https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasal

Source/Author:  Anderbeck and Aprilani (2013) 
Identifiers:  ISO-639-3:nsy  Glottocode: nasa1239 
Notes:  Anderbeck, Karl; Aprilani, Herdian. 2013. The Improbable Language: Survey Report on the Nasal Language of Bengkulu, Sumatra. SIL Electronic Survey Report. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Nasal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 102 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand culʊʔ   46  
2 left kixi   1, 42  
3 right kanan   1, 73  
4 leg/foot suhʊt SA: !! with k? check spelling in original 29  
5 to walk lapax   42  
6 road/path təŋəhan      
6 road/path balaʔ SA: ? balaʔ means 'big'    
7 to come xatʊŋ   14  
8 to turn word info mbiloʔ   24  
9 to swim ləlaɡoy   1  
10 dirty kamaʔ   35  
11 dust dəbʊː   58  
12 skin bawaʔ   18  
13 back word info puŋɡʊŋ   24  
14 belly isaw      
15 bone tulan   1  
16 intestines usʊs   24  
17 liver xatay   1  
18 breast susu   1  
19 shoulder pəmpɪŋ   16  
20 to know, be knowledgeable panday < (South) Indian 23 L
21 to think bəpikɪx < AR 22 L
22 to fear xabay   14  
23 blood xalah      
24 head hulu   1  
25 neck ɡalah   33  
26 hair word info uwoʔ   1  
27 nose iŋʊlan      
28 to breathe bənapas   29  
29 to sniff, smell ɲiʊm   30  
30 mouth baŋoʔ   16  
31 tooth ɡiɡi   17  
32 tongue moː   1  
32 tongue lidah lidah is Malay loan (SA) 4, 31 L
33 to laugh lalaŋ   70  
34 to cry səməlaw      
35 to vomit mutah   1  
36 to spit bəliʊx   54  
37 to eat kaneʔ   1  
37 to eat maŋan   1, 14  
38 to chew word info məpaʔ   66  
39 to cook word info məsaʔ   19  
40 to drink minʊm   1  
41 to bite ŋəxʊh      
42 to suck ŋəxisʊp   1  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
44 to hear ndəŋʊl   1  
45 eye mato   1  
46 to see ŋəliyaʔ   19, 23  
47 to yawn ŋəluap   19  
48 to sleep pədʊm   16  
49 to lie down word info ŋɡalɪəŋ   54, 109  
50 to dream mimpɪ   1, 37  
51 to sit məduŋ   98  
52 to stand təɡaʔ   26  
53 person/human being hulʊn   17  
54 man/male xaɡah   43  
55 woman/female bay   1  
56 child anaʔ   1  
57 husband sawoʰ   2  
58 wife bibay   41  
59 mother maʔ   35  
60 father baʔ   13  
61 house bahʊn      
62 thatch/roof hatoʔ   1  
63 name ɡəlax   10  
64 to say ŋicɪʔ   26  
65 rope tali   1  
66 to tie up, fasten tambaŋ      
67 to sew word info ɲjahɪt   2  
68 needle səxoʔ   13  
69 to hunt word info bəbuxu   23  
70 to shoot word info nɪmbaʔ   49  
71 to stab, pierce nikam   31  
72 to hit word info maŋɡul      
73 to steal malɪŋ   16  
74 to kill mataykon   2  
75 to die, be dead matay   1  
76 to live, be alive uxɪp   1  
77 to scratch word info ŋikʊy   19  
78 to cut, hack word info nətʊʔ   1  
79 stick/wood kayu   1  
80 to split word info mbəlah   1  
81 sharp isʊʔ      
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bəɡawiyan < Javanese 21 L
84 to plant nahoʔ      
85 to choose milɪh   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info mətʊŋ   16  
88 to squeeze word info nəkon      
89 to hold word info nəcaʔ   72  
89 to hold word info hahan      
90 to dig ŋɡali most probably borrowed from Malay on account of g instead of *k   L
91 to buy məmbəli   1  
92 to open, uncover məmbukaʔ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info xamboy      
95 to fall word info buɡʊh      
96 dog kaci   59  
97 bird buxʊŋ   17  
98 egg təlul   1  
99 feather bulu manoʔ   1  
100 wing kəpɪh   52  
101 to fly hambʊx   52  
102 rat tikʊs   22  
103 meat/flesh daɡɪŋ   26  
104 fat/grease ɡəmoʔ   26  
105 tail ɡundam   48  
106 snake həndipay   1  
107 worm (earthworm) ɡəlʊŋ tanoh   15  
108 louse word info kutu hulu lit. 'head louse' 1  
109 mosquito haɡas   56  
110 spider ləlawah   1  
111 fish iwo < Javanese 25 L
112 rotten word info busʊʔ   56  
113 branch word info pəmpaŋ   20  
114 leaf hajay      
115 root jaŋkah      
116 flower buŋo   1  
117 fruit uwah   1  
118 grass ləlimu      
119 earth/soil tanoh   1  
120 stone watu   1  
121 sand xənay   1  
122 water word info ʰwayɪl   2  
123 to flow ŋalɪx   1  
124 sea laʊʔ   6  
125 salt silo   1  
126 lake palʊh      
127 woods/forest ximbo balak SA: balak means 'large' 37  
128 sky laŋɪt   1  
129 moon bulan   1  
130 star bintaŋ   1  
131 cloud word info aban   1  
132 fog kəlum   85  
133 rain ujan   1  
134 thunder ɡuntʊx   30  
135 lightning kilap   1, 88  
136 wind aŋɪn   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
138 warm word info handʊp      
138 warm word info panas   1  
139 cold word info ŋisʊn      
140 dry word info laŋu      
141 wet wasʊh   1  
142 heavy məlaʔ      
143 fire apoy   1  
144 to burn word info suah   64  
145 smoke word info hasʊʔ   49  
146 ash həmbuo      
147 black halʊm      
148 white handaʔ      
149 red abaŋ < Javanese 33 L
150 yellow kunɪŋ   1  
151 green xujaw      
152 small xənɪʔ      
153 big balak      
154 short word info xəbah      
155 long word info awan      
156 thin word info tipɪs   1, 44  
157 thick word info təbal   26  
158 narrow xənɪʔ      
158 narrow səmpɪt   68  
159 wide xəbʊh      
160 painful, sick sakɪʔ   1  
161 shy, ashamed liyom      
162 old word info tuho   1  
163 new əmpay   17  
164 good həlaw   82  
165 bad, evil jahat   1  
166 correct, true bətul   23  
167 night dəŋi SA: typo for wəŋi or bəŋi? 1?  
168 day walih   17  
169 year tahʊn   1  
170 when? word info kəbilo   13  
171 to hide word info səɡʊʔ   25  
172 to climb word info caŋkaʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside di dəlʊm   1  
175 above di atas   1  
176 below di dibah   1  
177 this ajo   16  
178 that udi   21  
179 near taliŋ      
180 far jaoh   1  
181 where? word info didipo   9  
182 I ɲaʔ   7  
183 thou kaw   1  
184 he/she iyoː   1  
185 we word info kam   2, 65  
185 we word info kito   1  
186 you uŋin-uŋin ɲo/kay ?? 1st part = 'all of them'; kai = ??    
187 they hulʊn lit. 'people'    
188 what? word info api   1  
189 who? word info sapo   12  
190 other laɪn   2  
191 all uŋɪn-uŋɪn   22  
192 and xan      
193 if katu   87  
194 how? word info jə upo   20  
195 no, not maʔuwat   48  
196 to count ŋəhitʊŋ   31  
197 One word info say   1  
198 Two word info xuo   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info paʔ   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: