https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lahat (Central Malay)

Source/Author:  Muhammad Irsan (2009) 
Identifiers:  ISO-639-3:pse  Glottocode: cent2053 
Notes:  "Kajian Geografi Dialek Bahasa Besemah di Kabupaten Lahat". Master's Thesis of Facuty of Humanities (Linguistics Study Programme), University of Indonesia. Additional data is from : A Conservative Vowel Phoneme Inventory of Sumatra: The Case of Besemah, Bradley McDonnell, Oceanic Linguistics,Vol. 47, No. 2 (Dec., 2008), pp. 409-432 
Problems:  The data was not collected by a single person. The phoneme "r" in some dialects are realized as "ɣ". 
Data Entry:  Typed By: Paska Ariandy Iswanto  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Malayic:Malay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand taŋan   18  
2 left kidau   56, 28  
3 right kanan   1, 73  
4 leg/foot kətiŋ   92  
5 to walk bəjalan   21  
6 road/path jalan   1  
7 to come dataŋ   14  
8 to turn word info biluʔ      
9 to swim bədənaŋ      
10 dirty kulat   60  
11 dust ləbu      
12 skin bawaʔ   18  
13 back word info puŋguŋ      
14 belly busuŋ      
15 bone tulaŋ      
16 intestines pərut   23  
17 liver ati      
18 breast kipaʔ      
19 shoulder bakir      
20 to know, be knowledgeable pacaʔ      
21 to think bəpikir      
22 to fear takut   1  
23 blood darah      
24 head palaʔ      
25 neck liyar   1  
26 hair word info gumbaʔ      
27 nose iduŋ      
28 to breathe ñawə   1  
29 to sniff, smell əmbau      
30 mouth mulut      
31 tooth gigi      
32 tongue lidah   4, 31  
33 to laugh tətawə      
34 to cry naŋis      
35 to vomit mutah      
36 to spit bəliyur   54  
37 to eat majuh      
38 to chew word info məpaʔ      
39 to cook word info masaʔ   19  
40 to drink minum      
41 to bite gigit   21  
42 to suck isap      
43 ear cupiŋ      
44 to hear dəŋar      
45 eye matə      
46 to see ŋinaʔ   131  
47 to yawn uwap   19  
48 to sleep tiduʔ   1, 70  
49 to lie down word info muliʔ      
50 to dream bəmimpi      
51 to sit duduʔ   35  
52 to stand bətəgaʔ   26  
53 person/human being uraŋ      
54 man/male lanaŋ < Javanese 124 L
55 woman/female bətinə   19  
56 child anaʔ      
57 husband laki   28  
58 wife bini      
59 mother ənduŋ   10  
60 father bapaŋ   5  
61 house rumah      
62 thatch/roof atap   1  
63 name damə      
64 to say bəkatə      
65 rope tali      
66 to tie up, fasten ŋəbat      
67 to sew word info jayit      
68 needle jarum      
69 to hunt word info bəburu   23  
70 to shoot word info nimbaʔ   49  
71 to stab, pierce nujah      
72 to hit word info lantaʔ      
73 to steal maliŋ      
74 to kill bunuh      
75 to die, be dead matiʔ      
76 to live, be alive idup   1, 82  
77 to scratch word info garut   44  
78 to cut, hack word info nətaʔ      
79 stick/wood puntuŋ      
80 to split word info miyaʔ      
81 sharp landap   34  
82 dull, blunt majal      
83 to work word info bəgawi      
84 to plant nanam   2  
85 to choose milih      
86 to grow word info numbuh   1  
87 to swell word info nidap      
88 to squeeze word info mərah      
89 to hold word info kəcaʔ   72  
90 to dig ŋajah      
91 to buy bəli      
92 to open, uncover bukaʔ   1  
93 to pound, beat word info nutuʔ   2  
94 to throw word info gutuʔ      
95 to fall word info umban      
96 dog anjiŋ   27  
97 bird buruŋ      
98 egg təlur      
99 feather bulu      
100 wing sayap      
101 to fly tərbaŋ      
102 rat tikus      
103 meat/flesh dagiŋ   26  
104 fat/grease buŋuʔ      
105 tail ikuʔ   1, 72  
106 snake ular      
107 worm (earthworm) gəlaŋ   15  
108 louse word info kutu      
109 mosquito agas      
110 spider ləlawah      
111 fish ikan      
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info rantiŋ   61  
114 leaf dawun   1  
115 root akar      
116 flower buŋə      
117 fruit buwah      
118 grass rumput   27  
119 earth/soil tanah      
120 stone batu      
121 sand pasir   18  
122 water word info ayiʔ      
123 to flow añut      
124 sea lawut      
125 salt garam      
126 lake təbat      
127 woods/forest utan   7  
128 sky laŋit      
129 moon bulan      
130 star bintaŋ      
131 cloud word info aban      
132 fog kabut   1  
133 rain ujan      
134 thunder guruh      
135 lightning kilat      
136 wind aŋin      
137 to blow word info əmbus   30  
138 warm word info panas      
139 cold word info diŋin      
140 dry word info kəriŋ      
141 wet basah   1  
142 heavy bərat      
143 fire api      
144 to burn word info ñilap   22, 14  
145 smoke word info asap   49  
146 ash abu      
147 black itam   1  
148 white putih   1  
149 red abaŋ      
150 yellow kuniŋ   1  
151 green ijaŋ      
152 small kəciʔ   28  
153 big bəsaʔ   28, 128  
154 short word info pandaʔ      
155 long word info panjaŋ   24  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info təbal   26  
158 narrow səmpit      
159 wide libar      
160 painful, sick gəriŋ      
161 shy, ashamed malu      
162 old word info tuwə      
163 new əmpai      
164 good iluʔ   68  
165 bad, evil buruʔ   115  
166 correct, true bənar      
167 night malam      
168 day siyaŋ      
169 year tawun      
170 when? word info kəbilə      
171 to hide word info bəsimbun      
172 to climb word info nayiʔ   1  
173 at di      
174 in, inside di dalam      
175 above di pucuʔ      
176 below di bawah      
177 this tini      
178 that titu      
179 near paraʔ      
180 far jawuh   1  
181 where? word info di manə      
182 I aku      
183 thou kabah      
184 he/she diyə   18  
185 we word info kami      
186 you kamu      
187 they jəmə      
188 what? word info tuwapə      
189 who? word info siyapə      
190 other layin   2  
191 all gəgalə   91  
192 and ŋah      
193 if kalu Sanskrit jaka + Arabic law 'if' 14 L
194 how? word info maʔ manə   23  
195 no, not didə   109  
196 to count rikin      
197 One word info sijat      
198 Two word info duwə      
199 Three word info tigə      
200 Four word info əmpat      
201 Five word info limə      
202 Six word info ənam      
203 Seven word info tujuh   4  
204 Eight word info lapan      
205 Nine word info səmbilan   10  
206 Ten word info səpuluh      
207 Twenty word info duwə puluh      
208 Fifty word info limə puluh      
209 One Hundred word info səratus      
210 One Thousand word info səribu      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: