https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasal

Source/Author:  Anderbeck and Aprilani (2013) 
Identifiers:  ISO-639-3:nsy  Glottocode: nasa1239 
Notes:  Anderbeck, Karl; Aprilani, Herdian. 2013. The Improbable Language: Survey Report on the Nasal Language of Bengkulu, Sumatra. SIL Electronic Survey Report. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Nasal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 102 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
6 road/path təŋəhan      
6 road/path balaʔ SA: ? balaʔ means 'big'    
14 belly isaw      
23 blood xalah      
27 nose iŋʊlan      
34 to cry səməlaw      
41 to bite ŋəxʊh      
61 house bahʊn      
66 to tie up, fasten tambaŋ      
72 to hit word info maŋɡul      
81 sharp isʊʔ      
84 to plant nahoʔ      
88 to squeeze word info nəkon      
89 to hold word info hahan      
90 to dig ŋɡali most probably borrowed from Malay on account of g instead of *k   L
94 to throw word info xamboy      
95 to fall word info buɡʊh      
114 leaf hajay      
115 root jaŋkah      
118 grass ləlimu      
126 lake palʊh      
138 warm word info handʊp      
139 cold word info ŋisʊn      
140 dry word info laŋu      
142 heavy məlaʔ      
146 ash həmbuo      
147 black halʊm      
148 white handaʔ      
151 green xujaw      
152 small xənɪʔ      
153 big balak      
154 short word info xəbah      
155 long word info awan      
158 narrow xənɪʔ      
159 wide xəbʊh      
161 shy, ashamed liyom      
179 near taliŋ      
186 you uŋin-uŋin ɲo/kay ?? 1st part = 'all of them'; kai = ??    
187 they hulʊn lit. 'people'    
192 and xan      
9 to swim ləlaɡoy   1  
15 bone tulan   1  
17 liver xatay   1  
18 breast susu   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info uwoʔ   1  
32 tongue moː   1  
35 to vomit mutah   1  
37 to eat kaneʔ   1  
40 to drink minʊm   1  
42 to suck ŋəxisʊp   1  
44 to hear ndəŋʊl   1  
45 eye mato   1  
55 woman/female bay   1  
56 child anaʔ   1  
62 thatch/roof hatoʔ   1  
65 rope tali   1  
75 to die, be dead matay   1  
76 to live, be alive uxɪp   1  
78 to cut, hack word info nətʊʔ   1  
79 stick/wood kayu   1  
80 to split word info mbəlah   1  
85 to choose milɪh   1  
91 to buy məmbəli   1  
92 to open, uncover məmbukaʔ   1  
98 egg təlul   1  
99 feather bulu manoʔ   1  
106 snake həndipay   1  
108 louse word info kutu hulu lit. 'head louse' 1  
110 spider ləlawah   1  
116 flower buŋo   1  
117 fruit uwah   1  
119 earth/soil tanoh   1  
120 stone watu   1  
121 sand xənay   1  
123 to flow ŋalɪx   1  
125 salt silo   1  
128 sky laŋɪt   1  
129 moon bulan   1  
130 star bintaŋ   1  
131 cloud word info aban   1  
133 rain ujan   1  
136 wind aŋɪn   1  
138 warm word info panas   1  
141 wet wasʊh   1  
143 fire apoy   1  
150 yellow kunɪŋ   1  
160 painful, sick sakɪʔ   1  
162 old word info tuho   1  
165 bad, evil jahat   1  
169 year tahʊn   1  
174 in, inside di dəlʊm   1  
175 above di atas   1  
176 below di dibah   1  
180 far jaoh   1  
183 thou kaw   1  
184 he/she iyoː   1  
185 we word info kito   1  
188 what? word info api   1  
197 One word info say   1  
198 Two word info xuo   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info paʔ   1  
37 to eat maŋan   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
50 to dream mimpɪ   1, 37  
2 left kixi   1, 42  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
3 right kanan   1, 73  
135 lightning kilap   1, 88  
63 name ɡəlax   10  
189 who? word info sapo   12  
60 father baʔ   13  
68 needle səxoʔ   13  
170 when? word info kəbilo   13  
7 to come xatʊŋ   14  
22 to fear xabay   14  
107 worm (earthworm) ɡəlʊŋ tanoh   15  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
19 shoulder pəmpɪŋ   16  
30 mouth baŋoʔ   16  
48 to sleep pədʊm   16  
73 to steal malɪŋ   16  
87 to swell word info mətʊŋ   16  
177 this ajo   16  
31 tooth ɡiɡi   17  
53 person/human being hulʊn   17  
97 bird buxʊŋ   17  
163 new əmpay   17  
168 day walih   17  
12 skin bawaʔ   18  
39 to cook word info məsaʔ   19  
47 to yawn ŋəluap   19  
77 to scratch word info ŋikʊy   19  
46 to see ŋəliyaʔ   19, 23  
167 night dəŋi SA: typo for wəŋi or bəŋi? 1?  
57 husband sawoʰ   2  
67 to sew word info ɲjahɪt   2  
74 to kill mataykon   2  
122 water word info ʰwayɪl   2  
190 other laɪn   2  
185 we word info kam   2, 65  
93 to pound, beat word info nutu   20  
113 branch word info pəmpaŋ   20  
173 at di   20  
194 how? word info jə upo   20  
83 to work word info bəɡawiyan < Javanese 21 L
178 that udi   21  
21 to think bəpikɪx < AR 22 L
102 rat tikʊs   22  
191 all uŋɪn-uŋɪn   22  
20 to know, be knowledgeable panday < (South) Indian 23 L
69 to hunt word info bəbuxu   23  
166 correct, true bətul   23  
8 to turn word info mbiloʔ   24  
13 back word info puŋɡʊŋ   24  
16 intestines usʊs   24  
111 fish iwo < Javanese 25 L
171 to hide word info səɡʊʔ   25  
52 to stand təɡaʔ   26  
64 to say ŋicɪʔ   26  
103 meat/flesh daɡɪŋ   26  
104 fat/grease ɡəmoʔ   26  
157 thick word info təbal   26  
4 leg/foot suhʊt SA: !! with k? check spelling in original 29  
28 to breathe bənapas   29  
29 to sniff, smell ɲiʊm   30  
134 thunder ɡuntʊx   30  
71 to stab, pierce nikam   31  
196 to count ŋəhitʊŋ   31  
25 neck ɡalah   33  
149 red abaŋ < Javanese 33 L
10 dirty kamaʔ   35  
59 mother maʔ   35  
127 woods/forest ximbo balak SA: balak means 'large' 37  
32 tongue lidah lidah is Malay loan (SA) 4, 31 L
58 wife bibay   41  
5 to walk lapax   42  
54 man/male xaɡah   43  
1 hand culʊʔ   46  
105 tail ɡundam   48  
195 no, not maʔuwat   48  
70 to shoot word info nɪmbaʔ   49  
145 smoke word info hasʊʔ   49  
137 to blow word info ɲəbu   50  
100 wing kəpɪh   52  
101 to fly hambʊx   52  
36 to spit bəliʊx   54  
49 to lie down word info ŋɡalɪəŋ   54, 109  
109 mosquito haɡas   56  
112 rotten word info busʊʔ   56  
11 dust dəbʊː   58  
96 dog kaci   59  
172 to climb word info caŋkaʔ   59  
124 sea laʊʔ   6  
144 to burn word info suah   64  
38 to chew word info məpaʔ   66  
158 narrow səmpɪt   68  
182 I ɲaʔ   7  
33 to laugh lalaŋ   70  
89 to hold word info nəcaʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good həlaw   82  
132 fog kəlum   85  
193 if katu   87  
181 where? word info didipo   9  
51 to sit məduŋ   98  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: