https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na:ti (Windua)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nati1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
145 smoke word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
181 where? word info      
191 all      
16 intestines huβeʔ      
64 to say -nu      
94 to throw word info -ᵑgoᵐb      
103 meat/flesh niviɔʔ      
156 thin word info ewaˑri      
165 bad, evil -ᵐbil      
171 to hide word info -ⁿdetehuʔ      
175 above i-toʔran      
177 this i-ɛⁿdi      
178 that i-taⁿdʳa      
185 we word info ⁿdaro we dl incl    
185 we word info ᵑgaro we dual excl    
187 they rolul they    
190 other amataŋ      
192 and eⁿdiaŋ      
193 if anaʔ      
194 how? word info ɪŋɪⁿdeen      
208 Fifty word info morlala iru noʔoron i-laŋavəl      
6 road/path na-hal   1  
18 breast sʉsʉ-   1  
22 to fear -mataʔ   1  
22 to fear -mataʔ   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
37 to eat -an   1  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mat-   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
59 mother hinan   1  
61 house ni-um   1  
65 rope nitɛl   1  
65 rope nitɛl   1  
70 to shoot word info -ᵐbini   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
80 to split word info -por   1  
90 to dig -ᵑgil   1  
91 to buy ᵐbul   1  
97 bird nɪ-mɛn   1  
99 feather nɪ-sivʉlɪn varvan   1  
108 louse word info no-ʔut   1  
119 earth/soil ni-tan   1  
120 stone ni-βɛt   1  
124 sea ni-tɛs   1  
124 sea ni-tɛs   1  
129 moon nɛ-vʉl   1  
133 rain no-wɔ   1  
147 black -mitmɪt   1  
148 white -mɪβs   1  
156 thin word info meenemen   1  
160 painful, sick -maː   1  
163 new -βeoβeo   1  
169 year ni-teo   1  
169 year ni-teo   1  
174 in, inside i-toʔlen   1  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
197 One word info siʔ   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
201 Five word info i-lim   1  
188 what? word info naːti   1, 57, 73  
183 thou nuᵑk   1, 17, 18  
189 who? word info aʔin   1, 25  
117 fruit nɪ-vʷan   1, 26  
43 ear ⁿdeliŋ-   1, 40  
149 red -mimal   1, 55  
184 he/she ei   1, 6  
62 thatch/roof nu-wuriɛt   1, 61  
98 egg mʷaⁿdɪlɪ-n   1, 66  
76 to live, be alive -meor   1, 76  
136 wind ⁿdleŋ   1, 77, 80  
121 sand nɛ-ᵐbinwɛn   1, 79  
186 you xamulul you pl 1, 13  
182 I ᵑgaᵑk   1, 21, 22  
31 tooth ne-livʷu-   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
27 nose na-ᵑgunhu-   1, 58  
73 to steal -ᵐbanaʔ   1, 58  
2 left delmʷir   1, 59  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
50 to dream -ᵐbʷeri   10  
96 dog lɪᵐbʷər   10  
78 to cut, hack word info -ᵑgurus   102  
195 no, not awaʔ   104  
140 dry word info -mahama   11  
204 Eight word info seotʉl   11, 7  
13 back word info taʔun   12  
38 to chew word info -ɳis   12  
87 to swell word info -timp   12  
106 snake nɪ-mʷat   12  
21 to think -ⁿdʳimⁿdʳim   13  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
67 to sew word info -tur   13  
95 to fall word info -sep   13  
130 star nu-mʷosi   13  
207 Twenty word info morlala ise   13  
209 One Hundred word info morlala ilim   13  
71 to stab, pierce -tur   14  
81 sharp -makan   14  
81 sharp -makan   14  
142 heavy -ⁿdip   14  
46 to see -lʉs   14, 94  
134 thunder neβʉl varavar   15, 38  
1 hand vara-   16  
88 to squeeze word info -ᵐbur   16  
155 long word info -ᵐbarap   16  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳoŋ-   19  
60 father tatai   19  
143 fire ni-aᵐpʰ   19  
47 to yawn -mʷoli   19, 34  
170 when? word info nih   1?  
122 water word info nu-we   2  
172 to climb word info -haʔ   2  
127 woods/forest nɛᵐʙʉnai   2, 108  
115 root na-ʔaran   2, 41  
52 to stand -tarɪs   2, 69, 82  
93 to pound, beat word info -ⁿduʔtuʔ   20, 2  
42 to suck -sorop   23  
55 woman/female nɛ-mumɔʔ   23  
92 to open, uncover -sisivan   24  
7 to come -ᵐbʷiliŋ   25  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
135 lightning neβʉl varavar imɛlɛŋavut   26  
162 old word info marlam   26  
12 skin ni-viɔʔ   28?  
154 short word info -ᵐʙᵐʙ   3  
3 right ᵐbaraŋin   30  
32 tongue nɛ-mɪlaᵐbo-   30  
8 to turn word info -viʔis   31  
104 fat/grease n-lɛŋlɛŋ   31  
113 branch word info ni-ᵐbal   31  
118 grass nɪ-muni   31  
202 Six word info seosiʔ   31  
26 hair word info na-usul   31, 33?  
4 leg/foot bulu-   33  
82 dull, blunt -mʷa   34  
89 to hold word info -ᵐburᵐbur   34  
131 cloud word info numeliŋ   34  
141 wet -mil   35  
36 to spit -ᵐʙure   35, 86, 96  
15 bone ᵐbolo-   37  
109 mosquito teoʔas   38, 48, 89  
210 One Thousand word info morlalaʔ ilaŋavəl   39  
144 to burn word info -huli   4  
51 to sit -sump   40  
126 lake tisɛriʔ   40  
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
176 below i-toʔovʉn   41?  
25 neck ni-ⁿdolo-   42  
152 small -warɪ   42  
167 night lɛvʷaat   42  
10 dirty -mʷolol   43  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
171 to hide word info -ⁿdeulalaʔ   43  
102 rat ni-lɛᵐbut   45  
101 to fly i-vɛmp   46  
114 leaf nirɛʔe   47  
56 child nɛ-βutinbʷuno   48, 81  
14 belly vɛt-   5  
205 Nine word info seove   5  
180 far sili   5, 64  
206 Ten word info laŋaβəl   5, 8  
153 big -ᵐbo   50?  
139 cold word info -malah   51  
111 fish nɪ-mahal   52  
111 fish nɪ-mahal   52  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
138 warm word info -pilpil   52  
116 flower ne-tivʉnai   53, 57  
58 wife noŋu momoʔ   56  
157 thick word info ᵐburut   56  
33 to laugh -mas   58  
161 shy, ashamed -mʷal   58  
164 good -lɛh   59  
57 husband noŋu aiwut   6  
168 day lerɛŋ   6  
5 to walk -loŋ   60  
84 to plant -ᵑgiᵐbʷiʔ   60  
100 wing no-siβylyn varan   61  
137 to blow word info -huphup   62, 63  
128 sky nu-map   63  
110 spider nɪŋɪn gapleo   64  
19 shoulder ᵐbʷataw-   65, 87  
63 name nɛ-ʔian   66  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
17 liver nu-mam   7, 56  
77 to scratch word info -ᵑgoi   71  
74 to kill -ⁿdʳup ᵐbun   71, 1  
166 correct, true ᵐboraŋin   72  
54 man/male nɛ-murut   73  
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
105 tail ne-ᵐʙʉsʉn   76  
66 to tie up, fasten -ᵑgos (tutu)   77  
35 to vomit -lu   8  
35 to vomit -lu   8  
151 green -asan   8  
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
24 head ᵐbʷatʰ-   9  
203 Seven word info seoru   9  
179 near masaŋsaŋ   90  
83 to work word info -loŋ   93  
83 to work word info -loŋ   93  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
39 to cook word info -sum   95  
185 we word info ᵑgalul we pl excl E  
185 we word info ⁿdolʉl we pl incl I  
186 you amuru you dual x  
187 they rolulte they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: