https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na:ti (Windua)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nati1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand vara-   16  
2 left delmʷir   1, 59  
3 right ᵐbaraŋin   30  
4 leg/foot bulu-   33  
5 to walk -loŋ   60  
6 road/path na-hal   1  
7 to come -ᵐbʷiliŋ   25  
8 to turn word info -viʔis   31  
9 to swim      
10 dirty -mʷolol   43  
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
12 skin ni-viɔʔ   28?  
13 back word info taʔun   12  
14 belly vɛt-   5  
15 bone ᵐbolo-   37  
16 intestines huβeʔ      
17 liver nu-mam   7, 56  
18 breast sʉsʉ-   1  
19 shoulder ᵐbʷataw-   65, 87  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳoŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳimⁿdʳim   13  
22 to fear -mataʔ   1  
22 to fear -mataʔ   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
24 head ᵐbʷatʰ-   9  
25 neck ni-ⁿdolo-   42  
26 hair word info na-usul   31, 33?  
27 nose na-ᵑgunhu-   1, 58  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
29 to sniff, smell      
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
31 tooth ne-livʷu-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɪlaᵐbo-   30  
33 to laugh -mas   58  
34 to cry -tɛŋ   1  
35 to vomit -lu   8  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -ᵐʙure   35, 86, 96  
37 to eat -an   1  
38 to chew word info -ɳis   12  
39 to cook word info -sum   95  
40 to drink -mɪn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck -sorop   23  
43 ear ⁿdeliŋ-   1, 40  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mat-   1  
46 to see -lʉs   14, 94  
47 to yawn -mʷoli   19, 34  
48 to sleep -mɛtur   1  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
50 to dream -ᵐbʷeri   10  
51 to sit -sump   40  
52 to stand -tarɪs   2, 69, 82  
53 person/human being      
54 man/male nɛ-murut   73  
55 woman/female nɛ-mumɔʔ   23  
56 child nɛ-βutinbʷuno   48, 81  
57 husband noŋu aiwut   6  
58 wife noŋu momoʔ   56  
59 mother hinan   1  
60 father tatai   19  
61 house ni-um   1  
62 thatch/roof nu-wuriɛt   1, 61  
63 name nɛ-ʔian   66  
64 to say -nu      
65 rope nitɛl   1  
65 rope nitɛl   1  
66 to tie up, fasten -ᵑgos (tutu)   77  
67 to sew word info -tur   13  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -ᵐbini   1  
71 to stab, pierce -tur   14  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
73 to steal -ᵐbanaʔ   1, 58  
74 to kill -ⁿdʳup ᵐbun   71, 1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
76 to live, be alive -meor   1, 76  
77 to scratch word info -ᵑgoi   71  
78 to cut, hack word info -ᵑgurus   102  
79 stick/wood na-ʔai   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
80 to split word info -por   1  
81 sharp -makan   14  
81 sharp -makan   14  
82 dull, blunt -mʷa   34  
83 to work word info -loŋ   93  
83 to work word info -loŋ   93  
84 to plant -ᵑgiᵐbʷiʔ   60  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -timp   12  
88 to squeeze word info -ᵐbur   16  
89 to hold word info -ᵐburᵐbur   34  
90 to dig -ᵑgil   1  
91 to buy ᵐbul   1  
92 to open, uncover -sisivan   24  
93 to pound, beat word info -ⁿduʔtuʔ   20, 2  
94 to throw word info -ᵑgoᵐb      
95 to fall word info -sep   13  
96 dog lɪᵐbʷər   10  
97 bird nɪ-mɛn   1  
98 egg mʷaⁿdɪlɪ-n   1, 66  
99 feather nɪ-sivʉlɪn varvan   1  
100 wing no-siβylyn varan   61  
101 to fly i-vɛmp   46  
102 rat ni-lɛᵐbut   45  
103 meat/flesh niviɔʔ      
104 fat/grease n-lɛŋlɛŋ   31  
105 tail ne-ᵐʙʉsʉn   76  
106 snake nɪ-mʷat   12  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
108 louse word info no-ʔut   1  
109 mosquito teoʔas   38, 48, 89  
110 spider nɪŋɪn gapleo   64  
111 fish nɪ-mahal   52  
111 fish nɪ-mahal   52  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
113 branch word info ni-ᵐbal   31  
114 leaf nirɛʔe   47  
115 root na-ʔaran   2, 41  
116 flower ne-tivʉnai   53, 57  
117 fruit nɪ-vʷan   1, 26  
118 grass nɪ-muni   31  
119 earth/soil ni-tan   1  
120 stone ni-βɛt   1  
121 sand nɛ-ᵐbinwɛn   1, 79  
122 water word info nu-we   2  
123 to flow      
124 sea ni-tɛs   1  
124 sea ni-tɛs   1  
125 salt      
126 lake tisɛriʔ   40  
127 woods/forest nɛᵐʙʉnai   2, 108  
128 sky nu-map   63  
129 moon nɛ-vʉl   1  
130 star nu-mʷosi   13  
131 cloud word info numeliŋ   34  
132 fog      
133 rain no-wɔ   1  
134 thunder neβʉl varavar   15, 38  
135 lightning neβʉl varavar imɛlɛŋavut   26  
136 wind ⁿdleŋ   1, 77, 80  
137 to blow word info -huphup   62, 63  
138 warm word info -pilpil   52  
139 cold word info -malah   51  
140 dry word info -mahama   11  
141 wet -mil   35  
142 heavy -ⁿdip   14  
143 fire ni-aᵐpʰ   19  
144 to burn word info -huli   4  
145 smoke word info      
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
147 black -mitmɪt   1  
148 white -mɪβs   1  
149 red -mimal   1, 55  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
151 green -asan   8  
152 small -warɪ   42  
153 big -ᵐbo   50?  
154 short word info -ᵐʙᵐʙ   3  
155 long word info -ᵐbarap   16  
156 thin word info ewaˑri      
156 thin word info meenemen   1  
157 thick word info ᵐburut   56  
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -maː   1  
161 shy, ashamed -mʷal   58  
162 old word info marlam   26  
163 new -βeoβeo   1  
164 good -lɛh   59  
165 bad, evil -ᵐbil      
166 correct, true ᵐboraŋin   72  
167 night lɛvʷaat   42  
168 day lerɛŋ   6  
169 year ni-teo   1  
169 year ni-teo   1  
170 when? word info nih   1?  
171 to hide word info -ⁿdeulalaʔ   43  
171 to hide word info -ⁿdetehuʔ      
172 to climb word info -haʔ   2  
173 at      
174 in, inside i-toʔlen   1  
175 above i-toʔran      
176 below i-toʔovʉn   41?  
177 this i-ɛⁿdi      
178 that i-taⁿdʳa      
179 near masaŋsaŋ   90  
180 far sili   5, 64  
181 where? word info      
182 I ᵑgaᵑk   1, 21, 22  
183 thou nuᵑk   1, 17, 18  
184 he/she ei   1, 6  
185 we word info ⁿdolʉl we pl incl I  
185 we word info ᵑgalul we pl excl E  
185 we word info ⁿdaro we dl incl    
185 we word info ᵑgaro we dual excl    
186 you xamulul you pl 1, 13  
186 you amuru you dual x  
187 they rolul they    
187 they rolulte they dual x  
188 what? word info naːti   1, 57, 73  
189 who? word info aʔin   1, 25  
190 other amataŋ      
191 all      
192 and eⁿdiaŋ      
193 if anaʔ      
194 how? word info ɪŋɪⁿdeen      
195 no, not awaʔ   104  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
197 One word info siʔ   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info seosiʔ   31  
203 Seven word info seoru   9  
204 Eight word info seotʉl   11, 7  
205 Nine word info seove   5  
206 Ten word info laŋaβəl   5, 8  
207 Twenty word info morlala ise   13  
208 Fifty word info morlala iru noʔoron i-laŋavəl      
209 One Hundred word info morlala ilim   13  
210 One Thousand word info morlalaʔ ilaŋavəl   39  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: