https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasal

Source/Author:  Anderbeck and Aprilani (2013) 
Identifiers:  ISO-639-3:nsy  Glottocode: nasa1239 
Notes:  Anderbeck, Karl; Aprilani, Herdian. 2013. The Improbable Language: Survey Report on the Nasal Language of Bengkulu, Sumatra. SIL Electronic Survey Report. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Nasal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 102 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di atas   1  
191 all uŋɪn-uŋɪn   22  
192 and xan      
146 ash həmbuo      
173 at di   20  
13 back word info puŋɡʊŋ   24  
165 bad, evil jahat   1  
14 belly isaw      
176 below di dibah   1  
153 big balak      
97 bird buxʊŋ   17  
147 black halʊm      
23 blood xalah      
15 bone tulan   1  
113 branch word info pəmpaŋ   20  
18 breast susu   1  
56 child anaʔ   1  
131 cloud word info aban   1  
139 cold word info ŋisʊn      
166 correct, true bətul   23  
168 day walih   17  
10 dirty kamaʔ   35  
96 dog kaci   59  
140 dry word info laŋu      
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust dəbʊː   58  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
119 earth/soil tanoh   1  
98 egg təlul   1  
204 Eight word info      
45 eye mato   1  
180 far jaoh   1  
104 fat/grease ɡəmoʔ   26  
60 father baʔ   13  
99 feather bulu manoʔ   1  
208 Fifty word info      
143 fire apoy   1  
111 fish iwo < Javanese 25 L
201 Five word info      
116 flower buŋo   1  
132 fog kəlum   85  
200 Four word info paʔ   1  
117 fruit uwah   1  
164 good həlaw   82  
118 grass ləlimu      
151 green xujaw      
26 hair word info uwoʔ   1  
1 hand culʊʔ   46  
184 he/she iyoː   1  
24 head hulu   1  
142 heavy məlaʔ      
61 house bahʊn      
194 how? word info jə upo   20  
57 husband sawoʰ   2  
182 I ɲaʔ   7  
193 if katu   87  
174 in, inside di dəlʊm   1  
16 intestines usʊs   24  
126 lake palʊh      
114 leaf hajay      
2 left kixi   1, 42  
4 leg/foot suhʊt SA: !! with k? check spelling in original 29  
135 lightning kilap   1, 88  
17 liver xatay   1  
155 long word info awan      
108 louse word info kutu hulu lit. 'head louse' 1  
54 man/male xaɡah   43  
103 meat/flesh daɡɪŋ   26  
129 moon bulan   1  
109 mosquito haɡas   56  
59 mother maʔ   35  
30 mouth baŋoʔ   16  
63 name ɡəlax   10  
158 narrow xənɪʔ      
158 narrow səmpɪt   68  
179 near taliŋ      
25 neck ɡalah   33  
68 needle səxoʔ   13  
163 new əmpay   17  
167 night dəŋi SA: typo for wəŋi or bəŋi? 1?  
205 Nine word info      
195 no, not maʔuwat   48  
27 nose iŋʊlan      
162 old word info tuho   1  
197 One word info say   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other laɪn   2  
160 painful, sick sakɪʔ   1  
53 person/human being hulʊn   17  
133 rain ujan   1  
102 rat tikʊs   22  
149 red abaŋ < Javanese 33 L
3 right kanan   1, 73  
6 road/path təŋəhan      
6 road/path balaʔ SA: ? balaʔ means 'big'    
115 root jaŋkah      
65 rope tali   1  
112 rotten word info busʊʔ   56  
125 salt silo   1  
121 sand xənay   1  
124 sea laʊʔ   6  
203 Seven word info      
81 sharp isʊʔ      
154 short word info xəbah      
19 shoulder pəmpɪŋ   16  
161 shy, ashamed liyom      
202 Six word info      
12 skin bawaʔ   18  
128 sky laŋɪt   1  
152 small xənɪʔ      
145 smoke word info hasʊʔ   49  
106 snake həndipay   1  
110 spider ləlawah   1  
130 star bintaŋ   1  
79 stick/wood kayu   1  
120 stone watu   1  
105 tail ɡundam   48  
206 Ten word info      
178 that udi   21  
62 thatch/roof hatoʔ   1  
187 they hulʊn lit. 'people'    
157 thick word info təbal   26  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
177 this ajo   16  
183 thou kaw   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder ɡuntʊx   30  
41 to bite ŋəxʊh      
137 to blow word info ɲəbu   50  
28 to breathe bənapas   29  
144 to burn word info suah   64  
91 to buy məmbəli   1  
38 to chew word info məpaʔ   66  
85 to choose milɪh   1  
172 to climb word info caŋkaʔ   59  
7 to come xatʊŋ   14  
39 to cook word info məsaʔ   19  
196 to count ŋəhitʊŋ   31  
34 to cry səməlaw      
78 to cut, hack word info nətʊʔ   1  
75 to die, be dead matay   1  
90 to dig ŋɡali most probably borrowed from Malay on account of g instead of *k   L
50 to dream mimpɪ   1, 37  
40 to drink minʊm   1  
37 to eat kaneʔ   1  
37 to eat maŋan   1, 14  
95 to fall word info buɡʊh      
22 to fear xabay   14  
123 to flow ŋalɪx   1  
101 to fly hambʊx   52  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
44 to hear ndəŋʊl   1  
171 to hide word info səɡʊʔ   25  
72 to hit word info maŋɡul      
89 to hold word info nəcaʔ   72  
89 to hold word info hahan      
69 to hunt word info bəbuxu   23  
74 to kill mataykon   2  
20 to know, be knowledgeable panday < (South) Indian 23 L
33 to laugh lalaŋ   70  
49 to lie down word info ŋɡalɪəŋ   54, 109  
76 to live, be alive uxɪp   1  
92 to open, uncover məmbukaʔ   1  
84 to plant nahoʔ      
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say ŋicɪʔ   26  
77 to scratch word info ŋikʊy   19  
46 to see ŋəliyaʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲjahɪt   2  
70 to shoot word info nɪmbaʔ   49  
51 to sit məduŋ   98  
48 to sleep pədʊm   16  
29 to sniff, smell ɲiʊm   30  
36 to spit bəliʊx   54  
80 to split word info mbəlah   1  
88 to squeeze word info nəkon      
71 to stab, pierce nikam   31  
52 to stand təɡaʔ   26  
73 to steal malɪŋ   16  
42 to suck ŋəxisʊp   1  
87 to swell word info mətʊŋ   16  
9 to swim ləlaɡoy   1  
21 to think bəpikɪx < AR 22 L
94 to throw word info xamboy      
66 to tie up, fasten tambaŋ      
8 to turn word info mbiloʔ   24  
35 to vomit mutah   1  
5 to walk lapax   42  
83 to work word info bəɡawiyan < Javanese 21 L
47 to yawn ŋəluap   19  
32 tongue moː   1  
32 tongue lidah lidah is Malay loan (SA) 4, 31 L
31 tooth ɡiɡi   17  
207 Twenty word info      
198 Two word info xuo   1  
138 warm word info handʊp      
138 warm word info panas   1  
122 water word info ʰwayɪl   2  
185 we word info kam   2, 65  
185 we word info kito   1  
141 wet wasʊh   1  
188 what? word info api   1  
170 when? word info kəbilo   13  
181 where? word info didipo   9  
148 white handaʔ      
189 who? word info sapo   12  
159 wide xəbʊh      
58 wife bibay   41  
136 wind aŋɪn   1  
100 wing kəpɪh   52  
55 woman/female bay   1  
127 woods/forest ximbo balak SA: balak means 'large' 37  
107 worm (earthworm) ɡəlʊŋ tanoh   15  
169 year tahʊn   1  
150 yellow kunɪŋ   1  
186 you uŋin-uŋin ɲo/kay ?? 1st part = 'all of them'; kai = ??    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: