https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lahat (Central Malay)

Source/Author:  Muhammad Irsan (2009) 
Identifiers:  ISO-639-3:pse  Glottocode: cent2053 
Notes:  "Kajian Geografi Dialek Bahasa Besemah di Kabupaten Lahat". Master's Thesis of Facuty of Humanities (Linguistics Study Programme), University of Indonesia. Additional data is from : A Conservative Vowel Phoneme Inventory of Sumatra: The Case of Besemah, Bradley McDonnell, Oceanic Linguistics,Vol. 47, No. 2 (Dec., 2008), pp. 409-432 
Problems:  The data was not collected by a single person. The phoneme "r" in some dialects are realized as "ɣ". 
Data Entry:  Typed By: Paska Ariandy Iswanto  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Malayic:Malay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info biluʔ      
9 to swim bədənaŋ      
11 dust ləbu      
13 back word info puŋguŋ      
14 belly busuŋ      
15 bone tulaŋ      
17 liver ati      
18 breast kipaʔ      
19 shoulder bakir      
20 to know, be knowledgeable pacaʔ      
21 to think bəpikir      
23 blood darah      
24 head palaʔ      
26 hair word info gumbaʔ      
27 nose iduŋ      
29 to sniff, smell əmbau      
30 mouth mulut      
31 tooth gigi      
33 to laugh tətawə      
34 to cry naŋis      
35 to vomit mutah      
37 to eat majuh      
38 to chew word info məpaʔ      
40 to drink minum      
42 to suck isap      
43 ear cupiŋ      
44 to hear dəŋar      
45 eye matə      
49 to lie down word info muliʔ      
50 to dream bəmimpi      
53 person/human being uraŋ      
56 child anaʔ      
58 wife bini      
61 house rumah      
63 name damə      
64 to say bəkatə      
65 rope tali      
66 to tie up, fasten ŋəbat      
67 to sew word info jayit      
68 needle jarum      
71 to stab, pierce nujah      
72 to hit word info lantaʔ      
73 to steal maliŋ      
74 to kill bunuh      
75 to die, be dead matiʔ      
78 to cut, hack word info nətaʔ      
79 stick/wood puntuŋ      
80 to split word info miyaʔ      
82 dull, blunt majal      
83 to work word info bəgawi      
85 to choose milih      
87 to swell word info nidap      
88 to squeeze word info mərah      
90 to dig ŋajah      
91 to buy bəli      
94 to throw word info gutuʔ      
95 to fall word info umban      
97 bird buruŋ      
98 egg təlur      
99 feather bulu      
100 wing sayap      
101 to fly tərbaŋ      
102 rat tikus      
104 fat/grease buŋuʔ      
106 snake ular      
108 louse word info kutu      
109 mosquito agas      
110 spider ləlawah      
111 fish ikan      
115 root akar      
116 flower buŋə      
117 fruit buwah      
119 earth/soil tanah      
120 stone batu      
122 water word info ayiʔ      
123 to flow añut      
124 sea lawut      
125 salt garam      
126 lake təbat      
128 sky laŋit      
129 moon bulan      
130 star bintaŋ      
131 cloud word info aban      
133 rain ujan      
134 thunder guruh      
135 lightning kilat      
136 wind aŋin      
138 warm word info panas      
139 cold word info diŋin      
140 dry word info kəriŋ      
142 heavy bərat      
143 fire api      
146 ash abu      
149 red abaŋ      
151 green ijaŋ      
154 short word info pandaʔ      
158 narrow səmpit      
159 wide libar      
160 painful, sick gəriŋ      
161 shy, ashamed malu      
162 old word info tuwə      
163 new əmpai      
166 correct, true bənar      
167 night malam      
168 day siyaŋ      
169 year tawun      
170 when? word info kəbilə      
171 to hide word info bəsimbun      
173 at di      
174 in, inside di dalam      
175 above di pucuʔ      
176 below di bawah      
177 this tini      
178 that titu      
179 near paraʔ      
181 where? word info di manə      
182 I aku      
183 thou kabah      
185 we word info kami      
186 you kamu      
187 they jəmə      
188 what? word info tuwapə      
189 who? word info siyapə      
192 and ŋah      
196 to count rikin      
197 One word info sijat      
198 Two word info duwə      
199 Three word info tigə      
200 Four word info əmpat      
201 Five word info limə      
202 Six word info ənam      
204 Eight word info lapan      
206 Ten word info səpuluh      
207 Twenty word info duwə puluh      
208 Fifty word info limə puluh      
209 One Hundred word info səratus      
210 One Thousand word info səribu      
6 road/path jalan   1  
22 to fear takut   1  
25 neck liyar   1  
28 to breathe ñawə   1  
62 thatch/roof atap   1  
86 to grow word info numbuh   1  
92 to open, uncover bukaʔ   1  
114 leaf dawun   1  
132 fog kabut   1  
141 wet basah   1  
147 black itam   1  
148 white putih   1  
150 yellow kuniŋ   1  
172 to climb word info nayiʔ   1  
180 far jawuh   1  
156 thin word info tipis   1, 44  
48 to sleep tiduʔ   1, 70  
105 tail ikuʔ   1, 72  
3 right kanan   1, 73  
76 to live, be alive idup   1, 82  
59 mother ənduŋ   10  
205 Nine word info səmbilan   10  
195 no, not didə   109  
165 bad, evil buruʔ   115  
54 man/male lanaŋ < Javanese 124 L
46 to see ŋinaʔ   131  
7 to come dataŋ   14  
193 if kalu Sanskrit jaka + Arabic law 'if' 14 L
107 worm (earthworm) gəlaŋ   15  
1 hand taŋan   18  
12 skin bawaʔ   18  
121 sand pasir   18  
184 he/she diyə   18  
39 to cook word info masaʔ   19  
47 to yawn uwap   19  
55 woman/female bətinə   19  
84 to plant nanam   2  
93 to pound, beat word info nutuʔ   2  
190 other layin   2  
5 to walk bəjalan   21  
41 to bite gigit   21  
144 to burn word info ñilap   22, 14  
16 intestines pərut   23  
69 to hunt word info bəburu   23  
194 how? word info maʔ manə   23  
155 long word info panjaŋ   24  
52 to stand bətəgaʔ   26  
103 meat/flesh dagiŋ   26  
157 thick word info təbal   26  
96 dog anjiŋ   27  
118 grass rumput   27  
57 husband laki   28  
152 small kəciʔ   28  
153 big bəsaʔ   28, 128  
137 to blow word info əmbus   30  
81 sharp landap   34  
51 to sit duduʔ   35  
203 Seven word info tujuh   4  
32 tongue lidah   4, 31  
77 to scratch word info garut   44  
70 to shoot word info nimbaʔ   49  
145 smoke word info asap   49  
60 father bapaŋ   5  
36 to spit bəliyur   54  
112 rotten word info busuʔ   56  
2 left kidau   56, 28  
10 dirty kulat   60  
113 branch word info rantiŋ   61  
164 good iluʔ   68  
127 woods/forest utan   7  
89 to hold word info kəcaʔ   72  
191 all gəgalə   91  
4 leg/foot kətiŋ   92  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: