https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lom (Mapurese)

Source/Author:  Olaf H. Smedal (1987) 
Identifiers:  ISO-639-3:mfb  Glottocode: bang1365 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Paska Ariandy Iswanto  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Malayic:Malay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand taŋən   18  
2 left kiriʔ   1, 42  
3 right kanən   1, 73  
4 leg/foot kakei   1  
5 to walk bəjələn   21  
6 road/path jələn   1  
7 to come datəŋ   14  
8 to turn word info musiŋ      
9 to swim bərənaŋ      
10 dirty lasap      
11 dust abok      
12 skin kulet      
13 back word info puŋgoŋ      
14 belly pərot   32  
15 bone tulaŋ      
16 intestines liŋkaŋ      
17 liver atiʔ      
18 breast cok      
19 shoulder payəŋ      
20 to know, be knowledgeable kənal      
21 to think rikin      
22 to fear takot   1  
23 blood darah      
24 head kəpale      
25 neck kətukoʔ      
26 hair word info rambut   20  
27 nose idoŋ      
28 to breathe ñawe   1  
29 to sniff, smell mambəʔ      
30 mouth mulot      
31 tooth gigiʔ      
32 tongue lideh   4, 31  
33 to laugh kətawe      
34 to cry pagəl      
35 to vomit mutah      
36 to spit ŋəludeh   1  
37 to eat makən      
38 to chew word info dəmpak      
39 to cook word info masak   19  
40 to drink minom      
41 to bite kərəka      
42 to suck ŋəñot      
43 ear biloŋ      
44 to hear nəŋər      
45 eye mate      
46 to see neŋoŋ   50  
47 to yawn ŋowap   19  
48 to sleep tiduʔ   1, 70  
49 to lie down word info bareŋ      
50 to dream mimpiʔ      
51 to sit dudok   35  
52 to stand bədiriʔ   1  
53 person/human being uraŋ      
54 man/male lakei   2  
55 woman/female məntinaʔ   19  
56 child anək      
57 husband ləlakei      
58 wife biniŋ      
59 mother nuʔ   10  
60 father waʔ      
61 house umah      
62 thatch/roof atap   1  
63 name name      
64 to say kate      
65 rope taliʔ      
66 to tie up, fasten ŋəbət      
67 to sew word info ñaʔit      
68 needle jarum      
69 to hunt word info bəlapon      
70 to shoot word info nimbak   49  
71 to stab, pierce nikəm      
72 to hit word info kəne      
73 to steal maliŋ      
74 to kill munoh      
75 to die, be dead matei      
76 to live, be alive idup   1, 82  
77 to scratch word info ŋatap      
78 to cut, hack word info ŋutəŋ      
79 stick/wood bataŋ      
80 to split word info məleh      
81 sharp landəp   34  
82 dull, blunt tumpol      
83 to work word info bəgawi      
84 to plant nanəm   2  
85 to choose milih      
86 to grow word info numbuh   1  
87 to swell word info buntəʔ      
88 to squeeze word info mərəs   42  
89 to hold word info məgəŋ   32  
90 to dig ŋaliʔ      
91 to buy məliʔ      
92 to open, uncover mukaʔ   1  
93 to pound, beat word info numbok   9  
94 to throw word info limpar      
95 to fall word info jatoh      
96 dog asəʔ   1  
97 bird buroŋ      
98 egg takot      
99 feather buləʔ      
100 wing kəpak   1  
101 to fly tərbaŋ      
102 rat tikos      
103 meat/flesh isiʔ   31  
104 fat/grease ləmək      
105 tail kitoʔ      
106 snake ular      
107 worm (earthworm) ulət   36  
108 louse word info kutəʔ      
109 mosquito rəŋet      
110 spider laba-laba      
111 fish ikan      
112 rotten word info busok   56  
113 branch word info cabaŋ   9  
114 leaf umut      
115 root baner      
116 flower buŋe      
117 fruit buweh      
118 grass rumpot   27  
119 earth/soil tanah      
120 stone batəʔ      
121 sand paser   18  
122 water word info aʔiʔ      
123 to flow añot      
124 sea laʔot      
125 salt gərəm      
126 lake lalap      
127 woods/forest rimbeʔ   37  
128 sky laŋet      
129 moon bulən      
130 star bintaŋ      
132 fog kəlam   85  
133 rain ujən      
134 thunder pəter      
135 lightning kilat      
136 wind aŋen      
137 to blow word info niyup   1, 19  
138 warm word info aŋət   112  
139 cold word info ləmbək      
140 dry word info kəriŋ      
141 wet basah   1  
142 heavy bəret      
143 fire apiʔ      
144 to burn word info nunəŋ      
145 smoke word info asap   49  
146 ash abəʔ      
147 black itəm   1  
148 white putih   1  
149 red mirah      
150 yellow kuniŋ   1  
151 green ijəʔ      
152 small kəcit   28  
153 big bəseʔ   28, 128  
154 short word info pandək      
155 long word info panjaŋ   24  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info takot      
158 narrow təbəl      
159 wide luwas      
160 painful, sick gayal      
161 shy, ashamed malək      
162 old word info tuwe      
163 new barəʔ      
164 good bagus      
165 bad, evil jiyət   1  
166 correct, true bənər      
167 night malam      
168 day arei      
169 year taʔon      
170 when? word info ŋəbaŋ      
171 to hide word info ñəmui   1  
172 to climb word info naʔik   1  
173 at      
174 in, inside dələm      
175 above pucok      
176 below baweh      
177 this nen      
178 that itəʔ      
179 near nampiʔ   25  
180 far jaʔuh   1  
181 where? word info mane      
182 I ko      
183 thou ənte      
184 he/she ñe   2  
185 we word info kamei      
186 you ikaʔ      
187 they kabən      
188 what? word info ape      
189 who? word info sape      
190 other laʔin   2  
191 all səgale   91  
192 and keʔ      
193 if mən   10  
194 how? word info nək mane   23  
195 no, not deʔ   109  
196 to count ŋitoŋ      
197 One word info suti      
198 Two word info duwe      
199 Three word info tige      
200 Four word info əmpat      
201 Five word info lime      
202 Six word info ənam      
203 Seven word info tujuh   4  
204 Eight word info lapən      
205 Nine word info səmbilən   10  
206 Ten word info sepuloh      
207 Twenty word info duwe puloh      
208 Fifty word info lime puloh      
209 One Hundred word info səratos      
210 One Thousand word info səribu      
131 cloud word info mige ult. < Sanskrit 113 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: