomit mutah      
37 to eat makən      
38 to chew word info dəmpak      
40 to drink minom      
41 to bite kərəka      
42 to suck ŋəñot      
43 ear biloŋ      
44 to hear nəŋər      
45 eye mate      
49 to lie down word info bareŋ      
50 to dream mimpiʔ      
53 person/human being uraŋ      
56 child anək      
57 husband ləlakei      
58 wife biniŋ      
60 father waʔ      
61 house umah      
63 name name      
64 to say kate      
65 rope taliʔ      
66 to tie up, fasten ŋəbət      
67 to sew word info ñaʔit      
68 needle jarum      
69 to hunt word info bəlapon      
71 to stab, pierce nikəm      
72 to hit word info kəne      
73 to steal maliŋ      
74 to kill munoh      
75 to die, be dead matei      
77 to scratch word info ŋatap      
78 to cut, hack word info ŋutəŋ      
79 stick/wood bataŋ      
80 to split word info məleh      
82 dull, blunt tumpol      
83 to work word info bəgawi      
85 to choose milih      
87 to swell word info buntəʔ      
90 to dig ŋaliʔ      
91 to buy məliʔ      
94 to throw word info limpar      
95 to fall word info jatoh      
97 bird buroŋ      
98 egg takot      
99 feather buləʔ      
101 to fly tərbaŋ      
102 rat tikos      
104 fat/grease ləmək      
105 tail kitoʔ      
106 snake ular      
108 louse word info kutəʔ      
109 mosquito rəŋet      
110 spider laba-laba      
111 fish ikan      
114 leaf umut      
115 root baner      
116 flower buŋe      
117 fruit buweh      
119 earth/soil tanah      
120 stone batəʔ      
122 water word info aʔiʔ      
123 to flow añot      
124 sea laʔot      
125 salt gərəm      
126 lake lalap      
128 sky laŋet      
129 moon bulən      
130 star bintaŋ      
133 rain ujən      
134 thunder pəter      
135 lightning kilat      
136 wind aŋen      
139 cold word info ləmbək      
140 dry word info kəriŋ      
142 heavy bəret      
143 fire apiʔ      
144 to burn word info nunəŋ      
146 ash abəʔ      
149 red mirah      
151 green ijəʔ      
154 short word info pandək      
157 thick word info takot      
158 narrow təbəl      
159 wide luwas      
160 painful, sick gayal      
161 shy, ashamed malək      
162 old word info tuwe      
163 new barəʔ      
164 good bagus      
166 correct, true bənər      
167 night malam      
168 day arei      
169 year taʔon      
170 when? word info ŋəbaŋ      
173 at      
174 in, inside dələm      
175 above pucok      
176 below baweh      
177 this nen      
178 that itəʔ      
181 where? word info mane      
182 I ko      
183 thou ənte      
185 we word info kamei      
186 you ikaʔ      
187 they kabən      
188 what? word info ape      
189 who? word info sape      
192 and keʔ      
196 to count ŋitoŋ      
197 One word info suti      
198 Two word info duwe      
199 Three word info tige      
200 Four word info əmpat      
201 Five word info lime      
202 Six word info ənam      
204 Eight word info lapən      
206 Ten word info sepuloh      
207 Twenty word info duwe puloh      
208 Fifty word info lime puloh      
209 One Hundred word info səratos      
210 One Thousand word info səribu      
4 leg/foot kakei   1  
6 road/path jələn   1  
22 to fear takot   1  
28 to breathe ñawe   1  
36 to spit ŋəludeh   1  
52 to stand bədiriʔ   1  
62 thatch/roof atap   1  
86 to grow word info numbuh   1  
96 dog asəʔ   1  
100 wing kəpak   1  
141 wet basah   1  
147 black itəm   1  
148 white putih   1  
150 yellow kuniŋ   1  
165 bad, evil jiyət   1  
171 to hide word info ñəmui   1  
172 to climb word info naʔik   1  
180 far jaʔuh   1  
137 to blow word info niyup   1, 19  
2 left kiriʔ   1, 42  
156 thin word info tipis   1, 44  
48 to sleep tiduʔ   1, 70  
3 right kanən   1, 73  
76 to live, be alive idup   1, 82  
59 mother nuʔ   10  
193 if mən   10  
205 Nine word info səmbilən   10  
195 no, not deʔ   109  
92 to open, uncover mukaʔ   11  
138 warm word info aŋət   112  
131 cloud word info mige ult. < Sanskrit 113 L
7 to come datəŋ   14  
1 hand taŋən   18  
121 sand paser   18  
39 to cook word info masak   19  
47 to yawn ŋowap   19  
55 woman/female məntinaʔ   19  
54 man/male lakei   2  
84 to plant nanəm   2  
184 he/she ñe   2  
190 other laʔin   2  
26 hair word info rambut   20  
5 to walk bəjələn   21  
194 how? word info nək mane   23  
155 long word info panjaŋ   24  
179 near nampiʔ   25  
118 grass rumpot   27  
152 small kəcit   28  
153 big bəseʔ   28, 128  
103 meat/flesh isiʔ   31  
14 belly pərot   32  
89 to hold word info məgəŋ   32  
81 sharp landəp   34  
51 to sit dudok   35  
107 worm (earthworm) ulət   36  
127 woods/forest rimbeʔ   37  
203 Seven word info tujuh   4  
32 tongue lideh   4, 31  
88 to squeeze word info mərəs   42  
70 to shoot word info nimbak   49  
145 smoke word info asap   49  
46 to see neŋoŋ   50  
112 rotten word info busok   56  
132 fog kəlam   85  
93 to pound, beat word info numbok   9  
113 branch word info cabaŋ   9  
191 all səgale   91  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: