https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lom (Mapurese)

Source/Author:  Olaf H. Smedal (1987) 
Identifiers:  ISO-639-3:mfb  Glottocode: bang1365 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Paska Ariandy Iswanto  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Malayic:Malay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above pucok      
191 all səgale   91  
192 and keʔ      
146 ash abəʔ      
173 at      
13 back word info puŋgoŋ      
165 bad, evil jiyət   1  
14 belly pərot   32  
176 below baweh      
153 big bəseʔ   28, 128  
97 bird buroŋ      
147 black itəm   1  
23 blood darah      
15 bone tulaŋ      
113 branch word info cabaŋ   9  
18 breast cok      
56 child anək      
131 cloud word info mige ult. < Sanskrit 113 L
139 cold word info ləmbək      
166 correct, true bənər      
168 day arei      
10 dirty lasap      
96 dog asəʔ   1  
140 dry word info kəriŋ      
82 dull, blunt tumpol      
11 dust abok      
43 ear biloŋ      
119 earth/soil tanah      
98 egg takot      
204 Eight word info lapən      
45 eye mate      
180 far jaʔuh   1  
104 fat/grease ləmək      
60 father waʔ      
99 feather buləʔ      
208 Fifty word info lime puloh      
143 fire apiʔ      
111 fish ikan      
201 Five word info lime      
116 flower buŋe      
132 fog kəlam   85  
200 Four word info əmpat      
117 fruit buweh      
164 good bagus      
118 grass rumpot   27  
151 green ijəʔ      
26 hair word info rambut   20  
1 hand taŋən   18  
184 he/she ñe   2  
24 head kəpale      
142 heavy bəret      
61 house umah      
194 how? word info nək mane   23  
57 husband ləlakei      
182 I ko      
193 if mən   10  
174 in, inside dələm      
16 intestines liŋkaŋ      
126 lake lalap      
114 leaf umut      
2 left kiriʔ   1, 42  
4 leg/foot kakei   1  
135 lightning kilat      
17 liver atiʔ      
155 long word info panjaŋ   24  
108 louse word info kutəʔ      
54 man/male lakei   2  
103 meat/flesh isiʔ   31  
129 moon bulən      
109 mosquito rəŋet      
59 mother nuʔ   10  
30 mouth mulot      
63 name name      
158 narrow təbəl      
179 near nampiʔ   25  
25 neck kətukoʔ      
68 needle jarum      
163 new barəʔ      
167 night malam      
205 Nine word info səmbilən   10  
195 no, not deʔ   109  
27 nose idoŋ      
162 old word info tuwe      
197 One word info suti      
209 One Hundred word info səratos      
210 One Thousand word info səribu      
190 other laʔin   2  
160 painful, sick gayal      
53 person/human being uraŋ      
133 rain ujən      
102 rat tikos      
149 red mirah      
3 right kanən   1, 73  
6 road/path jələn   1  
115 root baner      
65 rope taliʔ      
112 rotten word info busok   56  
125 salt gərəm      
121 sand paser   18  
124 sea laʔot      
203 Seven word info tujuh   4  
81 sharp landəp   34  
154 short word info pandək      
19 shoulder payəŋ      
161 shy, ashamed malək      
202 Six word info ənam      
12 skin kulet      
128 sky laŋet      
152 small kəcit   28  
145 smoke word info asap   49  
106 snake ular      
110 spider laba-laba      
130 star bintaŋ      
79 stick/wood bataŋ      
120 stone batəʔ      
105 tail kitoʔ      
206 Ten word info sepuloh      
178 that itəʔ      
62 thatch/roof atap   1  
187 they kabən      
157 thick word info takot      
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this nen      
183 thou ənte      
199 Three word info tige      
134 thunder pəter      
41 to bite kərəka      
137 to blow word info niyup   1, 19  
28 to breathe ñawe   1  
144 to burn word info nunəŋ      
91 to buy məliʔ      
38 to chew word info dəmpak      
85 to choose milih      
172 to climb word info naʔik   1  
7 to come datəŋ   14  
39 to cook word info masak   19  
196 to count ŋitoŋ      
34 to cry pagəl      
78 to cut, hack word info ŋutəŋ      
75 to die, be dead matei      
90 to dig ŋaliʔ      
50 to dream mimpiʔ      
40 to drink minom      
37 to eat makən      
95 to fall word info jatoh      
22 to fear takot   1  
123 to flow añot      
101 to fly tərbaŋ      
86 to grow word info numbuh   1  
44 to hear nəŋər      
171 to hide word info ñəmui   1  
72 to hit word info kəne      
89 to hold word info məgəŋ   32  
69 to hunt word info bəlapon      
74 to kill munoh      
20 to know, be knowledgeable kənal      
33 to laugh kətawe      
49 to lie down word info bareŋ      
76 to live, be alive idup   1, 82  
92 to open, uncover mukaʔ   1  
84 to plant nanəm   2  
93 to pound, beat word info numbok   9  
64 to say kate      
77 to scratch word info ŋatap      
46 to see neŋoŋ   50  
67 to sew word info ñaʔit      
70 to shoot word info nimbak   49  
51 to sit dudok   35  
48 to sleep tiduʔ   1, 70  
29 to sniff, smell mambəʔ      
36 to spit ŋəludeh   1  
80 to split word info məleh      
88 to squeeze word info mərəs   42  
71 to stab, pierce nikəm      
52 to stand bədiriʔ   1  
73 to steal maliŋ      
42 to suck ŋəñot      
87 to swell word info buntəʔ      
9 to swim bərənaŋ      
21 to think rikin      
94 to throw word info limpar      
66 to tie up, fasten ŋəbət      
8 to turn word info musiŋ      
35 to vomit mutah      
5 to walk bəjələn   21  
83 to work word info bəgawi      
47 to yawn ŋowap   19  
32 tongue lideh   4, 31  
31 tooth gigiʔ      
207 Twenty word info duwe puloh      
198 Two word info duwe      
138 warm word info aŋət   112  
122 water word info aʔiʔ      
185 we word info kamei      
141 wet basah   1  
188 what? word info ape      
170 when? word info ŋəbaŋ      
181 where? word info mane      
148 white putih   1  
189 who? word info sape      
159 wide luwas      
58 wife biniŋ      
136 wind aŋen      
100 wing kəpak   1  
55 woman/female məntinaʔ   19  
127 woods/forest rimbeʔ   37  
107 worm (earthworm) ulət   36  
169 year taʔon      
150 yellow kuniŋ   1  
186 you ikaʔ      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: